Het college heeft vandaag een besluit genomen over de benoeming van de leden van de adviescommissie, die de subsidieaanvragen voor de Aanjaagregeling moeten beoordelen. De gemeenteraad van Beverwijk heeft via de Voorjaarsnota 2020 besloten de Aanjaagregeling Ondernemersklimaat in 2021 voort te zetten. De Aanjaagregeling biedt financiële ondersteuning aan publieksgerichte activiteiten van lokale ondernemers, die bijdragen aan een beter ondernemersklimaat in de gemeente Beverwijk.

Met de regeling is in 2021 een bedrag gemoeid van € 240.000. Dit is een bedrag dat de bedrijven via de OZB voor niet-woningen betalen. De bedoeling is dat het budget vervolgens ook weer aan het bedrijfsleven ten goede komt. Van de ondernemers, voor de ondernemers. Voor het kunnen verkrijgen van een financiële bijdrage moeten ondernemers een goed onderbouwde subsidieaanvraag indienen.

Voor het beoordelen van de aanvragen heeft het college van burgemeester en wethouders een adviescommissie benoemd die het college adviseert. De commissie is samengesteld uit een brede vertegenwoordiging van het lokale bedrijfsleven. De adviescommissie heeft de taak om, op basis van de Subsidieverordening Aanjaagregeling Ondernemersklimaat Beverwijk en aan de hand van de ingediende aanvragen, een integraal advies aan het college van burgemeester en wethouders te geven over de verdeling van het beschikbare budget in de Aanjaagregeling. De commissie staat onder leiding van een onafhankelijk, technisch voorzitter en krijgt ondersteuning van een ambtelijk secretaris.

Het college heeft de adviescommissie Aanjaagregeling benoemd, bestaande uit de volgende leden:

  • Dhr. P. Veldt namens Stichting Beverwijk Centrum (Breestraat, zijstraten en Beverhof)
  • Dhr. R. Koelman namens de winkeliersverenigingen van de Plantage, Wijkerbaan en andere kleine winkelgebieden
  • Dhr. P. Schram namens het bestuur van de Stichting Business Docks (i.o.) voor bedrijventerrein Wijkermeer
  • De heer H. Blauwen namens het bestuur van de Stichting Business Docks (i.o.) voor bedrijventerrein De Pijp
  • De heer T. van Marello namens het bestuur van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Beverwijk (namens alle horeca)
  • Dhr. P. Duin namens de TIP en ondernemersvereniging Wijk aan Zee
  • Een medewerker Economische Zaken als ambtelijk secretaris.

Mevrouw J. Lieuwes is benoemd als onafhankelijk voorzitter van de adviescommissie.