Minimabeleid

Beverwijk wil een gemeente zijn waar elke inwoner actief mee kan doen in de samenleving. Zonodig zorgt de gemeente hierbij voor financiële ondersteuning.

Extra uitkering 2014

De gemeente heeft geld gekregen van het kabinet. Inwoners met een inkomen van maximaal 110% van het sociaal minimum, krijgen daarom eenmalig een extraatje. Een echtpaar € 100,00 een alleenstaander ouder € 90,00 en een alleenstaande € 70,00. U kunt tot en met 31 december 2014 een aanvraag doen. Controleer uw inkomensgrens op www.laaginkomen.nl.

Wie ontvangen het extraatje automatisch?

 • Had u in september 2014 een bijstands-, IOAW- of IOAZ- uitkering, langdurigheidstoeslag, deelname aan maatschappelijke activiteiten of categoriale bijzondere bijstand chronisch zieken en ouderen, dan krijgt u het extraatje in december op uw rekening gestort
 • Kreeg u op 1 september 2014 een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO), dan stort de Sociale Verzekeringsbank het bedrag op uw rekening.

Voorwaarden extra geld aanvragen?

 • u bent 18 jaar of ouder
 • u heeft op 1 september 2014 een inkomen/uitkering van 110% van het sociaal minimum.

Vul het aanvraagformulier in, print het uit, onderteken het en lever het in met de bijlagen in de publiekshal van de gemeente, Stationsplein 48 gedurende de openingstijden of stuur het formulier inclusief de bijlagen naar Postbus 450, 1940 AL Beverwijk

Wie hebben geen recht

 • gedetineerden
 • personen jonger dan 27 jaar die door het Rijk bekostigd onderwijs kunnen volgen en in verband hiermee al dan niet aanspraak kunnen maken op studiefinanciering
 • personen van 18, 19 of 20 jaar die in een inrichting verblijven

Bijzondere bijstand

Met een bijstandsuitkering, minimumloon of AOW van niet meer dan 110% van de bijstandsnorm, komt u waarschijnlijk in aanmerking voor een of meerdere minimaregelingen. Om voor bijzondere bijstand in aanmerking te komen moet u eerst een aanvraag indienen om de noodzaak vast te stellen. Dit moet u doen voordat u de kosten maakt. De daadwerkelijke kosten moet u daarna met bijvoorbeeld een bonnetje uit de winkel laten zien. Bij aanvragen voor bijzondere kosten wordt een draagkrachtberekening gemaakt. Voor een gesprek, meld u zich bij de balie in het Stadhuis.

Kosten voor wonen, voeding en kleding moet u van uw inkomen kunnen betalen. Er kunnen zich echter bijzondere situaties voordoen waardoor u bepaalde noodzakelijke kosten niet kunt betalen. Onder voorwaarden kunt u dan in aanmerking komen voor een regeling. Ook als uw inkomen net iets hoger is dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm. Wij kijken altijd naar uw persoonlijke situatie. 

De actuele inkomensgrenzen vindt u op www.rijksoverheid.nl. De gemeente Beverwijk kijkt bij de berekening niet alleen naar uw inkomen maar ook naar uw vermogen..

De kosten die u maakt:

 1. moeten bijzonder noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld kosten bewindvoering/budgetbeheer, peuterspeelzaal, maaltijdvoorziening, enz. Het hangt ook van uw persoonlijke situatie af of de kosten bijzonder noodzakelijk zijn
 2. niet (volledig) door uzelf kunnen worden betaald
 3. niet door een andere instantie vergoed kunnen worden, bijvoorbeeld door uw ziektekostenverzekeraar. altijd

Deelnemen aan activiteiten

Als u weinig geld hebt, is het soms moeilijk om deel te nemen aan allerlei activiteiten. U kunt per jaar maximaal € 170,-- (alleenstaand) of  € 120,-- voor ieder gezinslid terugkrijgen voor bijvoorbeeld:

 • lidmaatschap van de bibliotheek
 • contributie van sportverenigingen en recreatiemogelijkheden
 • bijdrage voor de muziekschool
 • een duinkaart
 • NS-voordeelurenkaart

U hoeft geen bonnetjes in te leveren bij uw aanvraag, u moet de kosten wel kunnen aantonen. Dat betekent dat u bonnetjes of betaalbewijzen telkens tot 1 april van het volgend jaar moet bewaren. Er wordt achteraf gecontroleerd en bewijsstukken kunnen alsnog worden opgevraagd. Als u het gevraagde bedrag dan niet volledig kunt bewijzen, dan kan het dat u het reeds ontvangen geld moet terugbetalen.

