Bekendmakingen

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen

Bekendmakingen

Bekendmakingen zijn de officiële publicaties van de gemeente.

Op de hoogte blijven van wat er in uw buurt gebeurt?

Meldt u dan aan op zoek.overheid.nl. Geef aan welke bekendmakingen u wilt en u ontvangt ze in uw e-mailbox.

Download de app in de Google play of de App Store.

Zoeken in bekendmakingen bij u in de buurt op zoek.overheid.nl/over uw buurt.


 • Agenda en notulen

 • Bestemmingsplan

  • Wijk aan Duinerweg 171-173

   Besluit hogere waarden Wet geluidhinder omgevingsvergunning Wijk aan Duinerweg 171-173 te Beverwijk

    

   Burgemeester en Wethouders van Beverwijk hebben ten behoeve van bestemmingsplan ‘Woongebied West’ te Beverwijk een verzoek om vaststelling van hogere waarden voor de geluidbelasting ingediend bij de Omgevingsdienst IJmond. De hogere waarden voor de geluidbelasting hebben betrekking op wegverkeerslawaai.

    

   De bevoegdheid van het college tot vaststelling van hogere waarden voor de geluidbelasting is gedelegeerd aan het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond.

    

   De directeur van Omgevingsdienst IJmond, gemandateerd bevoegd namens genoemd algemeen bestuur, maakt bekend dat hij ten behoeve van de omgevingsaanvraag voor de bouw van een appartementencomplex met 22 appartementen (OLO-2622493, d.d. 28-10-2016) in het deelgebied Wijck aan Duin (Wijk aan Duinerweg 171-173), een besluit voor het vaststellen van hogere waarden voor de geluidbelasting heeft genomen.

    

   Het besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met ingang van 4 augustus 2017 gedurende zes weken ter inzage in het Stadhuis van Beverwijk (Stationsplein 48 te Beverwijk). Tevens kunt u het besluit inzien bij de Omgevingsdienst IJmond (Stationsplein 48b te Beverwijk) op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

    

   Belanghebbenden ten aanzien van het definitieve besluit inzake de hogere waarden kunnen gedurende zes weken beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag, onder vermelding van ‘Besluit hogere waarden Wet geluidhinder omgevingsvergunning Wijk aan Duinerweg 171-173 te Beverwijk’.

  • Ontwerpbestemmingsplan Wijk aan Zee

   Burgemeester en wethouders van Beverwijk maken bekend dat voor Wijk aan Zee een ontwerpbestemmingsplan is opgesteld in de vorm van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte en ontwikkelingsgebieden. Dat betekent dat hier sprake is van een pilot waarbij vooruit gelopen wordt op de Omgevingswet en de daaruit voortkomende omgevingsplannen. Een dergelijk experiment behoeft de instemming van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en daartoe is in februari 2016 een verzoek ingediend op basis van de Crisis- en herstelwet (Chw). Dat verzoek is op 12 oktober 2016 gehonoreerd in de vorm van een Algemene Maatregel van Bestuur welke op diezelfde datum is afgekondigd in Staatsblad 381 (14e tranche Chw) en die één dag later in werking is getreden. Binnen zo’n plan met verbrede reikwijdte en ontwikkelingsgebieden kunnen diverse vormen van beleid worden geïntegreerd wat bij een gewoon bestemmingsplan niet mogelijk is. Bovendien kan van de reguliere regels worden afgeweken. Er moet wel aan een aantal criteria worden voldaan die in het plan omschreven worden. Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte heeft betrekking op Wijk aan Zee, van de grens van het terrein van Tata Steel tot de grens met de gemeente Heemskerk, de grens met de gemeente Velsen, alsmede het strand, de duinen en een deel van de Noordzee. Binnen dit gebied zijn enkele locaties aangewezen als ontwikkelingsgebied. De ontwikkelingsgebieden liggen alle binnen de bebouwde omgeving van Wijk aan Zee. Deze gebieden staan op een kaart (verbeelding) aangegeven.

  • Bestemmingsplan Fort bij Velsen
 • Drank- en horecavergunning

  • Schouwenaarsstraat 5
  • Westerlaan 27
  • Spoorsingel 9

   2017DHL020, Spoorsingel 9, wijziging DHW-vergunning ten behoeve van nieuwe leidinggevende eetcafé Het Spoor, bekendmaking 20-07-2017.

