Ruimtelijke plannen

De digitale bestemmingsplannen van de gemeente Beverwijk die nog niet onherroepelijk zijn, kunt u op deze pagina inzien en downloaden. De toelichting en de voorschriften zijn aan de kaart gekoppeld, zij zijn bedoeld als informatievoorziening. Uitsluitend de gedrukte versie heeft juridische status. Bij de openbare bekendmakingen staat de termijn vermeld waarbinnen gereageerd kan worden. De plannen kunt u ook interactief bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Meer informatie

Beleidsmedewerker bestemmingsplannen (0251) 256 256.

Bestemmingsplannen en beheersverordeningen

  • Ontwerpbestemmingsplannen

    De inspraakreacties en reacties van verschillende officiële partners zijn nu gewogen en al dan niet verwerkt in het plan. Tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan een ieder zijn zienswijze op het plan kenbaar maken. Na verwerking van deze zienswijzen wordt het plan, eventueel gewijzigd, vastgesteld door de raad.

  • Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan

  • Inspraak