Om de Alkmaarseweg-Noord / Rijksstraatweg veiliger te maken voor voetgangers en fietsers hebben de gemeenten Beverwijk en Heemskerk een proef gedaan met een afsluiting voor doorgaand autoverkeer. De zogenaamde 'knip'. Na de proef in 2019 hebben we aan- en omwonenden gevraagd naar hun mening. Het aantal voorstanders en tegenstanders van deze maatregel bleek ongeveer evenveel. De gemeenten hebben besloten de proef niet voort te zetten.

In maart 2020 hebben wij tijdelijke wegversmallingen aangelegd. Ook hebben we de verkeerslichten op het kruispunt Plesmanweg aangepast. Ondanks deze maatregelen halen we het gewenste doel, meer veiligheid, niet. Met de gemeente Heemskerk hebben we afgesproken een onafhankelijk verkeerskundig bureau in te schakelen om te kijken naar een oplossing. Op deze pagina leest u daar meer over.

Doel maatregelen

Doel van de maatregelen op de Alkmaarseweg-Noord en Rijksstraatweg is:

 1. Veilige oversteek voor voetgangers
 2. Meer veiligheid voor fietsers
 3. Verlagen aantal auto's per dag naar ca. 3000 — 4000 motorvoertuigen per etmaal
 4. Verlagen snelheid autoverkeer naar maximaal 30 kilometer per uur
 5. Goede bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten.

Verkeerskundig bureau geeft advies

Het bureau Goudappel Coffeng heeft nagedacht over maatregelen op straat. Maar ook over maatregelen om het gedrag van automobilisten te veranderen (verkeerspsychologisch). Zij hebben een rapport geschreven met een advies voor beide gemeenten. 

In het rapport stelt het bureau twee mogelijkheden voor:

 • A: Breng een knip aan voor het autoverkeer;
 • B: Laat de weg open voor autoverkeer en voer een campagne om doorgaand verkeer te verminderen en de verkeersveiligheid te verhogen (gedragsbeïnvloeding), in combinatie met maatregelen.

Colleges kiezen voor oplossing A

Het bureau geeft aan dat oplossing A het meest effectief is. Dan komt er geen doorgaand autoverkeer meer in de straat. Dit vermindert het aantal voertuigen aanzienlijk. Er zal zeker in het begin sprake zijn van sluipverkeer in de omgeving, maar het bureau verwacht dat dit na verloop van tijd gaat afnemen. Oplossing A verbetert ook de veiligheid voor fietsers en overstekende voetgangers. En het heeft een positief effect op het aansluiten van de Alkmaarseweg op de doorfietsroute IJmond, tussen de Kuikensweg en Maerten van Heemskerckstraat. Oplossing A heeft dan ook de voorkeur van de beide colleges.

Bewoners denken mee via platform

Aan- en omwonenden van Alkmaarseweg-Noord/Rijksstraatweg hebben het platform Alkmaarseweg-Rijksstraatweg (RSW/AMW) opgericht. Ook het platform heeft als doel de veiligheid op de wegen te verhogen. Het platform heeft de steun van ruim 120 huishoudens in de directe omgeving. Het platform heeft aangegeven dat zij zich kunnen vinden in de geadviseerde oplossing A. Ook al beperkt het de lokale bereikbaarheid met de auto.

Colleges betrekken commissie bij beslissing

De colleges willen het voorstel, inclusief het rapport van Goudappel Coffeng en de aanbevelingen van het platform RSW/AMW bespreken in de gezamenlijke commissievergadering Beverwijk — Heemskerk. Dat gebeurt op 4 februari aanstaande. U kunt inspreken in deze vergadering. Hiervoor kunt u contact opnemen met de griffie, bereikbaar via het telefoonnummer 0251 256 256 of via het e-mailadres griffie@beverwijk.nl.

Bel of mail gerust als u vragen heeft

Als u vragen heeft over deze brief kunt u bellen met Cees van der Zee via telefoonnummer 0251 256 256. U kunt ook een mail sturen naar
c.vanderzee@beverwijk.nl.

