Vergadering Gemeenteraad 01-07-2020

Home > Bestuur > Vergaderingen > Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 01-07-2020

RSS
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Online
Tijd:19:30
Voorzitter:M.E. Smit

OPROEP / voorlopige AGENDA voor de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beverwijk op woensdag 1 juli 2020, aanvang 19.30 uur online via het programma Microsoft Teams. Deze vergadering zal wel op de gebruikelijke wijze via de website te volgen zijn.

N.B.De raadsvoorstellen uit agendapunt 3a en 3b worden gezamenlijk behandeld.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst en transcript.

1 Opening en mededelingen.

2 Vaststelling agenda.

2a Stemming motie vreemd aan de orde van de dag over jeugdactiviteiten.

Aantekening:

Tijdens de raadsvergadering van 25 juni 2020 staakten de stemmen over deze motie. Dit betekent dat de gemeenteraad opnieuw over deze motie moet stemmen.

Bijgevoegde documenten

3a Rvs. Jaarstukken 2019 Gemeente Beverwijk.

Aantekening:

De betreffende portefeuillehouders van het college worden uitgenodigd dit agendapunt toe te lichten.

3b Rvs. Voorjaarsnota 2020 Gemeente Beverwijk.

Aantekening:

De betreffende portefeuillehouders van het college worden uitgenodigd dit agendapunt toe te lichten.

4 Rvs. Nota's reserves & voorzieningen, weerstandsvermogen & risicomanagement en treasurystatuut 2020.

Aantekening:

Wethouder H. Erol wordt uitgenodigd dit agendapunt toe te lichten.

5 Sluiting.

Beverwijk, 19 juni 2020

De burgemeester van Beverwijk,
 
 

drs. M.E. Smit


N.B.: De vergaderstukken zijn te raadplegen via de website van de gemeente Beverwijk: www.beverwijk.nl . Burgers die niet over een Internetaansluiting beschikken, kunnen de raadsvoorstellen telefonisch opvragen bij de raadsgriffie, onder nummer 0251-256256 . Deze worden dan per post nagezonden.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk