Parken

Aan de westelijke rand van de stad bevindt zich van oudsher een landgoederenzone. Deze vormt een buffer tussen het woongebied van Beverwijk en de basisindustrie van Tata Steel. In dit gebied vindt u de begraafplaats Duinrust, Park Westerhout, Park Vondelkwartier met kinderboerderij en NME-centrum De Baak en Park Scheybeeck.

In het oostelijke deel van de stad wordt de centrale groenzone gevormd door het Willem-Alexanderplantsoen, stadspark Overbos, sportpark Adrichem, St. Aagtendijk en het St. Aagtenbos. De zone bestaat voor een groot deel uit niet-toegankelijke (sport)gebieden. Dit groengebied vormt een belangrijke recreatieve uitloper van de kern van de stad naar het buitengebied.  

Park Scheybeeck (1620)

Dit park is ontstaan rond 1620 als een van de vele buitenplaatsen in Kennemerland. Het is circa 5 hectare groot en heeft een bijzondere historische en natuurlijke waarde. Het park is in 2002 aangewezen tot Rijksmonument. De hofstede Scheybeeck werd gevestigd op de rand van de strandwal dicht bij het Wijkermeer. Tot regelmatige gasten van Scheybeeck behoorde onder andere Joost van den Vondel. Het park is in de loop der tijd meerdere malen veranderd. Een van de oorspronkelijke elementen is nog de zogenaamde kruikenbeek. De oever van een deel van de duinbeek Scheybeek is bekleed met op elkaar gestapelde aardewerken jeneverkruiken! 

Park Westerhout (1726)

Park Westerhout stamt uit 1726. Na enkele wisselingen van eigenaar heeft de gemeente Beverwijk in 1965 een groot deel van het landgoed aangekocht. Hiermee werd het park van circa 16 hectare ook voor publiek toegankelijk. Het landgoed rond het huis bestaat uit een parkbos met statige bomen, een rijke stinseflora en een (voormalig) eikenhakhoutbos. De duinbeek Scheybeek stroomt door het park. 

Begraafplaats Duinrust (1908)

De gemeentelijke begraafplaats Duinrust ligt aan de westelijke rand van Beverwijk in een prachtige omgeving in de binnenduinrandzone. De begraafplaats heeft een parkachtige sfeer en is royaal van opzet. In 1908 is het eerste gedeelte aangelegd naar een ontwerp van de beroemde tuinarchitect L.A. Springer. Toen de gemeenten Beverwijk en Wijk aan Zee en Duin in 1936 samengingen, werden ook de twee begraafplaatsen samengevoegd. Hierna is Duinrust nog twee keer uitgebreid, in 1950 en in 1965. Tijdens deze laatste uitbreiding werd ook de huidige aula gebouwd. 

Park Vondelkwartier (1985)

Dit relatief jonge park met een oppervlakte van circa 7 hectare heeft een sobere inrichting. Het is omsloten door een groen kader met daarin grote grazige ruimten. Enkele bosschages ontsluiten een eenvoudig padenstructuur. In het park is kinderboerderij en NME-centrum De Baak gevestigd. 

Ontwikkelingen landgoederenzone

Voor het binnenduinrandgebied is door de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen-Noord het Groen- en Waterplan opgesteld. Met het plan worden meerdere doelen nagestreefd zoals het herstellen van de landschappelijke samenhang, het versterken van de ecologisch waardevolle groen- en waterstructuren en het vergroten van de mogelijkheden voor recreatie. Voor de parken in de landgoederenzone van Beverwijk betekent dit onder andere een grotere samenhang, waarbij de Scheybeek het belangrijkste verbindende element is.

Stadspark Overbos (1991)

Het nog jonge stadspark Overbos (circa 14 hectare) is ontworpen door landschapsarchitecte Ank Bleeker. Het is in samenwerking met de beverwijkse bevolking tot stand gekomen. Dit stadspark wordt intensief gebruikt. Er zijn diverse sport- en speelvoorzieningen. Het park maakt deel uit van de groene long van Beverwijk. Deze groene long loopt van stadspark Overbos met de sportvelden Adrichem langs de historische Aagtendijk tot aan het buitengebied aan de oostkant van de gemeente. 

Wijkpark Vlasakkers

De nieuwbouwwijk Broekpolder ligt op het grondgebied van de gemeenten Beverwijk en Heemskerk. In het midden van de wijk bevindt zich een (ondergronds) archeologisch monument. Een bijzonderheid die geëerd wordt met een groot park (circa 6,5 ha) in het midden van de wijk. De geschiedenis van de plek komt tot uitdrukking in het maaiveld.

Strategisch Groenproject ‘Tussen IJ en Z’

In het Strategisch Groenproject (SGP) IJmond-Zaanstad wordt door de provincie, de betrokken gemeenten, het waterschap en een aantal belangenorganisaties samengewerkt om nieuwe recreatiegebieden te realiseren. Hier wordt gewerkt aan 2 grote recreatiegebieden: 100 ha nabij de nieuwe woonwijk Broekpolder en 150 ha nabij Saendelft in Zaanstad. In dit plan zit ruim 50 km (60 ha) verbindingsgroen: fiets-, wandel- en vaarverbindingen en een natuurverbindingszone. Hiermee worden de groengebieden verbonden aan de stad. Het recreatiegebied nabij de Broekpolder komt te liggen in het noordelijk deel van de Wijkermeer, globaal tussen Noorderweg en Nieuwendijk. De Stelling van Amsterdam (externe website), de oude verdedigingslinie met forten rond Amsterdam, speelt een belangrijke rol in het groengebied. 

Groen en recreatie in Beverwijk