Veel gestelde vragen en antwoorden

 1. Momenteel bezig: Waarom zijn verkeersmaatregelen nodig op de Alkmaarseweg/Rijksstraatweg?

  Sinds 2010 vormt de Binnenduinrandweg (N197) de doorgaande route van het centrum van Beverwijk naar Heemskerk en andersom. Sindsdien zijn de Alkmaarseweg en Rijksstraatweg ingericht als zogenaamde erftoegangswegen, met een maximumsnelheid van 30km per uur. Toch blijken veel automobilisten (gewoontegetrouw) de oude route te volgen en daarbij te hard te rijden. Dat is onveilig voor fietsers en overstekende voetgangers

  Om de wegen veiliger te maken hebben de gemeenten Beverwijk en Heemskerk in 2019 een proef gedaan met een afsluiting voor doorgaand autoverkeer. De zogenaamde 'knip'. Na de proef hebben we aan- en omwonenden gevraagd naar hun mening. Het aantal voorstanders en tegenstanders van deze maatregel bleek ongeveer evenveel. De gemeenten hebben daarom besloten de proef niet voort te zetten.

 2. Momenteel bezig: Na de proef is gezegd dat er geen knip komt, waarom komt die er nu wel?

  Uit de peiling onder de bewoners, omwonenden en gebruikers van de weg bleek dat het draagvlak voor de knip ongeveer 50/50 was. Daarom hebben we besloten de knip niet door te zetten. De gemeenten hebben tijdelijke maatregelen getroffen (de chicanes) en gezocht naar een betere oplossing. Daarbij hebben we een verkeerskundig adviesbureau ingeschakeld om met suggesties te komen. Na bestudering van de situatie heeft het bureau aangegeven dat de knip de beste oplossing is.

 3. Momenteel bezig: Wat is een knip eigenlijk?

  Een knip is een verkeersmaatregel die het onmogelijk maakt om de weg te kunnen vervolgen. In dit geval gaat het om een knip voor het autoverkeer. 

 4. Momenteel bezig: Waarom is dat de beste oplossing?

  Doel is om de Alkmaarseweg/Rijksstraatweg veiliger te maken door het doorgaand verkeer te weren. Bij het aanbrengen van een knip is het zeker dat doorgaand verkeer geen gebruik meer maakt van de weg.

 5. Momenteel bezig: Welke opties heeft het bureau nog meer onderzocht?

  De optie om met gedragsmaatregelen (campagnes) het probleem op te lossen. Dit doet een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de automobilist om vrijwillig een andere route te nemen. Het bureau schatte de kans van slagen als klein. Bovendien moeten we campagnes regelmatig herhalen om terugval naar ‘oud’ gedrag te voorkomen. Het is dus geen structurele oplossing.

 6. Momenteel bezig: De weg is altijd een doorgaande route geweest. De mensen die daar wonen weten dat.

  Sinds de openstelling van de Binnenduinrandweg in 2010 is de Alkmaarseweg/Rijksstraatweg niet meer de doorgaande route. De gemeente heeft de weg opnieuw ingericht als een erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30km per uur.

 7. Momenteel bezig: Waarom wordt het geen fietsstraat, zoals de Dorpsstraat in Castricum?

  In verhouding rijden er teveel auto’s door de straat om er op een veilige manier een fietsstraat van te maken.

 8. Momenteel bezig: Waar komt de knip?

  Dat is nog niet helemaal duidelijk. Ook hierover hebben we advies gevraagd aan het verkeerskundig bureau.

 9. Momenteel bezig: Is de weg onveilig of hebben de aanwonenden gewoon last van het verkeer?

  Er zijn een aantal geregistreerde ongevallen en voetgangers kunnen de weg niet veilig oversteken. Daarnaast rijden er veel te veel auto’s met te hoge snelheid, zodat het ook voor fietsers niet veilig is.

 10. Momenteel bezig: Luistert u niet teveel naar de bewoners langs de Alkmaarseweg/Rijksstraatweg?

  Nee, zowel bewoners van de Alkmaarseweg/Rijksstraatweg als omwonenden hebben deelgenomen aan de participatie.

 11. Momenteel bezig: Is de buurt nog wel bereikbaar voor hulpdiensten als er een knip komt?

  Ja, bereikbaarheid voor hulpdiensten is altijd uitgangspunt. De hulpdiensten kunnen via de voor hen bekende wegen alle woonstraten bereiken.

 12. Momenteel bezig: Bij de proef was er veel sluipverkeer. Verschuift het probleem niet gewoon?

  Tijdens de proef zijn metingen verricht. Op verschillende plaatsen was meer autoverkeer. Het meeste op de Plesmanweg ter hoogte van de Gladiolenlaan. Precies op het punt waar we dat verwachten. Sluipverkeer is doorgaand verkeer dat een route door de woonwijk neemt in plaats van de aangewezen route via de Binnenduinrandweg. Daarnaast is er sprake van bestemmingsverkeer van bijvoorbeeld bewoners die een andere route moeten rijden om bij hun woning te komen. Dat kan voor meer verkeer zorgen in bepaalde straten, maar is geen sluipverkeer.