  • Plantage 14

    2017DHL016, Plantage 14, wijzigingen DHW-vergunning ten behoeve van nieuwe leidinggevende Vomar, bekendmaking 10-7-17.

 • Loterijvergunning

 • Overige mededelingen

  • Strand Zuiderbad
  • Verwijdering van scooter zonder kenteken
  • Standplaatsenbeleid Beverwijk 2017-2020
  • Erfgoedverordening 2017
  • Concept Welstandsbeleid 2018 ‘Over smaak wil je twisten’

   Burgemeester en wethouders van Beverwijk maken bekend dat voor Beverwijk en Wijk aan Zee nieuw welstandsbeleid is opgesteld onder de naam Concept Welstandsbeleid gemeente Beverwijk 2018 ‘Over smaak wil je twisten’. De gemeente is eind 2013 een proef gestart met bouwen zonder welstandstoets. De objectieve en subjectieve effecten zijn onderzocht en beoordeeld. Op basis van de bevindingen en gesprekken over welstandsvrij bouwen is nieuw beleid geformuleerd. Het voorstel is dat de gemeente welstandsvrij blijft, op drie gebieden na. Dat zijn het centrum van Beverwijk, het kustdorp Wijk aan Zee en de nieuwe woonwijk Binnenduin. De gebieden hebben gemeen dat ze van grote emotionele en cultuurhistorische waarde zijn. Het stuk ligt gedurende 6 weken ter inzage, met ingang van vrijdag 16 juni 2017 tot en met donderdag 27 juli 2017 op het Stadhuis en in Bibliotheek IJmond-Noord aan het Kerkplein 5. Binnen de 6 weken waarin het stuk ter visie ligt kan een ieder reageren. Indien u dit schriftelijk doet is het adres Gemeente Beverwijk, postbus 450, 1940 AL Beverwijk. Indien u dit mondeling wenst te doen kunt u contact opnemen met de Afdeling Ruimte, team Omgeving, telefoon 0251-256256. U kunt ook een afspraak maken. U kunt het stuk  onder dit bericht downloaden. 

   Beverwijk, 14 juni 2017

 • Verkeersmaatregel

  • Verkeersbesluiten

   Op 9 augustus 2017 zijn in de Staatscourant de volgende verkeersbesluiten bekend gemaakt:

   • 2017RKBSL006, Ongedaan maken geslotenverklaring Hoflanderweg 85 - 109a te Beverwijk en verwijderen borden C01 en onderborden
   • 2017RKBSL007, Laan van Archeologie 1, een verkeersbesluit t.b.v. het realiseren van voetgangersoversteekplaatsen Laan van Archeologie thv Johanna van Woudelaan

   De verkeersbesluiten zijn een dag na publicatie in de Staatscourant in werking getreden. 

 • Gebruik gemeentegrond

  • Aagtendorp
  • Bullerlaan t.h.v. parkeervakken
  • IJsselstraat

    2017BGOG028, IJsselstraat, gebruik openbare gemeentegrond in verband met renovatie 6 portiekflats, week 34 2017 t/m week 12 2018, bekendmaking 17-7-17.

  • Koningstraat 63

    2017BGOG048, Koningstraat 63, gebruik openbare gemeentegrond t.b.v. expeditie voormalig V&D gebouw, 12 t/m 27 juli 2017, bekendmaking 11-7-17.

  • Koningstraat 61-65

    2017BGOG049, Koningstraat 61-65, gebruik openbare gemeentegrond t.b.v. container Hema, 16-06-17 t/m 28-07-17, bekendmaking 11-7-17

  • Wilgenhoflaan 2C

    2017BGOG051, Wilgenhoflaan 2C, gebruik openbare gemeentegrond voor verwijderen boom achter Wilgenhof 2 d.d. 24-7-17, bekendmaking 18-7-17.

  • Sint Aagtendijk 5

    2017BGOG053, Sint Aagtendijk 5, ontheffing RVV t.b.v. plaatsen hoogwerker d.d. 17-07-17, bekendmaking 10-7-17.

  • Herman Heijermanslaan 71

    2017RVV012, Herman Heijermanslaan 71, ontheffing RVV plaatsen autolaadkraam d.d. 25-07-17, bekendmaking 10-7-17.

 • Omgevingsvergunning ontvangen aanvraag

Contactgevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Telefoon

0251 - 256 256

WhatsApp 

(tijdens openingstijden)
 

06-11614998


Contact

Openingstijden en adressen

Volg ons

logo facebookLogo TwitterLogo Instagram