Meepraten

Meepraten ja, maar hoe? Natuurlijk wilt u bij tijd en wijle betrokken worden bij de besluitvorming van de gemeente. Zeker als het u persoonlijk treft of uw straat of buurt. Invloed uitoefenen kan op verschillende manieren.

Wie bestuurt de gemeente?

In de gemeenteraad zijn fracties van de politieke partijen vertegenwoordigd. De raadsleden worden rechtstreeks door u gekozen voor 4 jaar. U hebt dus zelf invloed op de samenstelling van de raad, in het stemhokje. De gemeenteraad is de baas van de gemeente. De gemeenteraad vertegenwoordigt de kiezers, stelt de kaders en controleert het college. Het college bestuurt de gemeente.

Hier kunt u uw zegje doen

In de weken voorafgaand aan een raadsvergadering komen de raadscommissies bijeen. De raadscommissie kunt u in principe altijd bijwonen. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en vinden plaats in het Stadhuis. Beverwijk kent naast de raadscommissies ook de carrousel. In de carrousel worden zaken meningvormend besproken en geeft het college toelichtingen en presentaties aan de raadsleden. Op deze openbare bijeenkomsten worden met inwoners, instellingen en bedrijven, het college of de burgemeester, onderwerpen besproken die de agendacommissie op de agenda heeft gezet.

Naast de raadscommissies zijn er nog de commissie Bezwaarschriften en de Rekenkamercommissie. Zij volgt een andere werkwijze. Als u een bezwaarschrift indient dan wordt u doorgaans uitgenodigd dit in de commissie Bezwaarschriften toe te lichten. De zitting is openbaar maar alleen belanghebbenden hebben spreekrecht. De Rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. Hierbij kan ze de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd van advies dienen. Deze commissie bestaat uit 3 onafhankelijke leden en 2 raadsleden en de vergadering is niet openbaar.

De raad heet u van harte welkom

In de raadsvergadering worden onderwerpen besproken en besluiten genomen over zaken die in veel gevallen iedereen in Beverwijk aangaan. De burgemeester zit deze vergadering voor. Naast hem zit de raadsgriffier die de gemeenteraad en de voorzitter ondersteunt. Wethouders maken géén deel uit van de gemeenteraad. De raad nodigt een wethouder uit om de agendapunten toe te lichten die zijn of haar portefeuille aangaan. U bent van harte welkom om als toehoorder een raadsvergadering bij te wonen. U neemt dan plaats op de publieke tribune. Alleen de voorste rij is gereserveerd voor medewerkers van de gemeente en de pers. Raadsvergaderingen beginnen doorgaans om 19.30 uur en vinden plaats volgens schema in de raadzaal in het Stadhuis

Een raadslid aanspreken

Ook al heeft u tijdens de raadsvergadering geen spreekrecht, u kunt de raadsleden wel uw mening laten weten. Dat doet u door het raadslid te bellen, schrijven, e-mailen of om een gesprek te vragen. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van een politieke partij. Echt persoonlijke zaken kunnen raadsleden doorgaans niet regelen. Informatie over een uitkering of paspoort bijvoorbeeld vindt u op deze website. Wel kunt u met een concrete vraag of opmerking bij hen terecht.

Contact met het college

Het college van burgemeester en wethouders informeert zich op diverse manieren om met burgers of bepaalde groepen uit de samenleving. U kunt ze zelf uitnodigen voor overleg. Daarnaast is er het wekelijkse spreekuur met individuele leden van het college op elke donderdag van 13.30 -14.00 uur. Meld u hiervoor ruim van te voren aan.

Inspraak

Na een informatiebijeenkomst volgt meestal een inspraakmogelijkheid. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een bestemmingsplan. De inspraak kan zowel online/schriftelijk als mondeling plaatsvinden. Op een inspraakbijeenkomst kunt u uw mening kwijt of uw online/schriftelijk gegeven mening toelichten. Het college stelt een draaiboek vast waarin wordt aangegeven op welke wijze de inspraak voor dat project is geregeld. Meestal duurt een inspraakperiode 4 weken. Een informatiebijeenkomst en een inspraakbijeenkomst kunnen ook worden gecombineerd.

Meepraten in de wijk

De gemeente is opgedeeld in 2 gebieden waarvan een ambtenaar van de gemeente gebiedsmanager is. Elke wijk heeft een wijkgroep dat bestaat uit inwoners van die wijk. Een wijkgroeplid heeft directe invloed op de besluitvorming in de wijk. Iedere bewoner kan in principe lid worden van een wijkgroep.

Klachten, meldingen en bezwaar

Een klacht kan gaan over producten, diensten of dienstverlening van de gemeente. Hieronder vallen ook klachten over niet nagekomen afspraken of over het gedrag van ambtenaren en/of college- en raadsleden. Bent u na het doorlopen van de gemeentelijke klachtenregeling nog ontevreden over het resultaat, dan kunt u contact opnemen met de nationale ombudsman 070-356 35 63.

Gaat het bijvoorbeeld om een losliggende stoeptegel of een niet werkend stoplicht, dan meldt u dit middels het meldingsformulier. Voor meldingen over het inzamelen van huisvuil of het vegen van uw straat kent HVC (Huisvuilcentrale Alkmaar) een eigen klachtenregeling 0255-566 100.

Daarnaast zijn er nog spoedeisende klachten bijvoorbeeld als u schade lijdt.

Wanneer u het niet eens bent met een schriftelijk besluit van de gemeente wordt dat een bezwaar genoemd. U kunt dan online een bezwaarschrift indienen.

Meer informatie

Alle gemeentelijke informatie vindt u op deze site. Wanneer u een onderwerp zoekt en u weet niet waar u dat kunt vinden, typ een trefwoord in het zoekvak van de zoekmachine. Er wordt fulltext gezocht.

Raadsgriffie (0251) 256 256.