Onderzoek Aagtenbelt Beverwijk

Home > Bestuur > Onderzoek Aagtenbelt Beverwijk

Onderzoek Aagtenbelt Beverwijk

Wat doet de onderzoekscommissie Aagtenbelt Beverwijk

De twee voormalige afvalbelten Aagtenbelt en de CAIJ-belt van de Centrale afvalverwerking IJmond worden omgevormd tot een park van 27 hectare groot; het Aagtenpark. Het Aagtenpark wordt een vrij toegankelijk park met speel- en ligweiden, fiets- en wandelpaden en ruimte om te ravotten. Er zijn in principe maatregelen getroffen om er voor te zorgen dat er geen gevaar bestaat voor de volksgezondheid.

Op 30 juni 2016 heeft de gemeenteraad een initiatiefvoorstel aangenomen om een onderzoekscommissie in te stellen naar de Aagtenbelt. Onrust en publicaties in diverse media vormen de aanleiding om onafhankelijk onderzoek te doen. Onder de Aagtenbelt zijn verontreinigde stoffen gestort welke de bodem en het grondwater kunnen vervuilen. Het is bekend dat in het verleden illegaal stoffen zijn gestort. In ieder geval ligt er benzeen onder de Aagtenbelt. Welke stoffen er verder zijn en in welke mate is niet precies bekend. Door het gebruik van staalslakken in plaats van lichtvervuilde grond is het vermoeden dat het effect op de vervuilde belten veranderd is. Staalslakken zijn zwaarder dan lichtvervuilde grond. Daarnaast is de hoeveelheid staalslakken meer dan in eerste instantie verwacht.

De gemeenteraad heeft zelf niet voldoende kennis om zich een oordeel te vormen over wat er precies gebeurt binnen de Aagtenbelt en welke gevolgen dit heeft of kan hebben voor de omgeving en heeft een onderzoekscommissie benoemd. De onderzoekscommissie gaat met behulp van een extern en onafhankelijk deskundige aan de slag om antwoord te geven op een aantal kernvragen zoals effecten op lange en korte termijn, de risico’s en of maatregelen nodig zijn. Onafhankelijke experts zullen het daadwerkelijke onderzoek uitvoeren. Op dit moment is nog niet bekend welke experts dit gaan doen. 

Welke leden zitten er in de raadscommissie?

De onderzoekscommissie Aagtenbelt Beverwijk bestaat uit vijf leden. Deze leden zijn gekozen uit het midden van de raad. Op dit moment hebben de volgende leden zitting in de onderzoekscommissie:

Van boven naar onderen, van links naar rechts:
dhr. Backer jr (GemeenteBelangen), mw. Niele-Goos (CDA), dhr. Bennink (D66)
dhr. Den Hartog (GroenLinks) en de heer Ferraro (VVD, voorzitter)


Tussentijdse berichtgeving

December 2016:
Een onafhankelijke expert voert het onderzoek uit. De commissie vindt uw mening belangrijk en wil graag weten welke vragen er nog leven bij de inwoners van Beverwijk. Graag nodigt zij u uit om uw specifieke vraag in te sturen. De commissie beoordeelt of de vragen relevant zijn in het kader van het onderzoek en bepaalt of het meegenomen wordt/kan worden.

Januari 2017: 
De indientermijn voor het stellen van vragen over de Aagtenbelt is verstreken. Wij danken de inzenders voor het stellen van vragen. De vragen worden gebundeld en aan de onderzoekscommissie aangeboden ter verdere behandeling en beoordeling in het onderzoek.

U vindt de tijdsplanning in het Plan van Aanpak (zie Achterliggende stukken en financiële verantwoording).

April 2017: 
Resultaten onderzoekscommissie Aagtenbelt bekendgemaakt

Achterliggende stukken en financiële verantwoording

Hier treft u stukken die ten grondslag liggen aan de onderzoekscommissie:

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk