Belastingen

Als gevolg van verwerkingsproblemen bij het externe printservicebureau, kunnen de WOZ-beschikkingen en aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen 2015 niet op tijd bezorgd worden. De bezorging vindt op 5 maart plaats, terwijl de dagtekening 28 februari 2015 is. Dit heeft gevolgen voor de bezwaartermijn van 6 weken. Om u niet te benadelen wordt de zeswekentermijn verlengd eneindigt dus op16 april 2015.


Elk jaar ontvangt u in februari een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Hierop kunnen de volgende aanslagen vermeld staan: onroerendezaakbelastingen, roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting. Bent u eigenaar van een woon- of bedrijfspand, dan vindt u ook de WOZ-waarde op uw biljet.

  • Op de belastingwebsite (externe website), kunt u uw taxatieverslag inzien, uw aanslagbiljet raadplegen en bezwaar maken. Houd hiervoor uw BSN en biljetnummer bij de hand.
  • Heeft u een vraag over belastingen bekijk de antwoorden.

Waarom gemeentelijke belastingen

De gemeente zorgt voor een goed leef-, woon- en werkklimaat in Beverwijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ophalen van huisvuil, het aanleggen en onderhouden van rioleringen, het onderhouden van groen en wegen en het beheren van gebouwen zoals scholen, sportaccommodaties en de begraafplaats. De gemeentelijke belastingen zijn nodig om de uitvoering van deze taken te kunnen betalen.

Het aanslagbiljet

De belangrijkste gemeentelijke belastingen staan overzichtelijk op één aanslagbiljet. Het aanslagbiljet bestaat uit 2 onderdelen: 1. de beschikking Wet waardering onroerende zaken (WOZ-waarde) en 2. gemeentelijke belastingen. De WOZ-waarde wordt gebruikt om de onroerende zaakbelastingen te berekenen. Deze geldt bijvoorbeeld ook voor het eigenwoningforfait in de aangifte inkomstenbelasting en de waterschapsheffing. U moet deze beschikking daarom goed bewaren. Op het aanslagbiljet kunnen de volgende posten staan.