Stationsgebied

In 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met de realisatie van een ondergrondse fietsenstalling in het Stationsgebied. De fietsenstalling wordt gratis en bewaakt en biedt ruimte aan zo’n 2440 fietsen. Subsidie van de provincie Noord-Holland en ProRail maken de bouw mede mogelijk. Over de bouwkuip heen is een tijdelijke voetgangersbrug geplaatst, waardoor men ter hoogte van de ingang van het gemeentehuis kan oversteken naar de Wijckermolen (fietsenzaak) en vice versa. Het werk is te volgen op www.fietsenstallingbeverwijk.nl.

Om de stalling te kunnen bouwen is het kruispunt Halve Maan-Velserweg-Vondellaan tot eind 2014 voor alle verkeer afgesloten. De parkeerterreinen Wijckerpoort en Stationsplein zijn bereikbaar via de Velsertraverse-Velserweg-Halve Maan. Kiss-en-ride liggen tijdelijk aan de Wijckermolen en de Halve Maan. 

Nadat de stalling eind 2014 klaar is, worden nog andere werkzaamheden uitgevoerd in het Stationsgebied. Het gebied is opgedeeld in 5 uitvoeringsfasen. Eind 2014 wordt gestart  met de 1e uitvoeringsfase. De 2e en overige uitvoeringsfasen worden in 2015 uitgevoerd.

1. Herinrichting van de openbare ruimte 2e fase 

De herinrichting betreft het gebied vanaf het NS-station tot en met de Velserweg. Het college heeft hiervoor op 22 april 2014 het definitief ontwerp (DO) vastgesteld. Waar mogelijk wordt gedeeld ruimtegebruik gecreëerd. Op andere plekken biedt het DO meer ruimte aan verkeersbewegingen. Het DO benadrukt het unieke karakter van het Stationsplein, qua functie en uitstraling neemt het een eigen dominante plaats in de stad in.

2. Reconstructie kruispunt Velserweg-Vondellaan-Halve Maan

In 2011 heeft de gemeenteraad het bijgesteld ontwikkelingskader Stationsgebied (BOS) vastgesteld. Een belangrijk speerpunt hierin is een goede doorstroming van het verkeer. In 2015 worden daarom de volgende maatregelen genomen:

  1. een dubbele linksaffer van de Halve Maan naar de Velserweg (1 aparte linksaffer en 1 linksaffer gecombineerd met rechtdoor richting Vondellaan)
  2. een aparte linksaffer van de Velserweg naar de Halve Maan
  3. een vrijliggend fietspad in 2 richtingen tussen de Halve Maan en de bestaande fietsoversteek N197 Velsertraverse
  4. aanpassing profiel van de toeleidende wegen (Halve Maan en Velserweg)
  5. aanpassing van de groenstructuur (Halve Maan en Velserweg)
  6. aanpassing/realisatie van een verkeerslichteninstallatie.

Meer informatie

Projectleider (0251) 256 256.