Bouwen/verbouwen

Als u wilt bouwen of verbouwen dan heeft u met een aantal belangrijke zaken te maken.

Wel of geen vergunning

Als u iets aan uw woonomgeving wilt veranderen (pand slopen, boom kappen, inrit aanleggen) kan het zijn dat u een vergunning nodig hebt. Veel van deze vergunningen kunt u met de omgevingsvergunning in 1x met 1 procedure aanvragen op www.omgevingsloket.nl, u moet inloggen met uw DigiD.

U kunt in het omgevingsloket eerst vaststellen of u voor uw plan een vergunning nodig heeft en/of voor welke onderdelen u een vergunning moet aanvragen. Voor kleine afwijkingen bij woningen zoals bijvoorbeeld aan- en uitbouwen, bijgebouwen, dakkapellen en dergelijke, kunt u in de beleidsregel (onderaan deze pagina) lezen of de gemeente medewerking wil verlenen aan de afwijking van een bestemmingsplan.

Hoe kansrijk is uw plan 

Voordat u een officiële aanvraag doet kunt u een schetsplan indienen. Dat is niet verplicht maar kan u wel helpen bij het kansrijker maken van uw plannen. Wij toetsen een schetsplan aan het bestemmingsplan en beoordelen of het plan stedebouwkundig akkoord kan worden bevonden. Aan het indienen van een schetsplan zijn geen kosten verbonden.

Welstand

De gemeenteraad heeft op 19 december 2013 besloten Beverwijk welstandsvrij te verklaren voor de komende 2 jaar. Daarna vindt een evaluatie plaats van het nieuwe welstandsvrije beleid. Wel kan er nog worden opgetreden indien sprake is van excessen: bouwwerken waarvan overduidelijk is dat ze niet voldoen aan redelijke eisen van welstand. Zie voor meer informatie de nota Welstandsbeleid.

Aanvraag ingediend, en dan

Nadat wij uw formele aanvraag hebben ontvangen, sturen wij u een bericht van ontvangst en wordt uw aanvraag gecontroleerd of het compleet is. Als blijkt dat er nog stukken ontbreken, informeren wij u hierover. Wij geven dan ook aan binnen welke termijn u de ontbrekende stukken moet aanleveren. U krijgt een contactpersoon toegewezen die voor u het aanspreekpunt blijft.

U kunt gaan bouwen/verbouwen

Nadat u uw bouwvergunning heeft ontvangen, kunt u starten met (ver)bouwen. Voordat u begint met de werkzaamheden, moet u dit online melden. De gemeente houdt toezicht tijdens de (ver)bouw. Er wordt gelet op de naleving van de eventuele voorwaarden die bij de bouw zijn vastgesteld en zijn opgenomen in uw bouwvergunning. De voorwaarden hebben niet alleen betrekking op de technische bouwaspecten, maar ook op bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid) en de aan- en afvoer van materieel en bouwmaterialen. De ambtenaar bouwtoezicht heeft de mogelijkheid het werk stil te leggen.

Inzage in bouwplannen

De gemeente is verplicht alle bouwaanvragen te publiceren. Inzage kan wenselijk zijn als er bedenkingen zijn tegen het verlenen van een vergunning.

Meer informatie

Met al uw vragen over een omgevingsvergunning kunt u terecht bij een van onze medewerkers gedurende de openingstijden van het stadhuis (0251) 256 256. Langskomen kan ook tussen 9.00 - 12.00 uur bij ons inloop bouwloket.

Aanvraagformulier kopieën uit het  bouwvergunningenarchief opvragen

Bouwverordening en Legesverordening (externe websites)

www.verbouwwijzer.nl

Documenten