Klachten/meldingen

Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Als zaken anders gaan dan verwacht, dan willen we dat graag weten om een dergelijke situatie voortaan te voorkomen.   

Een melding

Plekken die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals straten, parken, plantsoenen, voet- en fietspaden en winkelcentra, noemen wij de openbare ruimte. Als er bijvoorbeeld stoeptegels losliggen, takken laaghangen, putten overstromen, de lantaarnpaal het niet doet,  kunt u een medling doorgeven.

Direct melden of met uw smartphone via de app "buitenbeter" (externe website)

Afval en overvolle of kapotte prullenbakken klantenservice hvcgroep.nl

Geluids- of stankoverlast www.odijmond.nl

Vervuild water Hoogheemraadschap Noord Hollands Noorderkwartier (externe website)

Een bezwaarschrift

Als u het niet eens met een besluit,dan kunt u binnen 6 weken na ontvangst van het besluit een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen (met uw DigiD)

U kunt alleen een bezwaar indienen als het besluit gevolgen voor u heeft. U krijgt altijd een ontvangstbevestiging. Het is belangrijk dat u duidelijk aangeeft waarom u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente. Als u  bezwaar maakt, blijft het besluit geldig. Kunt u aantonen dat het besluit meteen grote gevolgen voor u heeft dan kunt u op www.rechtspraak.nl de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening.   

Een bezwaarschrift voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen moet u al binnen 10 dagen indienen. Tegen de uitslag van dit bezwaar kunt u ook niet verder in beroep gaan

In beroep gaan

Wanneer uw bezwaar is afgewezen, dan kunt u hiertegen meestal binnen 6 weken in beroep gaan. Hoe u dit moet doen, staat in uw beslissing op bezwaar beschreven. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het beroepschrift. Binnen 16 weken ontvangt u een beslissing. Lukt dit niet, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Een klacht

Een klacht kan gaan over een niet nagekomen afspraak, een werkwijze, de dienstverlening of over ambtenaren of college- en raadsleden. Op het moment dat u een klacht indient, start de klachtenprocedure. Voor inlichtingen kunt u vooraf telefonisch contact opnemen met de klachtencoördinator Tamara Rutte (0251) 256 256.

Een klacht indienen (met uw DigiD)

Wanneer uw klacht niet in behandeling wordt genomen, dan hoort u van de klachtencoördinator waarom. U krijgt in ieder geval binnen 6 weken bericht.

soms kunt u uw klacht mondeling toelichten tijdens een hoorzitting waarbij ook de behandelend ambtenaar aanwezig is. Nadat een uitspraak over uw klacht is gedaan, krijgt u hierover schriftelijk bericht. Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak kunt u de klacht binnen 1 jaar na de uitspraak indienen op www.nationaleombudsman.nl.

Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens binnen de gemeentelijke organisatie alleen worden verstrekt aan diegenen die bij de behandeling betrokken zijn. In de volgende gevallen kan geen klacht worden ingediend als: 

  • een klacht die al eerder is ingediend en die al volgens de klachtenregeling is behandeld, kan niet opnieuw behandeld worden
  • een situatie zich langer dan een jaar geleden heeft voorgedaan
  • wanneer u bezwaar had kunnen maken
  • u beroep kunt of had had kunnen aantekenen
  • over dat wat deel uitmaakt van opsporing of vervolging van een strafbaar feit
  • de rechtbank al een uitspraak heeft gedaan
  • er al een opsporingsverzoek loopt
  • uw belang of het gewicht van de gedraging onvoldoende is
  • u bij de klacht niet de juiste zaken heeft aangegeven zoals in de klachtenregeling is omschreven

Meer informatie

Andere vragen of reacties