 13. Momenteel bezig: Bij een knip gaan de automobilisten via de …straat en de …straat. Hoe denkt u dat tegen te gaan?

  Het is afhankelijk van de bestemming van de automobilist. Als de automobilist in de woonwijk moet zijn, is het per definitie geen sluipverkeer. Pas als de automobilist door de woonwijk heen gaat om vanaf de Alkmaarseweg-noord naar de Rijksstraatweg te komen is er sprake van sluipverkeer. Dit is moeilijk tegen te gaan. We willen hierover graag het gesprek aangaan met de bewoners van de straten waar duidelijk meer verkeer is, om te kijken hoe we dat met (tijdelijke) maatregelen tegen kunnen gaan.

 14. Momenteel bezig: Gemotoriseerd verkeer moet nu omrijden. Dat is toch slecht voor het milieu?

  Uitlaatgassen zijn inderdaad slecht voor het milieu. Daarom proberen we mensen te verleiden om voor korte afstanden en woon/werkverkeer de auto te laten staan en de fiets te pakken. Dat doen we bijvoorbeeld door de aanleg van de doorfietsroutes in de IJmond.

 15. Momenteel bezig: Waarom huurt u steeds hetzelfde adviesbureau in? Zijn die niet vooringenomen?

  Het adviesbureau kent de omgeving, het is een landelijk opererend bureau en heeft ook het verkeersmodel RVMK2030 voor de IJmond in beheer.
  Omdat dit adviesbureau ook expertise heeft op (verkeers)psychologisch gebied, lag het voor de hand om de opdracht aan dit bureau te geven.

 16. Momenteel bezig: Is de buurt nog wel bereikbaar voor hulpdiensten als er een knip komt?

  Ja, bereikbaarheid voor hulpdiensten is altijd uitgangspunt. De hulpdiensten kunnen via de voor hen bekende wegen alle woonstraten bereiken. We hebben alle hulpdiensten gevraagd naar hun ervaringen met de knip als proef. Geen van de hulpdiensten gaf aan dat de afsluiting onacceptabel was.

 17. Momenteel bezig: Bij de proef was er veel sluipverkeer. Verschuift het probleem niet gewoon?

  Tijdens de proef zijn metingen verricht. Op verschillende plaatsen was meer autoverkeer. Het meeste op de Plesmanweg ter hoogte van de Gladiolenlaan. Precies op het punt waar we dat verwachten.

  Sluipverkeer is doorgaand verkeer dat een route door de woonwijk neemt in plaats van de aangewezen route via de Binnenduinrandweg. Daarnaast is er sprake van bestemmingsverkeer van bijvoorbeeld bewoners die een andere route moeten rijden om bij hun woning te komen. Dat kan voor meer verkeer zorgen in bepaalde straten, maar is geen sluipverkeer. De knip komt op een locatie waarbij de omliggende wijken het minst last hebben van sluipverkeer. Daar waar eventueel nog sluipverkeer wordt verwacht, kunnen we flankerende maatregelen aanleggen. Deze maatregelen worden dan genomen in overleg met de aanwonenden.

 18. Nog te doen: Wordt de fietsroute (Kuikensweg) na de knip niet een sluiproute? Dat zou nadelig zijn voor de verkeersveiligheid op deze route en het probleem verleggen?

  Bij het ontwerp van de doorfietsroute via de Kuikensweg houden we er rekening mee dat  doorgaand verkeer deze route wil gebruiken. Om dat tegen te gaan, zullen we passende maatregelen voorstellen. Als er een voorlopig ontwerp is, bespreken we dat met de bewoners.

 19. Nog te doen: Zijn er getallen van het aantal ongevallen op de Alkmaarseweg/Rijksstraatweg bekend?

  Ja, in de periode 2015-2019 zijn de volgende ongevallen geregistreerd:

  1) Alkmaarseweg ter hoogte van de Kuikensweg 1 letselongeval;
  2) kruising Alkmaarseweg-Maerten van Heemskerckstraat-Rijksstraatweg 3 letselongevallen en 8 ongevallen met uitsluitend materiële schade (UMS);
  3) Rijksstraatweg tussen de M. v. Heemskerckstraat en de Krayenhofflaan 2 letselongevallen;
  4) Kruising Rijksstraatweg-Krayenhofflaan 1 letselongeval en 2 UMS;
  5) Rijksstraatweg tussen Krayenhofflaan en Elzenhof 2 UMS.

 20. Nog te doen: Tijdens de proef was er sprake van een behoorlijke toename van verkeer op de Kuikensweg en het Bastion. Wat gaat de gemeente hieraan doen bij aanleg van de knip?

