Onderwijs/vakanties

De gemeente heeft een aantal taken op het gebied van onderwijs. Zij zorgt voor huisvesting van de scholen en voor voldoende gymzalen en neemt besluiten op het gebied van opheffing van openbare scholen. De gemeente heeft een toezichthoudende taak op het openbaar onderwijs en zorgt er voor dat er voldoende voorschoolse educatie en extra taalonderwijs is voor kinderen die een extra zetje nodig hebben om het niveau te halen dat bij hun mogelijkheden past. De financiering van het leerlingenvervoer, geregeld in de verordening Leerlingenvervoer (externe website) behoort ook tot de taak van de gemeente.

De gemeente ziet erop toe dat alle leerplichtige kinderen en jongeren naar school gaan. Zij voert daarom de leerplichtwet uit. Alle leerlingen moeten de school verlaten met een startkwalificatie. Een startkwalificatie wil zeggen, dat leerlingen voldoende kennis en vaardigheden hebben om een baan te kunnen vinden. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijs. Die taak ligt bij de schoolbesturen. 

Informatiepunt voor ouders

Op de (externe) website 5010 kunt u terecht met vragen over overgaan en zitten blijven, pesten, inschrijving, leerplicht, schoolkeuzes, medezeggenschapsraad, dyslexie, eindtoets etc. Ook vindt u er een gids voor ouders en verzorgers en ziet u voorbeelden van hoe en waar u met eventuele een klacht naar toe kan. 0800-5010 (gratis). 

Wat doet de Inspectie

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs zoals de leerstof, sfeer in de klas, kwaliteit van lesgeven of de resultaten van de leerlingen. Voor vragen over het onderwijs belt u met (0800) 8051. Het centraal meldpunt van de vertrouwensinspecteurs is 0900-11 13 111 (lokaal tarief). 

Schoolvakanties 

Op de www.schoolvakanties.nl vindt u alle informatie over schoolvakanties. Vanaf 2013 stelt de overheid, naast de zomervakantie ook de mei- en kerstvakantie vast. Voor de overige vakanties kunnen scholen afwijken van de adviesdata. Informeer daarom bij de school.

Meer informatie

Gemeente Beverwijk (0251) 256 256 openingstijden.