Planning/Controlcyclus

De planning en controlcyclus van de gemeente beslaat een periode van ruim 2 jaar:Cirkeldiagram planning en controlcyclus

  1. start met de financiële kadernota
  2. meerjarenraming
  3. programmabegroting
  4. bestuursrapportage 1
  5. bestuursrapportage 2
  6. eindigt met de jaarstukken

Programmabegroting en meerjarenraming

De raad van de Gemeente Beverwijk heeft de programmabegroting 2014 en meerjarenraming 2014-2017 op 7 november 2013 vastgesteld.

De programmabegroting laat zien welke doelen en resultaten de gemeente met haar beleid wil bereiken. Het verschaft inzicht in de keuzes die de raad voor de komende jaren maakt. U kunt het document downloaden onderaan deze pagina of een gedrukt exemplaar kopen á € 15,-- legeskosten.

De programmabegroting is een van de belangrijkste instrumenten van de planning en controlcyclus. De gemeenteraad geeft hiermee de uitgangspunten en de richting aan. In de programmabegroting zijn de kaders vertaald naar doelstellingen. Deze doelstellingen zijn verder uitgewerkt naar wat de gemeente wil bereiken en wat daarvoor gepresteerd moet worden. Ook staat daarbij vermeld welke middelen beschikbaar zijn voor dat jaar, inclusief een raming voor de komende 3 jaar.

Het coalitieakkoord en het daarna vastgestelde collegeprogramma maken onderdeel uit van de programmabegroting. De door de raad goedgekeurde begroting wordt door het college, voor 15 november voorafgaand aan het begrotingsjaar, toegezonden aan Gedeputeerde Staten. De Provincie houdt namelijk toezicht op de financiën van de gemeente.

Bestuursrapportage (Berap)

In de financiële verordening van de Gemeente Beverwijk is vastgesteld dat het college de raad 2x per begrotingsjaar informeert met een tussentijdse (bestuurs)rapportage. Hiermee informeert het college de raad over de voortgang van de begrotingsuitvoering. Deze rapportage is opgebouwd volgens de programmabegroting, waarbij het principe geldt dat er geen melding gedaan wordt van zaken die lopen volgens de planning.

De jaarstukken

De jaarstukken zijn het sluitstuk van de planning en controlcyclus. Met de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de raad over beleidsmatige en financiële realisatie van de programmabegroting. De jaarstukken bestaan uit:

  1. jaarverslag (financiële positie, programmaverantwoording en paragrafen)
  2. jaarrekening (programmarekening en balans)

In de programmaverantwoording wordt op hoofdlijnen geëvalueerd hoe het voorgenomen beleid van het jaar is uitgevoerd en worden financiële en beleidsmatige afwijkingen per programma toegelicht. De jaarstukken zijn tevens bedoeld om verantwoording af te leggen over de rechtmatige besteding van middelen.

De jaarstukken worden door een accountant van een verklaring voorzien waarin hij zijn oordeel geeft. Tevens stelt de accountant vast of de baten en lasten rechtmatig tot stand zijn gekomen. Het opgestelde rapport van bevindingen wordt aan de raad aangeboden.

Behandeling van de jaarstukken 2013

Het college heeft op 22 mei 2014 aan de raad voorgesteld het jaarresultaat 2013 na bestemming ad € 412.507 toe te voegen aan de vrije algemene reserve en in te stemmen met de budgetoverhevelingen ad € 783.371. De budgetoverhevelingen worden onttrokken aan de vrije algemene reserve.

Op 24 juni 2013 zijn de jaarstukken, tezamen met de 1e bestuursrapportage 2014 en kadernota 2015-2018, behandeld in de raadscommissie. Donderdag 3 juli 2014 heeft besluitvorminging in de raad plaatsgevonden.

U kunt de jaarstukken downloaden. Het boek is tevens af te halen bij de infobalie in het stadhuis à € 15,25 (leges).

Meer informatie

Financiële verordening op de website van de overheid.

Beleidsadviseur planning en control (0251) 256 256.

Documenten