Lokale gezondheid

Een goede gezondheid is belangrijk om deel te kunnen nemen aan de samenleving. De gemeente kan u hierbij helpen. Gezondheid is meer dan je goed voelen. Leefstijl, omgeving, erfelijkheid, de kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg hebben allemaal invloed op uw gezondheid. U bent zelf verantwoordelijk voor hoe gezond u leeft. De gemeente kan daar geen invloed op uitoefenen. Wij kunnen u echter wel helpen bij het maken van een gezonde keuze, bijvoorbeeld door voorlichting te geven over leefstijlen.

Wpg en Wmo

De Wpg (Wet publieke gezondheid) en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) willen beide de kwaliteit van leven van inwoners bevorderen. De Wpg beschermt de gezondheid van (nog) gezonde burgers. De Wmo richt zich er op dat u kunt (blijven) deelnemen aan de maatschappij. Dat kan ook helpen om depressieve klachten te voorkomen of te verminderen. Welzijn en gezondheid zijn 2 belangrijke onderwerpen voor de kwaliteit van leven.

Speciale aandacht

Er zijn nog steeds veel mensen die een (groot) overgewicht hebben, drugs gebruiken of teveel alcohol drinken, maar het lijkt er op dat het aantal niet toeneemt. Het zijn er echter nog altijd veel te veel.

Er wordt van 2013 - 2016 speciale aandacht besteed aan alcohol- en drugsgebruik, overgewicht, Alzheimer, depressie en eenzaamheid en de omgeving waar u woont. Het blijkt dat de luchtkwaliteit in de IJmond slechter is geworden na 2010.

De gemeente sluit aan bij de uitgangspunten van het Wmo-beleidsplan.Belangrijk zijn daarbij de vragen: hoe kunnen we problemen met onze gezondheid voorkomen, wat kunnen we er zelf aan doen en waar kunnen zorg- en welzijnsinstellingen samenwerken om gerichte activiteiten aan te bieden?

Meer informatie

Beleidsmedewerker (0251)256 256.