Sanering Zeestraat 50 e.o.

Dit project is inmiddels klaar.Verontreinigingssituatie (Impressie Tauw B.V.)

Op de locatie Zeestraat 50 en omstreken heeft vroeger een chemische wasserij gestaan. Een grote bodemverontreiniging met chloorkoolwatersoffen (VOCl) is daar ontstaan. Doordat het grondwater in zuidoostelijke richting stroomt, heeft de verontreiniging zich kunnen verspreiden naar de Prinsessenlaan en de mr. Van Lingenlaan. De verontreiniging is in de periode 2002 t/m 2005 in kaart gebracht. De provincie Noord-Holland vindt dat de verontreiniging gesaneerd moet worden. Zij heeft een besluit genomen dat de sanering voor 2015 moet zijn gestart.

Voorbereiding bodemsanering

Er is gekozen voor een techniek die gebruikmaakt van zogenaamde gestimuleerde biologische afbraak. Dat wil zeggen dat als de omstandigheden in de bodem gunstig zijn, de verontreiniging op natuurlijke wijze kan worden afgebroken en onschadelijke gemaakt. De bacteriën eten de verontreiniging als het ware op. Een groot voordeel van de gekozen saneringstechniek is dat dit nauwelijks overlast geeft voor bewoners. Op andere locaties in Nederland is deze saneringstechniek met veel succes toegepast. Er wordt regelmatig gecontroleerd of de methode goed werkt.

Wie zijn erbij betrokkenBiologische afbraak (impressie Tauw B.V.)

Bij de voorbereiding van de bodemsanering zijn de volgende partijen betrokken: de gemeente Beverwijk, Milieudienst IJmond, provincie Noord-Holland, de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), het milieuadviesbureau, de omwonenden en perceeleigenaren en natuurlijk de uitvoerende aannemer. De afstemming en coördinatie van alle door deze partijen uit te voeren werkzaamheden vindt plaats vanuit de milieudienst IJmond. Regelmatig komt de projectgroep bij elkaar om de voortgang van de sanering te bespreken.

Meer informatie

Over het project Sanering Zeestraat 50 e.o. te Beverwijk kunt u contact opnemen met R. Leker Milieudienst IJmond (0251) 263 817 of R. Westerhof, gemeente Beverwijk (0251) 256 256.