Ruimtelijke plannen

De digitale bestemmingsplannen van de gemeente Beverwijk die nog niet onherroepelijk zijn, kunt u op deze pagina inzien en downloaden. De toelichting en de voorschriften zijn aan de kaart gekoppeld, zij zijn bedoeld als informatievoorziening. Uitsluitend de gedrukte versie heeft juridische status. Bij de openbare bekendmakingen staat de termijn vermeld waarbinnen gereageerd kan worden. De plannen kunt u ook interactief bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Meer informatie

Beleidsmedewerker bestemmingsplannen (0251) 256 256.

Bestemmingsplannen en beheersverordeningen

  • Vastgestelde bestemmingsplannen

    Bestemmingsplannen die zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Er kan nu eventueel nog in beroep gegaan worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit geldt voor alle bestemmingsplannen die onder de nieuwe Wet ruimtelijke ordening tot stand zijn gekomen (procedure na 1 juli 2008). De plannen van voor die datum moesten eerst nog worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.

  • Gewijzigd (ontwerp)bestemmingsplan