College van B en W

Het college van Burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de stad. De gemeenteraad stelt als rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging de hoofdlijnen van het beleid vast. Het college voert dit beleid uit en is bij veel zaken zelf bevoegd om beslissingen te nemen. De gemeenteraad controleert wel of het college deze dagelijkse bestuurstaken goed uitoefent. Het college komt in de regel iedere dinsdag in besloten vergadering bijeen.

Spreekuur

Elke donderdag van 14.00 - 14.30 uur houden burgemeester en wethouders spreekuur in het Stadhuis, Stationsplein 48. Een gesprek duurt ongeveer 15 minuten. Het kan zijn dat u eerst een gesprek heeft met iemand van een vakafdeling. Voor dit spreekuur moet u online een afspraak maken.

Als uw afspraak op dinsdag voor 16.00 uur bij ons binnen is, kunt u doorgaans op donderdag terecht. Zijn er meerdere verzoeken voor die dag, dan verschuift de afspraak een week verder evenals de verzoeken die na genoemd tijdstip binnenkomen. Mocht een lid van het college verhinderd zijn dan wordt hij/zij vervangen. 


Burgemeester J.F.C. van Leeuwen

Secretaresse: Lida Nijssen (0251) 256 256

Portefeuille: Algemeen bestuur, Veiligheid en Middelen

Bestuurlijke coördinatie:

 • coördinatie handhaving
 • burgerzakenBurgemeester J.F.C. van Leeuwen
 • kabinetszaken 
 • interne en externe communicatie
 • ontwikkelingssamenwerking en internationale contacten
 • regionale samenwerking

Openbare Orde en Veiligheid:

 • politie
 • brandweer
 • integraal veiligheidsbeleid

Facilitaire zaken:

 • regie inkoop en aanbesteding

Projecten:

 • coördinatie grote projecten

Wethouder mr. F.H.J. Koster - VVD

Secretaresse: Marianne van Hal (0251) 256 256

Portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Infrastructuur en Vastgoed

Ruimtelijke ordening
Bouwen:

 • bouw- en woningtoezicht
 • welstand
 • monumentenvergunning

Vastgoedzaken inclusief grondexploitatie Stationsgebied, exclusief grondexploitatie grote projecten
ReinigingWethouder mr. F.J.H. Koster
Verkeer en vervoer:

 • wegen
 • vervoer
 • parkeren

Riolering en water
Economische zaken:

 • ondernemersbeleid
 • detailhandelsbeleid
 • toerisme en recreatie
 • strandbeleid
 • haven 

Projecten:

 • Westelijke randweg
 • Oostelijke doorverbinding
 • A22 (1e)
 • Meerplein
 • Wijkerbaan

Sport


Wethouder H. Erol - GroenLinks

Secretaresse: Marianne van Hal (0251) 256 256

Portefeuille: Sociale Zaken, Welzijn, Jeugd, Zorg, Milieu en Onderwijs

Sociale zakenWethouder H. Erol
Volksgezondheid
Maatschappelijke dienstverlening
Welzijn
Dierenwelzijnbeleid
Ouderenbeleid

Jeugdbeleid
Onderwijsbeleid:

 • onderwijsachterstandenbeleid
 • leerplicht
 • passend onderwijs
 • leerlingenvervoer

Kunst en cultuur
Milieu
Informatievoorziening en automatisering
Projecten:

 • zorginfrastructuur

Wethouder J.W. J. Dorenbos - de Hen - PvdA

Secretaresse: Lida Nijssen (0251) 256 256.

Portefeuille: Financiën, Wonen, Groen en Wijkbeheer

Financiën en belastingen
Personeel, organisatie en bedrijfsvoering

Wonen
Cultuurhistorie, waaronder monumentenbeleid en archeologieWethouder J.W.J. Dorenbos - de Hen
Stedelijke vernieuwing
Structuurvisie
Groen

Wijkbeheer:

 • beheer openbare ruimte
 • integrale beheerplannen
 • wijkgericht werken 

Projecten:

 • Stationsgebied
 • Westelijk Beverwijk
 • Broekpolder
 • A22 (2e)

Herstructurering oude wijken:

 • Meerestein
 • Prinsenhof
 • Kuenenplein
 •  Plantage

Project bezuinigingen


Vervangingsregeling burgemeester als bestuursorgaan

1e loco-burgemeester wethouder mr. F.H.J. Koster
2e loco-burgemeester wethouder H. Erol
3e locoburgemeester wethouder J.W.J. Dorenbos-De Hen

Onderlinge vervangingsregeling collegeleden

Burgemeester J.F.C van Leeuwen wordt vervangen door wethouder Mr. F.J.H.Koster
Wethouder mr. F.H.J. Koster wordt vervangen door wethouder H.Erol
Wethouder H.Erol wordt vervangen door wethouder J.W.J. Dorenbos - De Hen
Wethouder J.W.J. Dorenbos-De Hen wordt vervangen door wethouder mr. F.J.H.Koster


Gemeentesecretaris mr. A.L. SchölvinckAstrid Schlvinck 150

Eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders.

Secretaresse: Debbie van Riel (0251) 256 256

Postbus 450, 1940 AL Beverwijk

Meer informatie

Besturen gemeenschappelijke regelingen