Schoolkosten

Heeft u kinderen tot 18 jaar op het basis- en/of voortgezet onderwijs? Dan kunt u een vergoeding aanvragen voor de indirecte schoolkosten zoals de ouderbijdrage, materiaal, gereedschap, boekentas en schrijfgerei. Per kind op de basisschool is het maximunmbedrag € 135,-- . Voor kinderen op het voortgezet onderwijs is dat € 270,-- per kind. U moet de bonnetjes of betaalbewijzen tot 1 april van het volgende jaar bewaren. Er wordt achteraf gecontroleerd en bewijsstukken kunnen alsnog worden opgevraagd. Als u het ontvangen   bedrag niet volledig kunt aantonen, moet u het terugbetalen.

Vergoedingen voor boeken en schoolgeld (voortgezet onderwijs) kunt u via  www.duo.nl aanvragen. Wanneer uw kind naar het MBO, HBO of de Universiteit gaat kan hij/zij daar een studiebeurs aanvragen.

Langdurigheidstoeslag

Bent u tussen de 21 en de pensioengerechtigde leeftijd en leeft u 3 jaar of langer van een laag inkomen en is dat blijvend, dan kunt u recht hebben op de langdurigheidstoeslag. Hiermee kunt u dan bijvoorbeeld uw kapotte wasmachine vervangen of laten repareren. Voor 2014 gelden de volgende bedragen:

 • een alleenstaande € 379,--
 • een alleenstaande ouder € 488,--
 • gehuwden € 542,-- 

Gehandicapt of ziek

Heeft u een ziekte of handicap, dan kan de gemeente een financiële bijdrage geven van maximaal € 300,- per jaar per persoon of € 450,-- voor meerdere personen met een ziekte of een handicap binnen een gezin. Deze bijdrage is bedoeld voor energieverbruik, waskosten, kledingslijtage, kosten voor kleine klusjes in en om het huis of het lidmaatschap van een belangenorganisatie. U hoeft de kosten niet aan te tonen. Wel moet u kunnen aantonen dat u een chronische ziekte of handicap heeft. Dat kan door een indicatie voor langdurige thuiszorg, een beschikking dat u 80% tot 100% arbeidsongeschikt bent door een chronische aandoening of handicap of een verklaring van een behandelend arts of specialist.

Korting op ziektekostenverzekering

Iedereen heeft een basisverzekering voor ziektekosten maar via de bijzondere bijstand kunt u een vergoeding aanvragen voor het aanvullende pakket. Er zijn 2 mogelijkheden:

 1. U heeft een verzekering bij Zilveren Kruis en u kiest voor een Beter af pluspolis met 3 sterren (AV***) en de Beter af tandartspolis met 2 sterren (TV**). U kunt zich collectief verzekeren via de gemeente voor korting op de aanvullende verzekering en u krijgt u gratis het Gemeente extra pakket (GEP). In dit pakket zijn medische kosten opgenomen zoals voor een bril, orthodontie en de eigen bijdrage voor thuiszorg.
 2. U heeft een andere ziektekostenverzekering dan Zilveren Kruis en betaalt zelf de premie voor de basisverzekering en het aanvullende pakket. Voor het aanvullende pakket kunt u een vergoeding aanvragen via de bijzondere bijstand wanneer u voldoet aan de voorwaarden dat het pakket gelijkwaardig is aan de Beter af pluspolis met 3 sterren en de Beter af tandartspolis met 2 sterren.

Had u in 2013 via de bijzondere bijstand een vergoeding voor het aanvullende pakket, dan ontvangt u deze vergoeding in 2014 automatisch.

Pensioengerechtigde leeftijd

Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en moet u rondkomen van een minimum inkomen, dan kunt u  een bijdrage ontvangen van € 300,-- per jaar als u alleenstaand bent of € 450,-- voor gehuwden/samenwonenden.

Meer informatie

Met vragen kunt u terecht in de publiekshal van het Stadhuis gedurende de openingstijden  of u belt met  (0251) 256 256. U kunt ook terecht bij de clientenraad. Zij gaat over de belangen van inwoners met een inkomen op of rond het minimumniveau barbararietkamp@ziggo.nl.

Heeft u al een bijstandsuitkering dan kunt u tussen 9.00 - 17.00 uur terecht bij uw contactpersoon (0251) 256 256.