Monumenten

Onroerende zaken zoals gebouwen of terreinen van 50 jaar en ouder die van algemeen belang zijn om hun schoonheid, belangrijk zijn voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde hebben, zijn een monument. Er zijn 3 soorten monumenten: gemeentelijke-, provinciale- en rijksmonumenten. Monumenten in de gemeente Beverwijk in beeld (ppt. 35mB).

Gemeentelijke monumenten

Een voorstel/verzoek om een onroerend object te laten plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst stuurt u aan burgemeester en wethouders, Postbus 450, 1940 AL Beverwijk. De monumentencommissie adviseert en en mogelijk vindt er ook een bouwhistorisch plaats. Voor het aanwijzen van een kerkelijk monument wordt overleg gevoerd met de eigenaar. De monumentencommissie brengt binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek een advies uit aan burgemeester en wethouders. Het besluit wordt binnen 12 weken genomen.

Provinciale monumenten

Beverwijk kent slechts één provinciaal monument, het fort Sint Aagtendijk onderdeel van de Stelling van Amsterdam. 

Rijksmonumenten

Een voorstel/verzoek voor  plaatsen van een onroerend object op de rijksmonumentenlijst richt u aan de Rijksdienst voor cultureel erfgoed (externe website). De gemeenteraad wordt om advies gevraagd.

Archeologische monumenten

Voor archeologische monumenten is geen rijkssubsidieregeling. Per object wordt bekeken wie in de kosten bijdraagt: het rijk, de provincie, de gemeente of de projectontwikkelaar. De minister beslist over een aanvraag om aanwijzing tot archeologisch monument. Een voorbeeld hiervan is het archeologisch monument Broekpolder.

Werkzaamheden aan monumenten

Voor bepaalde onderhoudswerkzaamheden aan een rijksmonument is geen vergunning nodig. In de "nadere regels vergunningvrije werkzaamheden gemeentelijke monumenten Beverwijk" op deze pagina leest u welke werkzaamheden (activiteiten) onder welke voorwaarden bij gemeentelijke monumenten vergunningvrij zijn. Tip: neem bij verbouwingen of aanpassingen aan uw monument even contact op de gemeente. 

Subsidie

De gemeente adviseert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bij restauratieplannen. Elke 4 jaar wordt een raming gemaakt. De bouwtechnische kwaliteit van de monumenten is maatstaf voor de verdeling van de beschikbare budgetten.

Eigenaren kunnen elk jaar hun restauratieplannen schriftelijk indienen. De gemeente maakt een prioriteitenlijst en de provincie bepaalt uiteindelijk welke plannen in aanmerking komen. Neem als eigenaar van een rijksmonumenten eerst contact op met de gemeente. Subsidie voor onderhoud kunt u rechtstreeks aanvragen bij de Rijksdienst voor cultureel erfgoed.

Subsidieaanvraag

Subsidie moet schriftelijk aangevraagd worden bij het college van burgemeester & wethouders, Postbus 450, 1940 AL Beverwijk. Deze bijlagen moeten worden bijgevoegd:

  • een gespecificeerde begroting van de kosten van de restauratie of het onderhoudsplan gesplitst in materialen en arbeid, in tweevoud
  • indien van toepassing; een tekening in tweevoud van de bestaande en de nieuwe toestand. Een bestaande bouwtekening kunt u aanvragen tegen leges- en kopieerkosten
  • indien van toepassing; een bestek en voorwaarden of werkomschrijving
  • een opgave van de aannemer(s)
  • subsidieregeling onderhoud monumenten
  • subsidieregeling restauratie monumenten

Meer informatie

Beleidsmedeweker monumenten (0251)256 256

Externe websites

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Monumentensite
Rijksdienst cultureel erfgoed

Historische-geografische informatie pdf  (59 MB)