Gemeentefinanciën

Home > Bestuur > Gemeentefinanciën

Gemeentefinanciën

Het Jaarverslag 2018 kunt u digitaal inzien via onderstaande button:

Jaarverslag Beverwijk 2018

Het gemeentelijke financiële proces

De planning en control cyclus van de gemeente beslaat een periode van ruim 2 jaar. De cyclus start met de voorjaarsnota, daarna volgt de programmabegroting inclusief meerjarenraming. Gedurende het uitvoeringsjaar stelt het college van burgemeester en wethouders (hierna te noemen 'college') 2 bestuursrapportages op. De eerste rapportage is opgenomen in de voorjaarsnota, de tweede in de najaarsnota. De cyclus wordt afgesloten met de jaarstukken.
                          

Voorjaarsnota

Het college start de begrotingsvoorbereiding met het opstellen van een voorjaarsnota. Deze nota is het eerste sturingsinstrument voor de gemeenteraad (hierna te noemen 'raad') in de planning en control cyclus. De voorjaarsnota heeft tot doel inzicht te geven in de te maken keuzes voor het te voeren beleid en de daarbij behorende randvoorwaarden zoals de inzet van middelen. De voorjaarsnota beschrijft landelijke trends, bestuurlijke hoofdlijnen en ambities gekoppeld aan kaders en ontwikkelingen. Verder is informatie opgenomen over lokale heffingen en afwijkingen op de begroting (zie bestuursrapportage), inclusief een meerjarenperspectief. De beleidsmatige uitgangspunten geven aan met welke keuzes rekening gehouden moet worden bij de begrotingsvoorbereiding. De financiële kaders bepalen de ruimte waarbinnen de begrotingsvoorbereiding gestart kan worden. De voorjaarsnota is het middel om het debat voeren over de uitgangspunten die de raad wenst voor deze periode. De raad stelt deze uitgangspunten vast en geeft daarmee aan het college het mandaat deze te verwerken in een concept-(meerjaren)begroting.

Besluitvormingsprocedure; zie hiervoor de jaarstukken.

Programmabegroting inclusief meerjarenraming

De programmabegroting is een van de belangrijkste instrumenten voor de raad. Het laat zien wat de raad en het college willen bereiken en welke prestaties daarvoor geleverd gaan worden, rekening houdend met de middelen die daarvoor beschikbaar zijn. Het coalitieakkoord en het collegeprogramma 2018-2022 maken onderdeel uit van de programmabegroting. De door de raad goedgekeurde begroting moet altijd voor 15 november door het college toegezonden worden aan Gedeputeerde Staten. De Provincie houdt namelijk toezicht op de financiën van de gemeente. U kunt het document downloaden onderaan deze pagina of een gedrukt exemplaar kopen tegen legeskosten (2018 €16,-).

Besluitvormingsprocedure: Het college heeft de conceptprogrammabegroting 2019 inclusief de meerjarenraming 2019-2022, een begroting in een oogopslag en de najaarsnota 2018 op 27 september 2018 aangeboden aan de raad. De financiële stukken worden besproken in de raadscommissie op 18 oktober 2018. Er zijn 2 raadsvergaderingen gepland: op 7 november 2018 de 1e termijn en op 8 november 2018 de 2e termijn en besluitvorming door de raad.

Bestuursrapportage (opgenomen in voorjaars- en najaarsnota)

In de Financiële verordening (externe website) is vastgesteld dat het college de raad 2 keer per begrotingsjaar informeert met een tussentijdse (bestuurs)rapportage. Hiermee informeert het college de raad over de voortgang van de beleidsmatige en financiële realisatie van de begrotingsuitvoering. De rapportage bevat de mutaties op de lopende programmabegroting, kredietbesluiten en financiële overzichten per programma. Een bestuursrapportage is een afwijkingenrapportage, waarbij het principe geldt dat er geen melding gedaan wordt van zaken die lopen volgens de planning.

Besluitvormingsprocedure; het college heeft de voorjaarsnota 2019 vastgesteld. De raadscommissie vindt 20 juni plaats. De raadsvergadering vindt 3 en 4 juli plaats.

De jaarstukken

De jaarstukken zijn het sluitstuk van de planning en control cyclus. Met de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de raad over beleidsmatige en financiële realisatie van de programmabegroting. De jaarstukken bestaan uit:

  • Samenvatting (o.a. bestuurlijke hoofdlijnen, rekeningresultaat, voorstel resultaatbestemming)
  • Jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen)
  • Jaarrekening (programmarekening, balans, specifieke uitkeringen)

In de programmaverantwoording is geëvalueerd hoe het voorgenomen beleid van het jaar is uitgevoerd en zijn de financiële en beleidsmatige afwijkingen per programma toegelicht. De jaarstukken zijn tevens bedoeld om verantwoording af te leggen over de rechtmatige besteding van middelen. In de paragrafen licht het college de beleidslijnen toe van beheersmatige aspecten met grote financiële invloed, grote politieke betekenis of aanzienlijk belang voor de realisatie van de beleidsprogramma’s. De jaarstukken worden door een accountant van een verklaring voorzien waarin hij zijn oordeel geeft. Tevens stelt de accountant vast of de baten en lasten rechtmatig tot stand zijn gekomen. Het opgestelde rapport van bevindingen wordt aan de raad aangeboden.

Besluitvormingsprocedure; het college heeft de jaarstukken 2018 vastgesteld. De raadscommissie vindt 20 juni plaats. De raadsvergadering vindt 3 en 4 juli plaats.

Meer informatie

Beleidsadviseur Planning en Control (0251) 256 256.

Downloads