Grondbeleid

In de Nota Grondbeleid staan de kaders en de uitvoering van het grondbeleid beschreven. Het grondbeleid geeft ook ruimte om bij elke ontwikkeling een eigen ontwikkelingsstrategie vast te stellen. Er worden geen vast omschreven regelingen opgenomen, zoals bijvoorbeeld grondprijzen voor specifieke functies op concrete locaties. De nota vormt wel de leidraad voor het opstellen en actualiseren hiervan. De nota biedt bovendien de mogelijkheid een ‘bestemmingsreserve vastgoed’ te vormen met voor het college een werkbudget om aankopen te kunnen doen. Voor de gemeente is een bestemmingsreserve met een werkbudget belangrijk om een goed grondbeleid te kunnen voeren en zo op een in te kunnen spelen op de markt.
Toekomst

De Nota Grondbeleid wordt jaarlijks via de paragraaf grondbeleid in de programmabegroting op delen geactualiseerd. Na circa 5 jaar wordt de nota geëvalueerd en geactualiseerd.  

Meer informatie

Beleidsmedewerker grondbeleid (0251) 256 256.