Het college nodigt u hierbij uit tot het indienen van nieuwe subsidieaanvragen binnen de Aanjaagregeling Ondernemersklimaat voor het jaar 2022. Vanaf 1 september 2021 tot en met 30 september 2021 kunnen ondernemers subsidie aanvragen. Het gaat om financiële ondersteuning voor activiteiten die het ondernemersklimaat in de gemeente Beverwijk verbeteren. Het totaal beschikbare subsidiebudget voor 2022 bedraagt € 240.000,-.

Voor gehele branche of gebied

De Aanjaagregeling is bedoeld om activiteiten te co-financieren die het Beverwijkse ondernemers-klimaat verbeteren. Dat kunnen evenementen, acties en promotieactiviteiten zijn, maar ook keurmerken of cursussen. Belangrijkste criterium is dat de activiteiten een gehele branche of een compleet gebied ten goede komen en aangevraagd en georganiseerd worden door meerdere ondernemers en/of een vereniging of stichting.

Adviescommissie en verordening

  • Alle aanvragen worden na de sluitingsdatum gebundeld en overgedragen aan de adviescommissie Aanjaagregeling Ondernemersklimaat. De adviescommissie bestaat een representatieve vertegenwoordiging vanuit het lokale bedrijfsleven met deelnemers uit verschillende ondernemers-collectieven.
  • De aanvragen worden door de commissie beoordeeld op basis van de verordening “Aanjaagregeling Ondernemersklimaat Beverwijk”. Uitgangspunten bij de afweging zijn o.a. het publieksbereik, de omvang van de financieringsbehoefte, de mate van cofinanciering en het draagvlak onder de ondernemers in een gebied. Belangrijk is ook een evenredige verdeling over de verschillende gebieden en branches in de gemeente.
  • De commissie stuurt een integraal en onderbouwd advies over het toekennen van het budget van de Aanjaagregeling naar het college van burgemeester en wethouders.
  • Uiteindelijk beslist het college van B&W over de toekenning van een subsidie.

COVID-19

Vanwege het nog steeds onzekere verloop van corona begrijpt het college dat het organiseren van evenementen en activiteiten in de komende periode anders kan zijn dan vooraf bedacht. Het college roept initiatiefnemers op om bij nieuwe aanvragen creatief om te gaan bij het benaderen van het publiek en de doelgroepen. Het is voor iedereen de uitdaging om de balans, maar ook de flexibiliteit, te vinden om een plan digitaal uit te voeren als dat fysiek niet mogelijk mocht zijn. Uiteraard realiseert het college zich dat dit niet altijd eenvoudig is. Net als in 2021 is het college dan ook voornemens om zich, met het oog op de huidige omstandigheden, ook in 2022 indien nodig soepel op te stellen ten aanzien van aangevraagde en beschikte activiteiten binnen de Aanjaagregeling Ondernemersklimaat. We houden ons aan de richtlijnen van het kabinet en het RIVM, maar streven er natuurlijk naar om de voor 2022 toegekende projecten, waar het praktisch uitvoerbaar en haalbaar is, ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen.

Heeft deze informatie u geholpen?