Vergadering Gemeenteraad 27-09-2018

Home > Bestuur > Vergaderingen > Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 27-09-2018

RSS
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal Stadhuis Beverwijk
Tijd:19:30
Voorzitter:M.E. Smit

**GEWIJZIGDE** OPROEP / voorlopige AGENDA voor de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beverwijk op donderdag 27 september 2018, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal van het Stadhuis van Beverwijk, Stationsplein 48, alhier. 

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst en transcript.

Bijgevoegde documenten

1 Vaststelling agenda.

2 Vragen van raadsleden.

3 Mededelingen en ingekomen stukken.

Bijgevoegde documenten

3A Rvs. Positie steunfractieleden.

Aantekening:

Een lid van het raadspresidium wordt uitgenodigd dit agendapunt toe te lichten. N.B.: In verband met hun beëdiging worden de steunfractieleden uitgenodigd dit agendapunt bij te wonen.

Bijgevoegde documenten

4 Rvs. Beleidsplan openbare verlichting 2019-2023.

Aantekening:

Dit agendapunt wordt behandeld als hamerstuk.

5 Rvs. Evaluatie proef verminderen bijplaatsingen bij ondergrondse containers in Meerestein-Noord.

Aantekening:

De betreffende portefeuillehouder van het college wordt uitgenodigd dit agendapunt toe te lichten.

6 Rvs. Aanvraag krediet civieltechnische verhardings- en kade- werkzaamheden Noorderkade zeehaven De Pijp.

Aantekening:

De betreffende portefeuillehouder van het college wordt uitgenodigd dit agendapunt toe te lichten.

7 Rvs. Instellen Tijdelijke Raadscommissie InwonerParticipatie (TRIP).

Aantekening:

Een lid van het raadspresidium wordt uitgenodigd dit agendapunt toe te lichten.

8 Vervallen.

9 Rvs. Aanwijzing functionaris gegevensbescherming (FG) door gemeenteraad.

Aantekening:

Een lid van het raadspresidium wordt uitgenodigd dit agendapunt toe te lichten.

10 Rvs. Benoemen voorzitter en plaatsvervangend voorzitter voor de behandeling van bezwaarschriften gemeenteraad.

Aantekening:

Een lid van het raadspresidium wordt uitgenodigd dit agendapunt toe te lichten.

11 Sluiting.

Beverwijk, 21 september 2018
De burgemeester van Beverwijk,
 
 

drs. M.E. Smit


N.B.: De raadsvoorstellen zijn te raadplegen via de website van de gemeente Beverwijk: www.beverwijk.nl . Burgers die niet over een Internetaansluiting beschikken, kunnen de stukken telefonisch opvragen bij de raadsgriffie, onder nummer 0251-256256 of mondeling opvragen bij het publieksbureau van het Stadhuis van Beverwijk, Stationsplein 48. Het publieksbureau is geopend op dinsdag van 09.00 tot 12.30 uur, op donderdag van 09.00 tot 20.00 uur en op overige werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur. De stukken worden dan per post nagezonden.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk