Open Plekkenplan

Een open plek is een onbebouwd, openbaar gebied en zijn nu bijvoorbeeld ingericht als speelplek, kijkgroen, verblijfsplek of parkeerterrein. Straten – lineaire verkeersruimtes -worden niet als open plekken beschouwd.

Waar zijn open plekken

Er is een inventarisatie gemaakt van alle plekken. Gekeken is naar de inrichting, het gebruik, de wensen van bewoners en de wensen vanuit het beleid. Alle plekken zijn op basis hiervan systematisch beschreven. Om een goed overzicht te krijgen is hiervan weer een kaart gemaakt waarop je kunt zien hoe groot of klein de de plek is. Wijkgroepleden hebben actief meegewerkt aan de totstandkoming van het Open Plekkenplan. Er zijn mogelijke ontwikkelingen van open plekken aangegeven.

Inventarisatie per gebied

De Bomenbuurt- Vondelkwartier

ligt aan de zuidzijde van Beverwijk. Het bestaat grotendeels uit bebouwde linten die parallel aan elkaar liggen. Deze linten worden afgewisseld door delen met nieuwere bebouwing. Kenmerkend zijn de lanen en de diepe voortuinen. Deze geven de buurt een heel groen karakter. Het gebied is vrij groot met relatief weinig open plekken. De grootste open plek ligt centraal in de buurt en zie je niet (ligt achter bebouwing). Er is wel behoefte aan extra parkeerplaatsen. Hiervoor is bijna geen ruimte binnen de bestaande straten. Ruimte voor parkeren moet worden gevonden bij herontwikkelingen (aankoop percelen en extra parkeergelegenheden maken binnen aangrenzende herstructureringsgebieden). Belangrijk is dat de bestaande kwaliteiten (lanen, grote bomen, tuinen en grote groene interne ruimtes) in stand worden gehouden ondanks de parkeerdruk.

Het Somagebied

bestaat uit bedrijventerrein en woonbuurten in laagbouw uit de jaren ’80 en middenhoogbouw (4 tot 5 lagen) uit de jaren ’60-’70. Aan de noordoostzijde ligt een groot (sport)parkgebied dat deel uitmaakt van de hoofdgroenstructuur. Het gebied heeft een behoorlijk aantal open plekken die in maat en inrichting van elkaar verschillen. De grotere open plekken in deze wijk zijn vaak groen ingericht, terwijl in de kleinere open plekken parkeerplaatsen zijn aangelegd. Met name aan de kant van het centrum, maar ook ten oosten van het Marlo-terrein zijn extra parkeerplaatsen nodig.

Kuenenplein-Plantage

is een groot gebied met veel flatwoningen uit de jaren ’50-’60 en ’90 en eengezinswoningen uit de jaren ’80. De buurt heeft een redelijke aantal open plekken van vrij klein tot heel groot. Kenmerkend voor het gebied zijn de Plantage en de groene strook Kuenenplein-Oostertuinen-Huiderlaan. In het hele gebied zijn extra parkeerplekken noodzakelijk. Aandachtspunten bij herinrichting van de openbare ruimtes zijn:

  • meer aandacht voor groen
  • vergroten van de ruimtelijk- functionele kwaliteit
  • vormgeven aan waterpartijen, open waterverbindingen en waterberging
  • beter beheer en/of herinrichting van buitenruimte
  • extra parkeerplaatsen ook voor aangrenzende buurten

Westertuinen-Warande zuid

ligt aan de westrand van Beverwijk en grenst aan het tuinbouwgebied. Voor het aangrenzende tuindergebied zijn woningbouwplannen: Binnenduin (westelijk Beverwijk). Er zijn veel vrijstaande huizen met ruime tuinen, een aantal jaren ’70-’80-buurtjes met gestapelde bouw in 4 tot 6 lagen en er is ook hoogbouw aanwezig. De wijk heeft een heel groen karakter doordat er grote groene, centraal gelegen ruimtes zijn aangelegd die deel uitmaken van de ‘groene ring’ (hoofdgroenstructuur). De kwaliteit van de open plekken hebben over het algemeen een hoogwaardige uitstraling.

Westertuinen-Warande noord

ligt aan de noordwestkant van Beverwijk. Ook dit gebied grenst aan het tuinbouwgebied. De grens hiertussen is volledig groen ingericht en bevat een aantal lunetten; dit zijn oude verdedigingswerken. De bebouwing stamt voor het grootste deel uit de jaren ’80. Het gebied is dicht bebouwd maar vrij groen ingericht. Er bevinden zich een beperkt aantal open plekken. Op de meeste plekken wordt groen, spelen en parkeren gecombineerd. De grootste open plek ligt in het midden van het gebied die veel gebruikt wordt om te spelen. De Plesmanweg is onderdeel van de Binnenduinrandweg en een van de belangrijke toegangswegen van Beverwijk. Voor het gehele gebied geldt dat er behoefte is aan extra parkeerplaatsen.

Zwaansmeer-Oosterwijk

Hier staan veel woningen uit de jaren ’60-’70 en ’80-’90 zowel laag- als hoogbouw. In het zuiden liggen sportvelden. Aan de oostzijde loopt het spoor. Het park aan de westzijde en de sportvelden zijn onderdeel van de hoofdgroenstructuur. Het gebied wordt doorsneden door de ‘groene ring’ (onderdeel hoofdgroenstructuur). Aandachtspunt is de kwaliteit van de inrichting en de verbinding met park Overbos. Daarnaast is ruimte nodig voor een goede openwaterstructuur en waterberging, langs hoofdwegen en als onderdeel van de groenstructuur. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Meerestein

ligt in het noorden van Beverwijk en grenst voor de helft aan de gemeente Heemskerk en in het zuiden aan park Overbos. Het wordt doorsneden door de Plesmanweg en de Laan der Nederlanden, beide maken deel uit van de hoofdgroenstructuur. Een groot deel van het gebied is niet geïnventariseerd omdat de bestaande portiekflats vervangen zijn door woontorens van 7 en 8 bouwlagen en eengezinswoningen. Centraal staan er een middelbare school, en winkelcentrum De Wijkerbaan.

Wijk aan zee

is niet geïnventariseerd omdat diverse “open plekken” al zijn heringericht en er voor Wijk aan Zee een Uitwerking Landschapsplan is opgesteld met voorstellen voor groenontwikkeling. De uitwerking hiervan is afhankelijk van subsidies en woningbouwontwikkeling.

Bedrijventerrein De Pijp-Kagerweg

is niet geïnventariseerd omdat er een aparte gebiedsvisie opgesteld. Dit bedrijventerrein ligt tussen het spoor en de A22 en de groenzones die hier tussen liggen. In de groenzone ligt één open plek. De openbare ruimte moet hier meer gaan zorgen voor structuur, samenhang en sterke randen.

De Broekpolder

is het meest oostelijke woongebied van Beverwijk en ligt tussen het spoor en de snelweg A9. Daardoor ligt het gescheiden van de andere woongebieden van Beverwijk. De woonwijk is nog niet helemaal klaar. We zien er op toe de kwaliteiten van de openbare ruimte ook werkelijk waar te maken en in stand te houden door goed beheer. 

Wat gebeurt er verder

De gemeente ziet er op toe dat de bestaande en de nieuwe groene ruimtes in balans blijven ten opzichte van de gebouwen, huizen en parkeerplaatsen. Wanneer er onderhoud gepleegd moet worden aan riolering en/of bestrating, wordt ook naar een meest ideale herinrichting gekeken.

Meer informatie

Beleidsmedewerker Open Plekkenplan 0251-256 256.