WOB-verzoek

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. De Wob zorgt ervoor dat u inzicht hebt in het handelen van de overheid en dat u kunt deelnemen aan de democratie en besluitvorming. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Verzoek indienen

Een WOB-verzoek mag u mondeling, telefonisch, per fax, per e-mail of schriftelijk indienen. U hoeft zelfs niet naar de WOB te verwijzen, de gemeente moet bij elk verzoek om informatie nagaan of de WOB van toepassing is. In beginsel hoeft u alleen het onderwerp te noemen waarover u informatie wilt ontvangen. Het onderwerp moet echter wel nauwkeurig omschreven zijn. De gemeente moet net zo lang vragen tot duidelijk wordt welke informatie u wilt hebben. U bent niet verplicht te beschrijven wat u met de gegevens van plan bent te gaan doen. Ook e-mailberichten, geluidsbanden, films en foto’s vallen onder de WOB.

Termijn

De gemeente moet binnen 2 weken een beslissing nemen op een WOB-verzoek. Het verzoek kan alleen worden afgewezen als het niet voldoet aan 1 van onderstaande argumenten. Er wordt alleen verschil gemaakt gemaakt in absolute- en relatieve uitzonderingen. Wanneer een absolute uitzonderingsgrond van toepassing is, moet de gemeente het verzoek om informatie weigeren.

Absolute weigeringgronden

Er is sprake van een absolute weigeringgrond als de gevraagde informatie

  • de eenheid van de Koning en ministers (de Kroon) in gevaar zou kunnen brengen of schade kan worden gedaan aan de veiligheid van de Staat
  • om vertrouwelijk bedrijfs- en fabricagegegevens gaat die zijn verstrekt aan de overheid of bijzondere gegevens die vallen onder Wet bescherming persoongegevens.

Relatieve uitzonderingsgronden

De gemeente moet altijd het belang afwegen tegen het algemeen belang. Voorbeelden van relatieve uitzondering zijn dat er o.a. rekening gehouden wordt met:

  • de Nederlandse internationale betrekkingen
  • financiële- en economische belangen
  • opsporing en vervolging van strafbare feiteninspectie
  • controle en toezicht; eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
  • het belang van de eerste kennisname van de geadresseerde en het voorkomen van onevenredige bevoor- of benadeling.

De gemeente hoeft ook geen informatie te geven uit documenten die bestemd zijn voor intern beraad. Bijvoorbeeld als het gaat om de persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren of andere deelnemers van het interne beraad. De gemeente mag dergelijke informatie overigens wel (anoniem) geven. Voornamelijk als het gewenst is voor goed democratisch bestuur. Conclusie: de gemeente moet dus meestal de gevraagde informatie geven.

Kosten

Kopieer- en/of verzendkosten mogen wij in rekening brengen.

Meer informatie

Juridische zaken (0251) 256 256

Bekijk de wobverzoeken op de website van de rijksoverheid