Bekendmakingen

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen

Bekendmakingen

Bekendmakingen zijn de officiële publicaties van de gemeente.

Op de hoogte blijven van wat er in uw buurt gebeurt?

Meldt u dan aan op zoek.overheid.nl. Geef aan welke bekendmakingen u wilt en u ontvangt ze in uw e-mailbox.

Download de app in de Google play of de App Store.

Zoeken in bekendmakingen bij u in de buurt op zoek.overheid.nl/over uw buurt.


 • Aanwijzingsbesluit

 • Besluitenlijst

 • Omgevingsvergunning regulier

  • Populierenlaan 25

   2019WB0289,  verbreden bestaande dakkapel voorzijde, verleend d.d. 07-01-2020 en bekendgemaakt d.d. 08-01-2020

  • Creutzberglaan 220 C en 220 E

   2019WB0271, vernieuwen van woonwagens, verleend d.d. 19-12-2019 en bekendgemaakt d.d. 20-12-2019

  • Meerstraat 86

   2019WB0229, omzetten horeca naar 4 appartementen, verleend d.d. 9-12-2019 en bekendgemaakt d.d. 10-12-2019

 • Omgevingsvergunning uitgebreid

  • Weigering omgevingsvergunning Zeestraat 300

   Nr. 20120254, weigering uitgebreide omgevingsvergunning Zeestraat 300 voor het bouwen van een recreatiewoning, bekendgemaakt d.d. 19-12-2019.

   Beroepsclausule

   Niet eens met het besluit

   Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt een u brief schrijven naar de rechtbank. Zo’n brief heet een beroepsschrift. U kunt het beroepschrift sturen naar Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht,  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Het beroepschrift moet u binnen 6 weken naar de rechtbank sturen, gerekend vanaf één dag nadat het besluit is verstuurd. U kunt alleen een beroepschrift schrijven als u tegen het oorspronkelijke besluit een bezwaarschrift heeft ingediend of als het redelijkerwijs niet uw schuld is dat u geen bezwaarschrift heeft ingediend tegen het oorspronkelijke besluit.

   Wat schrijft u in ieder geval in het beroepschrift?

   • Uw naam
   • Uw adres
   • De datum
   • Uw handtekening
   • Een uitleg waarom u beroep instelt
   • Bij het beroepschrift moet u ook een kopie van het besluit waartegen het beroep is gericht meesturen

   Voorlopige voorziening aanvragen

   Als u beroep instelt, blijft het besluit geldig. Kunt u aantonen dat het besluit meteen grote gevolgen voor u heeft? Dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter kan dan beslissen dat het besluit nog niet mag ingaan. Dit mag alleen als u al een beroepschrift heeft gemaakt. Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen? Stuurt u dan een brief naar de Voorzieningen rechter van de Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Zo’n brief heet een verzoekschrift. Bij uw verzoekschrift moet u een kopie van uw beroepschrift mee sturen.

   Wat schrijft u in ieder geval in het verzoekschrift?

   • Uw naam
   • Uw adres
   • De datum
   • Uw handtekening
   • Een uitleg waarom u verzoekt om een voorlopige voorziening
   • Bij het verzoekschrift moet u ook een kopie van het beroepschrift meesturen

   Het instellen van beroep is niet gratis. U moet griffierecht betalen. Wilt u hier meer over weten? De griffier van de rechtbank kan u meer informatie geven.

 • Agenda en notulen

  • Voorlopige agenda raadsvergadering 30 oktober 2019

   Voorlopige agenda voor de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beverwijk op woensdag 30 oktober 2019, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal van het Stadhuis.

   1 Vaststelling agenda.

   2 Vragen van raadsleden.

   3 Mededelingen en ingekomen stukken.

   4 Rvs. Integraal Veiligheids- en Handhavingsplan 2020-2024.

   5 Rvs. Evaluatie proef Aanpak Afvaldumpingen Beverwijk 2018/2019.

   6 IJmondrvs. Regionale cultuurvisie 1.0.

   7 Sluiting.

   N.B.: De vergaderstukken zijn te raadplegen via www.beverwijk.nl. 

   Beverwijk, 24 oktober 2019

 • Bestemmingsplan

 • Ontwerpbesluit

  • Ontwerp-omgevingsvergunning project Binnenduinonderdeel: verkoop gronden aan particulieren

   Burgemeester en wethouders van Beverwijk maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning verlenen voor de functiewijziging van stroken water, groen en verkeer naar tuin.

  • Ontwerp-omgevingsvergunning project Binnenduin, onderdeel: aanpassing openbare ruimte

   Burgemeester en wethouders van Beverwijk maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor de functiewijziging van stroken groen naar verkeer, groen naar verkeer verblijf (parkeren), water naar tuin en water naar groen.

  • Ontwerp-omgevingsvergunning project Binnenduin, onderdeel: wonen

   Burgemeester en wethouders van Beverwijk maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor de functiewijziging van stroken wonen naar verkeer en van de bestemming ‘wonen’ zal voor het aspect Bouwregels (artikel 10, lid 3) op de locatie worden afgeweken.

  • Ontwerp-omgevingsvergunning project Binnenduin, onderdeel: centrale plas

   Burgemeester en wethouders van Beverwijk maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor de functiewijziging van stroken water naar groen.

 • Omgevingsvergunning ontvangen aanvraag

  • Zonnebloemlaan 41

   2020WB0004,  aanbouw erker, ontvangen d.d. 6-1-2020

  • Prinsesselaan 14
   • 2020WB0002, inritvergunning, ontvangen d.d. 1-1-2020
  • De Zwaanstraat 16-18

   2019WB0292, verbouwen van horeca naar 4 appartementen, ontvangen d.d. 24-12-2019

  • Laan van Meerestein 12
   • 2019WB0295, verbouw pand naar 10 appartementen. ontvangen d.d. 24-12-2019
  • Alkmaarseweg 211

   019WB0293, inritvergunning, ontvangen d.d. 20-12-2019

  • Jan de Windstraat 2
   • 2019WB0296, het oprichten van 48 woningen, ontvangen d.d. 20-12-2019
  • Parallelweg 45-1
   • 2019WB0294, interne verbouwing bowling, ontvangen d.d. 19-12-2019
  • Laan der Nederlanden 98

   2019WB0288, het plaatsen van gevelreclame, ontvangen d.d. 17-12-2019

  • Zeestraat 119

   2019WB0285,  realiseren aanbouw met opbouw achtergevel en vergroten dakkapel, ontvangen d.d. 9-12-2019

  • Creutzberglaan 178

   2019WB0245, plaatsen dakkapel op voordakvlak, ontvangen d.d. 12-10-2019

  • Parallelweg 45

   2019WB0244,  het realiseren van een bowlingcentra, ontvangen d.d. 12-10-2019