Water in Beverwijk

Veranderingen in klimaat, het rijzen van de zeespiegel en bodemdaling zorgen ervoor dat we in Nederland te maken krijgen met wateroverlast én met watertekort. Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen pakken samen de waterproblematiek in Nederland aan. De gemeente Beverwijk werkt samen met de provincie Noord Holland, het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat aan water. 

Hoe is de zorg voor water in Beverwijk geregeld

De gemeente is verantwoordelijk voor de ontwatering van het openbaar gebied. Zij kan kan onder andere bepalen waar meer water moet worden aangelegd. Bij alle grotere (nieuw)bouwplannen en stedelijke ontwikkelingen wordt onderzocht of de beoogde waterhuishouding in orde is of moet worden verbeterd. Dit is dan te lezen in het desbetreffende bestemmingsplan.

Een perceeleigenaar is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen terrein. In de woning moeten kelders en muren waterdicht zijn. Wanneer de eigenaar niet in staat om zelf (grond)wateroverlast aan te pakken of te voorkomen, dan kan men een beroep doen op de gemeente.

Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater. Zij draagt zorg voor de afwatering en de hoogte van het water (het peilbeheer). De verantwoordelijkheid vanhet beheer en onderhoud van het watersysteem is geregeld in de zogenaamde Keur. Ook eventuele aanpassingen in-, op- of aan de watergangen is hierin geregeld. Voor iedere aanpassing is een zogenaamde Keurontheffing van het hoogheemraadschap nodig.

De provincie voert beleid over het (diepere) grondwater. Zij beheert het grondwater indirect door vergunningen te verlenen of te weigeren om grondwater te onttrekken.  

Welke problemen spelen er in Beverwijk en Wijk aan Zee

Er zijn steeds meer wegen, woningen, bedrijven en maatschappelijke voorzieningen gebouwd waardoor de waterhuishouding is verslechterd. Om het bestaande watersysteem te verbeteren is samen met het hoogheemraadschap de waterhuishouding regiobreed doorgelicht. De knelpunten, verbeteringingen en een visie op de toekomst zijn samengevat in het Regionaal Waterplan Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest 2007-2017. Hierin zijn een aantal maatregelen uitgewerkt om de waterhuishouding, de kwaliteit en de beleving van het water te verbeteren.

Wat doet de gemeente aan overlast

Regelmatig ontvangt de gemeente klachten van bewoners over vocht in kruipruimten, muren en kelders of over plassen die lang in tuinen en plantsoenen blijven staan. Vaak blijkt echter dat er sprake is van een verstopte of kapotte hemelwaterafvoer of riolering of het niet goed ventileren van de woning of de kruipruimte. Ook een niet opgemerkte lekke drinkwaterleiding kan aanzienlijke wateroverlast veroorzaken. De grondwaterstanden in Beverwijk worden twee keer per maand gemeten.

Door klimaatwijzigingen regent het steeds vaker en harder. Via een riooloverstort wordt (met regenwater verdund) rioolwater rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd. Een flinke onweersbui op een warme zomerdag kan daardoor bijvoorbeeld leiden tot massale vissterfte en stankoverlast.

De overstort in Wijk aan Zee is ooit aangelegd om te voorkomen dat rioolwater de laaggelegen gebieden overstroomt met name in de woningen. Om de wateroverlast in Wijk aan Zee en overstort op het strand te kunnen aanpakken, is een project gestart waarbij de gemeente samenwerkt met bewoners, het PWN en het hoogheemraadschap.

Water en Beverwijk toen en nu

Beverwijk is ontstaan op een hoger gelegen zandduin, een zogenaamde strandwal aan het Oer-IJ. Nadat de duinenrij aan de kust zich sloot en de invloed van de Noordzee en de Zuiderzee steeds meer kon worden ingedamd, ontstonden uit het IJ binnenmeren zoals het Haarlemmermeer en Wijkermeer. Door de kennis en vaardigheden van de Hollanders op het gebied van de waterbeheersing werden steeds meer gebieden ingepolderd. Lager gelegen gebieden zoals Oosterwijk en Zwaansmeer werden door de aanleg van de Sint Aagtendijk (rond 1200) en later de Wijkermeer en door de voltooiing van het Noordzeekanaal (1876) geschikt voor woningbouw. De hoger gelegen en drogere zandgronden in het duingebied (voorheen Wijk aan Zee en Duin) waren van oudsher vooral geschikt voor veehouderij, tuinbouw en later ook bollenteelt.

Meer informatie

Algemene informatie aanvragen en calamiteiten melden (0251) 256 256

vragen of storingen met betrekking tot drinkwater 0800-023 23 55 24 (gratis) uur per dag

Documenten