Collegeprogramma

Na de vaststelling van het coalitieakkoord is gewerkt aan het opstellen van het collegeprogramma 2010-2014. Belangrijk hierin is hoe de gemeente Beverwijk moeten omgaan met de grote bezuinigingen die de Rijksoverheid gaat nemen om de economische crisis te bestrijden. Solide financieel beleid is het uitgangspunt van dit college. Tegenover de vereiste bezuinigingen willen we nieuwe impulsen bieden om de Beverwijkse samenleving in beweging te houden. 

Het college zal zich inspannen om het bestaande beleid ten uitvoer te brengen en daar waar mogelijk en wenselijk door te ontwikkelen. Het programma beperkt zich tot de hoofdlijnen: gemeentefinanciën, stedelijke vernieuwing, minimabeleid en woonomgeving. De stedelijke vernieuwing vergt de komende raadsperiode(n) veel van het ambtelijke apparaat, het college, de gemeenteraad en de financiële middelen. Er is, uitgezonderd het A22-project, geen ruimte voor nieuwe ambities. 

Het college maakt zich sterk voor regionale samenwerking. IJmondiale samenwerking heeft de eerste prioriteit. Intensivering van zowel de IJmondiale portefeuillehoudersoverleggen en ruimtelijke ontwikkelingen en bereikbaarheid zijn belangrijke doelstellingen. Regionale samenwerking zal daarnaast uitdrukkelijk gezocht worden om te bezien of samenwerking kan leiden tot voor alle betrokken gemeenten wenselijke bezuinigingen. 

De gemeente Beverwijk wil transparant zijn in haar communicatie naar de Beverwijkse samenleving. In het bijzonder hoe wordt omgegaan met ambities en beperkte financiële middelen.

Documenten