  De metingen gaven de volgende cijfers weer. Gemiddelde intensiteit per etmaal op werkdagen. Voor proef versus na de proef. Kuikensweg 2.000 versus 2.800. Bastion 500 versus 900

  Tijdens de proef is de intensiteit op beide wegvakken toegenomen. De toename op de Kuikensweg is waarschijnlijk verkeer met bestemming Laan der mensenrechten en omstreken. De toename op het Bastion zou sluipverkeer kunnen zijn. Afhankelijk van de locatie van de knip in de Alkmaarseweg-Rijksstraatweg zullen we, als het nodig is, in overleg met bewoners flankerende maatregelen nemen.

 21. Nog te doen: Als er geen maatregelen tegen sluipverkeer mogelijk zijn, komt er dan ook geen knip?

  In de raadsvergadering op 4 februari heeft wethouder Van den Berg aangegeven dat er pas een knip komt, als er maatregelen getroffen kunnen worden om sluipverkeer in de omliggende buurten tegen te gaan. Als er geen maatregelen tegen sluipverkeer mogelijk zijn, komt er dan ook geen knip?

  Beide colleges van burgemeester en wethouders hebben op 19 januari 2021 het besluit genomen om een knip aan te leggen. Dit besluit staat niet meer ter discussie. De knip komt op een locatie waarbij de omliggende wijken het minst last hebben van sluipverkeer. Daar waar we eventueel nog sluipverkeer verwachten, kunnen we hiertegen maatregelen nemen. Daarover gaan we dan in overleg met de bewoners van die straat.

 22. Nog te doen: Waarom is er geen veilige oversteek op de Alkmaarseweg/Rijksstraatweg aangelegd?

  De Alkmaarseweg/Rijksstraatwegzijn gecategoriseerd en ingericht als verblijfsgebied. Het is in principe niet gebruikelijk om op een dergelijke weg een oversteekvoorziening aan te leggen. Bovendien is de intensiteit en snelheid van het autoverkeer nu te hoog om een oversteekvoorziening (zebrapad) aan te leggen.

 23. Nog te doen: Het lijkt alsof de gemeenten zich bij de participatie alleen op de bewoners van de de Alkmaarseweg/Rijksstraatweg richten. Waarom niet op alle belanghebbende bewoners?

  In het platform de Alkmaarseweg/Rijksstraatweg nemen ook omwonenden deel. De belanghebbenden krijgen binnenkort een uitnodiging om deel te nemen aan een online bijeenkomst over de situatie in hun buurt.

 24. Nog te doen: Kan de doorfietsroute alleen doorgetrokken worden bij een volledige afsluiting?

  De aansluiting van de doorfietsroute staat in principe los van een afsluiting voor autoverkeer. De fietsroute wordt wel een stuk veiliger bij een afsluiting voor autoverkeer.

 25. Nog te doen: Welke maatregelen worden genomen om bij een knip het effect van extra verkeer voor de omgeving te voorkomen?

  Het begrip extra verkeer kan op twee manieren worden uitgelegd:
  1.    Extra verkeer als gevolg van een veranderende routekeuze van bewoners van het woongebied: hiertegen kunnen we geen maatregelen nemen, omdat de woningen anders niet meer bereikbaar zijn.
  2.    Extra verkeer van automobilisten die een andere (sluip)route neemt door de woonwijk. Dit verkeer is niet gewenst en dat kunnen we alleen met extra maatregelen tegenhouden.

 26. Nog te doen: Waarom richten de gemeenten zich alleen op de Alkmaarseweg/Rijksstraatweg en wordt niet het omliggende gebied bij de inrichting betrokken?

  De gemeenten richten zich bij de flankerende maatregelen juist op het omliggende gebied.

 27. Nog te doen: Hoe is de locatie van de chicanes bepaald?

  De chicanes zijn op de huidige locaties (op kruispunten) aangelegd vanwege de straatbreedte. Op deze locaties hebben de fietsers een uitwijkmogelijkheid naar rechts als een tegemoetkomende auto om de chicanes heen rijdt. Bij het plaatsen van chicanes tussen kruispunten in is deze uitwijkmogelijkheid er niet.

 28. Nog te doen: Als gevolg van nieuwbouw in/bij De Dalen worden nog meer problemen voorzien voor de verkeersdrukte in het woongebied. Welke ontsluitingsmogelijkheden komen hier?

  Er komen geen extra ontsluitingsmogelijkheden. De omliggende wegen kunnen de extra belasting opvangen.

Heeft deze informatie u geholpen?