Gemeentefinanciën

Home > Bestuur > Gemeentefinanciën

Gemeentefinanciën

Het gemeentelijke financiële proces
De planning en control cyclus van gemeente Beverwijk beslaat een periode van ruim 2 jaar. De cyclus start met de voorjaarsnota, daarna volgt de programmabegroting inclusief meerjarenraming. Gedurende het uitvoeringsjaar stelt het college van burgemeester en wethouders (hierna te noemen 'college') 2 bestuursrapportages op. De eerste rapportage is opgenomen in de voorjaarsnota, de tweede in de najaarsnota. De cyclus wordt afgesloten met de jaarstukken.

Voorjaarsnota
Het college start de begrotingsvoorbereiding met het opstellen van een voorjaarsnota. Deze nota is het eerste sturingsinstrument voor de gemeenteraad (hierna te noemen 'raad') in de planning en control cyclus. De voorjaarsnota geeft inzicht in beleidskeuzes van de raad op basis van bestuurlijke hoofdlijnen en ambities. Verder is informatie opgenomen over lokale heffingen/belastingen en afwijkingen op de begroting. De voorjaarsnota is het middel om het debat voeren over de uitgangspunten die de raad wenst. De raad geeft hiermee aan het college het mandaat deze uitgangspunten te verwerken in een concept-(meerjaren)begroting.

Besluitvormingsprocedure en planning; zie hiervoor de jaarstukken.

Programmabegroting inclusief meerjarenraming
De programmabegroting is een van de belangrijkste instrumenten voor de raad. Het laat zien wat de raad en het college willen bereiken en welke prestaties daarvoor geleverd gaan worden, rekening houdend met de middelen die daarvoor beschikbaar zijn. Het coalitieakkoord en het collegeprogramma 2018-2022 maken onderdeel uit van de programmabegroting. De door de raad goedgekeurde begroting moet altijd voor 15 november door het college toegezonden worden aan Gedeputeerde Staten. De Provincie houdt namelijk toezicht op de financiën van de gemeente. U kunt het document downloaden onderaan deze pagina.

Besluitvormingsprocedure en planning: Het college heeft de conceptprogrammabegroting 2019 inclusief de meerjarenraming 2019-2022, een begroting in een oogopslag en de najaarsnota 2018 op 27 september 2018 aangeboden aan de raad. De financiële stukken zijn besproken in de raadscommissie en op 8 november 2018 vastgesteld door de raad.

Najaarsnota 
Met de najaarsnota informeert het college de raad over aanpassingen op de lopende begroting. Dit betreft zowel de financiën als wijzigingen in de uitvoering. 

Besluitvormingsprocedure en planning; zie hiervoor de programmabegroting.

De jaarstukken
De jaarstukken zijn het sluitstuk van de planning en control cyclus. Met de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de raad over beleidsmatige en financiële realisatie van de programmabegroting. De jaarstukken bestaan uit:
•Samenvatting (o.a. bestuurlijke hoofdlijnen, rekeningresultaat, voorstel resultaatbestemming)
•Jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen)
•Jaarrekening (programmarekening, balans, specifieke uitkeringen)

In de programmaverantwoording is geëvalueerd hoe het voorgenomen beleid van het jaar is uitgevoerd en zijn de financiële en beleidsmatige afwijkingen per programma toegelicht. De jaarstukken zijn tevens bedoeld om verantwoording af te leggen over de rechtmatige besteding van middelen. In de paragrafen licht het college de beleidslijnen toe van beheersmatige aspecten met grote financiële invloed, grote politieke betekenis of aanzienlijk belang voor de realisatie van de beleidsprogramma’s. De jaarstukken worden door een accountant van een verklaring voorzien waarin hij zijn oordeel geeft. Tevens stelt de accountant vast of de baten en lasten rechtmatig tot stand zijn gekomen. Het opgestelde rapport van bevindingen wordt aan de raad aangeboden.

Besluitvormingsprocedure; het college heeft de jaarstukken 2018 vastgesteld. De raad heeft de stukken op 4 juli vastgesteld.

Meer informatie
Beleidsadviseur Planning en Control (0251) 256 256.

Website 
Jaarstukken 2018 
 

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

logo facebookLogo Twitter

Logo Instagram