Structuurvisie 2015+

Beverwijk werkt volop aan de toekomst. Ruimtelijke ordeningsprojecten en gebiedsvisies zijn in voorbereiding of in uitvoering. Daarnaast worden diverse beheerprojecten, verspreid over de gemeente, voorbereid of uitgevoerd. Belangrijkvoor de structuurvisie was de stadsvisie. Inwoners en ondernemers hebben een duidelijk beeld gegeven van hoe zij tegen Beverwijk aankijken en wat zij anders zouden willen. Daarnaast zijn er diverse projectplannen en gebiedsvisies gemaakt. De strategische kaders zijn vastgesteld voor ondermeer maatschappelijke voorzieningen, water, groen, economie en duurzaam gebruik van de ruimte. Samen vormen deze de grondslag voor de Structuurvisie Beverwijk 2015+.

De 4 pijlers van de structuurvisie

  1. Gevarieerd wonen: De verschillende woonwijken in Beverwijk hebben hun eigen identiteit, met plussen en minnen. Wij willen dat elke woonwijk diverse woningen heeft. Dit kan betekenen er enkele problemen moeten worden opgelost. Soms moet de omgeving van de woonwijk anders ingericht worden.
  2. Werken: Beverwijk is van oudsher een woon-werkstad. De gemeente wil dit ook zo houden. Bestaande economische gebieden (bijvoorbeeld Corusgebied, bedrijventerrein De Pijp en winkelgebieden) te handhaven en te versterken.
  3. Openbaar leven: Mooie routes en plekken willen we nog mooier maken. Voornamelijk door te kijken of we die kunnen verbinden met het groene buitengebied. Maar ook door de kwaliteit van de openbare ruimte in de stad te verbeteren. Uitgangspunt voor het behouden en verbeteren van het sociale leven in Beverwijk is het op peil en up-to-date houden van het de huidige voorzieningen.
  4. Bereikbaarheid: De ringwegen om de stad, Binnenduinrandweg en Oostelijke doorverbinding, zorgen ervoor dat de stad goed bereikbaar blijft.

Meer informatie

Beleidsmedewerker Structuurvisie (0251) 256 256.