Tijdelijke Raadscommissie Inwonersparticipatie (TRIP)

Home > Bestuur > Tijdelijke Raadscommissie Inwonersparticipatie (TRIP)

Tijdelijke Raadscommissie Inwonersparticipatie (TRIP)

Inleiding

Op 27 september 2018 heeft de gemeenteraad een Tijdelijke Raadscommissie Inwonersparticipatie (TRIP) ingesteld. Hieronder leest u meer over waarom deze commissie is ingesteld, wat de werkzaamheden zijn, welke leden zijn benoemd en welke relevante stukken u kunt  bekijken.

Aanleiding en doel

Het maatschappelijk speelveld verandert. Steeds meer taken worden bij lagere overheden belegd en steeds meer uitvoering van publieke taken komt daarmee dichter bij inwoners, ondernemers en/of andere belanghebbenden te liggen. Voor het gemak wordt verder in dit voorstel alleen over inwoners gesproken. Het is niet alleen meer in het kader van ruimtelijk beleid waarbij gemeenten inspraak behoren te organiseren. Ook bij thema’s zoals zorgverlening, economisch beleid, energietransitie en bereikbaarheidsvraagstukken is het belangrijk dat lokale overheden het contact met inwoners organiseren. Redenen daarachter zijn; dat beleid zonder draagvlak niet werkt, gebrek aan draagvlak het contact tussen overheid en inwoners schaadt en het vertrouwen in de overheid doet afnemen.

Anders gezegd; door gebrekkige participatie ontstaat er een kloof tussen inwoners en bestuur. Het is dé uitdaging voor alle overheden om die vicieuze cirkel te doorbreken, ook voor de gemeente Beverwijk. Deze uitdaging brengt met zich mee dat gezocht moet worden naar eigentijdse en optimaal werkende vormen van inwonerparticipatie. Bij het maken van beleid of het voorbereiden van besluitvorming is het essentieel om te weten welke wensen er bij inwoners leven. Andersom is het net zo belangrijk dat de inwoners goed geïnformeerd zijn over wat mogelijk is en zeker ook over wat niet mogelijk is. Dit helpt bij het vormgeven van haalbare wensen en acceptatie wanneer een wens niet te realiseren is.

De raadscommissie gaat aan het werk om een onderzoeksvraag in de richting van een door de commissie te selecteren bureau te formuleren. Eventueel wordt de Rekenkamercommissie gevraagd aanvullend onderzoek te doen. De commissie heeft het karakter van een begeleidingscommissie. Ze voert zelf nagenoeg geen onderzoek uit en schrijft geen beleidsvoorstellen.

Tijdens de vergadering van 25 april 2019 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel zonder wijzigingen vastgesteld. Dat betekent dat de onderzoekscommissie het werk in de eerste fase heeft afgerond. Op korte termijn wordt gekeken naar vervolgstappen welke in samenwerking met een nog nader aan te wijzen extern onderzoeksbureau worden uitgevoerd.

Commissieleden

De volgende commissieleden hebben plaats:

  • Dhr. A. Bal (fractievoorzitter SamenBeverwijk)
  • Mw. K. Uiterwijk (fractievoorzitter Vrij!)
  • Mw. M. van Vliet (raadslid D66)
  • Dhr. H.E.J.J. van Wijck (raadslid VVD)
  • Dhr. E.A. Kuijpers (extern)
  • Dhr. L. Wieringa (Participatieraad)
  • Dhr. M.E. Smit (burgemeester, adviserend voorzitter)
  • Dhr. mr. R.G. Grauwde (secretaris)

Downloads

Hieronder vindt u de openbare documenten van de commissie:

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk