Alkmaarseweg

Home > Inwoners & Ondernemers > Alkmaarseweg

Alkmaarseweg

Schade aan de weg

Omdat het nog een aantal jaren duurt voordat er groot onderhoud en een eventuele nieuwe inrichting wordt uitgevoerd, gaan wij de nu al aanwezige schade aan de weg repareren. Om die reden hebben wij de bewoners gevraagd schade en knelpunten door te geven. De ontvangen reacties (zie Reactienota bij Downloads) hebben wij samengevat. In de komende weken worden deze beoordeeld en maken we een planning met welke schade we direct aan de slag gaan. De indieners van de reacties en de bezoekers van de informatieavond informeren wij hierover.

In 2007 is door de gemeente Beverwijk een uitgebreide inventarisatie en verkenning uitgevoerd voor de herinrichting van de gehele Alkmaarseweg. Uit deze inventarisatie zijn diverse wensen en ontwerpvoorkeuren gekomen, echter is destijds besloten nog niet verder te gaan met het maken van een nieuw ontwerp. Nu, 10 jaar later, ontvangen wij van bewoners en onze eigen organisatie meldingen over de slechte staat van de huisaansluitingen van het riool, het asfalt, de verkeerslichten en de openbare verlichting. Deze raken aan het einde van hun levensduur. 

Inmiddels spelen er rondom de Alkmaarseweg nieuwe zaken zoals grondwateroverlast ten westen van de Alkmaarseweg, klimaatadaptatie en wordt er gesproken over de zogenaamde energietransitie.

Wat zijn klimaatadaptatie en energiestransite?

Klimaatadaptatie

Nederland wordt natter! Er valt meer regen. De hoeveelheid regen neemt toe, maar deze valt in hevige buien en in korte periodes. Het riool moet dan in natte periodes snel en veel regenwater kunnen afvoeren. Dit zou betekenen dat er grote riolen aangelegd moeten worden, maar dit is kostbaar en betekent dat het water ergens anders heen gebracht wordt. Het water willen we liever in de directe omgeving opvangen door bijvoorbeeld sloten en vijvers aan te leggen, waterbergende fundering of drainagestelsels om het water weer in de bodem te infiltreren. Daarnaast wordt Nederland ook droger! In de zomer wordt het gedurende langere perioden droger en warmer, wat leidt tot verdroging en inklinking (inzakking) van de ondergrond.

Energietransitie

Landelijk is afgesproken dat in 2050 de CO2 uitstoot met 80% gereduceerd wordt. Om dit voor elkaar te krijgen is het belangrijk dat Nederland overstapt op andere energiebronnen. Gas is niet langer de belangrijkste energieleverancier en met alle problemen in Groningen is wel duidelijk dat de gaswinning teruggebracht moet worden. Het effect op de inrichting van de Alkmaarseweg is nu nog onduidelijk. Gasleidingen kunnen vervallen, maar moeten mogelijk vervangen worden voor nieuwe leidingen. Dit kunnen elektrakabels zijn, maar ook bijvoorbeeld leidingen voor blokverwarming door restwarmte vanuit energiecentrales. Dit is nu nog niet geheel te voorzien, maar wellicht moet wel ruimte gereserveerd worden waar deze kabels en/of leidingen gelegd kunnen worden. Dit soort wijzigingen gaat niet van de ene op de andere dag maar moeten wel op de lange termijn meegenomen worden.

Waarom (nog) geen nieuw ontwerp?

Het maken van een nieuw ontwerp voor de Alkmaarseweg is in principe goed mogelijk. Wij weten welk verkeer, wat voor soort verkeer en hoeveel verkeer er gebruik maakt van de Alkmaarseweg. Via bewonersavonden kunnen we ook bekijken hoe we op de Alkmaarseweg om kunnen gaan met parkeren, beplantingen en bomen, bushaltes enzovoorts. Ook voor het riool weten we welke woningen er zijn en hoe het vuilwaterriool en/of hemelwaterriool voor de Alkmaarseweg zelf ingericht moet worden. De Alkmaarseweg is echter niet alleen voor verkeer een belangrijke route. Ook ondergronds komt hier veel samen. Voor grondwater, afvoer en verwerking van hemelwater vanuit omliggende straten/wijken en nutsvoorzieningen zijn toekomstige ontwikkelingen van invloed op de ondergrondse infrastructuur. De onderdelen die hiervoor zijn beschreven (klimaatadaptatie en energietransitie) kunnen van invloed zijn op de bovengrondse inrichting. Echter zijn de gevolgen hiervan nog niet voldoende bekend.

Ophalen informatie

Om bovenstaande informatie te verzamelen worden momenteel onderzoeken gedaan en gesprekken gevoerd met onder andere nutsbedrijven. Deze informatie nemen wij te zijner tijd mee met het opstellen van een schetsontwerp, waarmee wij verwachten in de loop van 2019 bij de bewoners terug te komen.

Informatiebijeenkomst

Wij zijn ons ervan bewust dat dit nog lang duurt en dat in de Alkmaarseweg nu al schades ontstaan. Op enkele plaatsen is zelfs letterlijk een gat in de weg ontstaan. Daarom hebben wij een informatieavond georganiseerd om dit nader toe te lichten en opmerkingen van bewoners in ontvangst te nemen. Op deze avond zijn diverse bewoners gekomen die ons informatie hebben gegeven en ook verschillende knelpunten hebben doorgeven. Deze reacties hebben wij in de Reactienota (zie Downloads) samengevat. In de komende weken zullen wij deze beantwoorden en kijken wij ook waar wij direct mee aan de slag kunnen. De indieners van de reacties en de bezoekers van de informatieavond informeren wij hierover. Op de informatieavond hebben wij een presentatie gegeven waarin wij hebben geprobeerd uit te leggen waarom de werkzaamheden nog niet direct starten. Onderaan deze pagina bij Downloads hebben we een document met Vragen en antwoorden bijgevoegd, waarin het een en ander verduidelijkt is.

Downloads

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk