Planning/Controlcyclus

De planning en controlcyclus van de gemeente beslaat een periode van ruim 2 jaar:Cirkeldiagram planning en controlcyclus

  1. start met de financiële kadernota
  2. meerjarenraming
  3. programmabegroting
  4. bestuursrapportage 1
  5. bestuursrapportage 2
  6. eindigt met de jaarstukken

Programmabegroting en meerjarenraming

Het college heeft de conceptprogrammabegroting 2015 en meerjarenraming 2015-2018 op 25 september 2014 aangeboden aan de gemeenteraad. Nadat deze zijn besproken in de raadscommissie heeft de raad de programmabegroting en meerjarenraming 2015-2018 vastgesteld, inclusief amendement over indexering van de budgetsubsidies 2015.

De programmabegroting is een van de belangrijkste instrumenten voor de raad. Het laat zien wat de raad en het college willen bereiken en welke prestaties daarvoor geleverd gaan worden inclusief het geld dat daarvoor beschikbaar is. Het coalitieakkoord en het collegeprogramma 2014-2018 maken deel uit van de programmabegroting. De door de raad goedgekeurde begroting moet altijd voor 15 november door het college toegezonden worden aan Gedeputeerde Staten. De Provincie houdt namelijk toezicht op de financiën van de gemeente. U kunt het document downloaden onderaan deze pagina of een gedrukt exemplaar kopen à € 15,25 legeskosten.

Bestuursrapportage (Berap)

In de financiële verordening van de Gemeente Beverwijk is vastgesteld dat het college de raad 2x per begrotingsjaar informeert met een tussentijdse (bestuurs)rapportage. Hiermee informeert het college de raad over de voortgang van de begrotingsuitvoering. Deze rapportage is opgebouwd volgens de programmabegroting, waarbij het principe geldt dat er geen melding gedaan wordt van zaken die lopen volgens de planning.

De jaarstukken

De jaarstukken zijn het sluitstuk van de planning en controlcyclus. Met de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de raad over beleidsmatige en financiële realisatie van de programmabegroting. De jaarstukken bestaan uit:

  1. jaarverslag (financiële positie, programmaverantwoording en paragrafen)
  2. jaarrekening (programmarekening en balans)

In de programmaverantwoording wordt op hoofdlijnen geëvalueerd hoe het voorgenomen beleid van het jaar is uitgevoerd en worden financiële en beleidsmatige afwijkingen per programma toegelicht. De jaarstukken zijn tevens bedoeld om verantwoording af te leggen over de rechtmatige besteding van middelen.

De jaarstukken worden door een accountant van een verklaring voorzien waarin hij zijn oordeel geeft. Tevens stelt de accountant vast of de baten en lasten rechtmatig tot stand zijn gekomen. Het opgestelde rapport van bevindingen wordt aan de raad aangeboden.

Behandeling van de jaarstukken 2013

Het college heeft op 22 mei 2014 aan de raad voorgesteld het jaarresultaat 2013 na bestemming ad € 412.507,-- toe te voegen aan de vrije algemene reserve en in te stemmen met de budgetoverhevelingen ad € 783.371,--. De budgetoverhevelingen worden onttrokken aan de vrije algemene reserve.

Op 24 juni 2013 zijn de jaarstukken, tezamen met de 1e bestuursrapportage 2014 en kadernota 2015-2018, behandeld in de raadscommissie. Op 3 juli 2014 vond besluitvorminging in de raad plaats. De jaarstukken kunt u  downloaden, het boekis te koop bij de infobalie in het stadhuis à € 15,25 (leges).

Meer informatie

Financiële verordening op de website van de overheid.

Beleidsadviseur Planning en control (0251) 256 256.