Bomenbeleid

Het bomenbeleidsplan beschrijft hoe we als gemeente met bomen om moeten gaan. We vinden het belangrijk dat we bomen zorgvuldig behandelen en dat bomen de kans krijgen om optimaal in de stad te groeien. Het bomenbeleidsplan is een kader voor omgang met bomen. Met dit kader kan de kwaliteit van bomen verbeterd worden. Het bomenbeleidsplan zet in op het verbeteren van de stadsbomen. Het belangrijkst daarbij is dat we het bomenbewustzijn vergroten. Daarmee bedoelen we dat zowel in de ambtenarij als in de politiek maar ook bij de burger bewuster nagedacht moet worden over bomen. We willen bomen duurzaam op de kaart!

Bomenbeleidsplan

De kwaliteit van de openbare ruimte is het visitekaartje van de gemeente. Wij stellen hieraan hoge eisen. Bomen bieden rust en nestelgelegenheid voor vogels en vleermuizen. Ook zijn zij kenmerkend op historische pleinen en lanen. Bovendien dragen zij bij aan de waarde van onroerend goed.

Om de waarde van de stadsboom tot zijn recht te laten komen is het bomenbeleidsplan vastgesteld. Hierin vindt u de visie van de gemeente Beverwijk op bomen zoals de bomenstructuur, ontwerp en inrichting, beheer en onderhoud, regelgeving en handhaving, communinicatie en organiatie. Deze samenhang en afstemming is de sleutel tot een verantwoord bomenbeleid, waarmee kan worden gewerkt aan een duurzaam en hoogwaardig bomenbestand.

Het Groenstructuurplan vormt de basis van ons groenbeleid. Een belangrijk deel van de groenstructuur wordt ingenomen door bomen. Het bomenbeleid is niet specifiek uitgewerkt in het Groenstructuurplan.

Bomenbalans

De gemeente houdt bij hoeveel bomen er gekapt worden en hoeveel nieuw aangeplant. Deze administratie wordt de Bomenbalans genoemd. Het Bomenbeleidsplan beoogt “Behoud van kwantiteit en toename van kwaliteit van bomen.” In de bijlagen van het plan zijn de bestaande en de te ontwikkelen beleidsinstrumenten opgenomen. Al deze instrumenten zijn bedoeld om het omgaan met bomen in goede banen te leiden zodat Beverwijkse stadsbomen goed tot hun recht komen. Dat heeft er toe geleid dat er een Werkgroep waardevolle bomen in het leven is geroepen.

Werkgroep waardevolle bomen

Een groep politici, ambtenaren, bewoners en ondernemers uit Beverwijk adviseren het college over het beschermen van waardevolle bomen. Het college kan particuliere bomen aanwijzen waarvoor het kapverbod geldt. De werkgroep vindt het belangrijk waardevolle bomen te beschermen met het kapverbod. Dat betekent niet dat deze bomen nooit verwijderd mogen worden, maar wel dat er een kapvergunning voor nodig is. Lees voordat u een waardevolle boom aangeeft, de criteria. Aan de score kunt u zien of het zin heeft uw boom aan te melden. Dat kunt u dan doen met dit contactformulier.

Kapverbod

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is vastgelegd dat particulieren de bomen op hun erf mogen kappen zonder toestemming van de gemeente. Het kapverbod geldt namelijk niet voor bomen in de niet-openbare tuinen en niet-openbare erven. Voor bomen die vermeld staan in de lijst "waardevolle bomen" geldt een kapverbod. De eigenaren van tuinen met een of meerdere waardevolle bomen zijn geïnformeerd over dit besluit. De eigenaren van waardevolle bomen in niet-openbare tuinen of niet-openbare erven kunnen deze bomen toe laten voegen aan de jaarlijkse controle op de vitaliteit van het gemeentelijk bomenbestand.

Bomenziekten

  • Iepziekte is onder andere het vroegtijdig geel of bruin worden van bladeren in een gedeelte van de kroon of in de hele kroon. In een later stadium kunnen ook grotere takken kaal worden en afsterven.
  • Bacterievuur, ook wel perenvuur genoemd, komt voor bij een groot aantal plantensoorten. Soorten als meidoorn, appel, peer, vuurdoorn, lijsterbes, meelbes en grootbladige cotoneasters zijn bijzonder vatbaar.
  • Een mysterieuze aantasting bij paardenkastanjebomen (alle Aesculus-soorten) verspreidt zich razendsnel over Nederland. Bomen krijgen bruine vlekken op de stam en 'bloeden' donker vocht. De aantasting leidt tot baststerfte en bij ernstige aantasting tot sterfte van de boom.
  • In de gemeente Beverwijk komt ook kastanjeziekte voor. Helaas is er nog geen medicijn en de bomen gaan uiteindelijk dood.
  • De watermerkziekte komt voor bij wilgen en wordt veroorzaakt door een bacterie. De eerste symptomen zijn het verwelken, verdrogen en bruinkleuren van bladeren. De verschrompelde bruine bladeren blijven vaak nog lange tijd aan de aangetaste takken zitten. De ziekte heeft zich de laatste 10 tot 20 jaar snel uitgebreid. Over de levenswijze van de bacterie en de wijze van infectie en verspreiding is helaas nog weinig bekend. 

Meer informatie

Heeft u een zieke boom meld dit dan met dit formulier

Bomenbeleidsplan.pdf pdf(58 MB)