Klachten/meldingen

Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Als zaken anders gaan dan verwacht, dan willen we dat graag weten om een dergelijke situatie voortaan te voorkomen.   

Wanneer doet u een melding

Plekken die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals straten, parken, plantsoenen, voet- en fietspaden en winkelcentra, noemen wij de openbare ruimte. Als er bijvoorbeeld stoeptegels losliggen, takken laaghangen, putten overstromen, de lantaarnpaal het niet doet,  kunt u online een melding doorgeven

Melding doorgeven met uw smartphone

Met de app van "buitenbeter" (externe website) kunt u een melding doen met uw smartphone. De melding gaat automatisch naar de gemeente waar u zich op dat moment bevindt. U kunt eventueel ook een fotootje meesturen.  

Wanneer dient u een bezwaarschrift in

Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u binnen 6 weken na ontvangst van het besluit, een bezwaarschrift online indienen met uw DigiD. U kunt alleen een bezwaar indienen als het besluit gevolgen voor u heeft. U krijgt altijd een ontvangstbevestiging. Het is belangrijk dat u duidelijk aangeeft waarom u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente. Als u  bezwaar maakt, blijft het besluit geldig. Kunt u aantonen dat het besluit meteen grote gevolgen voor u heeft dan kunt u op www.rechtspraak.nl de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening.   

Uitzondering voor kwijtschelding

Een bezwaarschrift op een beslissing kwijtschelding gemeentelijke belastingen moet u al binnen 10 dagen na ontvangst van deze beslissing indienen. Tegen de uitslag van dit bezwaar kunt u ook niet verder in beroep gaan. 

Wanneer kunt u in beroep gaan?

Wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen een beslissing van de gemeente en uw bezwaar is afgewezen, dan kunt u hiertegen meestal in beroep gaan. Hoe u dit moet doen, staat in uw beslissing op bezwaar beschreven. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het beroepschrift.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken. Deze termijn start met ingang van de dag nadat de uitkomst van het bezwaar bekend is gemaakt. Binnen 16 weken na ontvangst van het beroepschrift ontvangt u een beslissing. Lukt dit niet, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Wanneer dient u een klacht in

Een klacht kan gaan over iets waar u niet tevreden over bent, over niet nagekomen afspraken, een werkwijze, de dienstverlening of over ambtenaren of college- en raadsleden. Op het moment dat u een klacht indient, start de klachtenprocedure. Voor inlichtingen kunt u vooraf telefonisch contact opnemen met de klachtencoördinator Tamara Rutte (0251) 256 256.

Een officiële klacht kunt  u online indienen Met uw DigiD. Na ontvangst gaat de klachtencoördinator na of deze ook als zodanig wordt behandeld. Wanneer uw klacht niet in behandeling wordt genomen, dan hoort u van de klachtencoördinator waarom. U krijgt in ieder geval binnen 6 weken bericht.

Het kan zijn dat u uw klacht mondeling kunt toelichten tijdens een hoorzitting waarbij ook de behandelend ambtenaar aanwezig is. Nadat een uitspraak over uw klacht is gedaan, krijgt u hierover schriftelijk bericht. Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak kunt u de klacht binnen 1 jaar na de uitspraak indienen op www.nationaleombudsman.nl.

Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens binnen de gemeentelijke organisatie alleen worden verstrekt aan diegenen die bij de behandeling betrokken zijn. In de volgende gevallen kan geen klacht worden ingediend als: 

  • een klacht die al eerder is ingediend en die al volgens de klachtenregeling is behandeld, kan niet opnieuw behandeld worden
  • een situatie zich langer dan een jaar geleden heeft voorgedaan
  • wanneer u bezwaar had kunnen maken
  • u beroep kunt of had had kunnen aantekenen
  • over dat wat deel uitmaakt van opsporing of vervolging van een strafbaar feit
  • de rechtbank al een uitspraak heeft gedaan
  • er al een opsporingsverzoek loopt
  • uw belang of het gewicht van de gedraging onvoldoende is
  • u bij de klacht niet de juiste zaken heeft aangegeven zoals in de klachtenregeling is omschreven

Meer informatie

Andere vragen of reacties (0251) 256 256.