Bekendmakingen

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen

Bekendmakingen

Bekendmakingen zijn de officiële publicaties van de gemeente.

Op de hoogte blijven van wat er in uw buurt gebeurt?

Meldt u dan aan op zoek.overheid.nl. Geef aan welke bekendmakingen u wilt en u ontvangt ze in uw e-mailbox.

Download de app in de Google play of de App Store.

Zoeken in bekendmakingen bij u in de buurt op zoek.overheid.nl/over uw buurt.


 • Aanwijzingsbesluit

 • Besluitenlijst

  • Besluitenlijst gemeenteraad

   De gemeenteraad heeft op donderdag 20 juli 2017 de volgende raadsbesluiten vastgesteld:

   • Aanbevelingen eindrapportage Aagtenbelt
   • Ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester M.E. Smit
   • Aanbesteding accountantsdiensten
   • Eindrapport Onderzoekscommissie Leningenportefeuille


   Beverwijk, 26 juli 2017

  • Besluitenlijst gemeenteraad
  • Erfgoedverordening 2017
  • Besluitenlijst gemeenteraad

   De gemeenteraad heeft op donderdag 1 juni 2017 de volgende raadsbesluiten vastgesteld:

   • Erfgoedverordening 2017
   • Jaarrekening 2016 en begroting 2018 Centraal Nautisch Beheer
   • Jaarrekening 2016 en begroting 2018 GR Reinunie
   • Ontwerpbegroting 2018 GR Cocensus
   • Jaarstukken 2016-2018 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
   • Jaarstukken Omgevingsdienst IJmond
   • Jaarstukken GR AIJZ
   • Jaarstukken GR VSV (voortijdig schoolverlaters RMC)

   Beverwijk, 14 juni 2017

 • Drank- en horecavergunning

 • Loterijvergunning

 • Omgevingsvergunning regulier

  • Afgegeven omgevingsvergunningen

   2017WB0100, Zeestraat 112, realiseren van terras op bestaand dak, bekendmaking 14-08-2017

  • Niet ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning
   • 2017WB0097, Van Loenenlaan 3, aanvraag voor plaatsing van Buko-unit is op 08-08-2017 buiten behandeling gesteld
   • 2017WB0099, Noorderwijkweg 56, aanvraag voor plaatsing van overkapping aan achterzijde woning is op 08-08-2017 buiten behandeling gesteld
  • Afgegeven omgevingsvergunningen
   • 2017WB0093, Voorstraat 34B, plaatsen van Frans balkon aan voorgevel, bekendmaking 04-08-2017

  • Johanna van Woudelaan 20

   ·         2017WB0085, Johanna van Woudelaan 20, plaatsen aanbouw aan de achter- en zijgevel, bekendmaking 24-7-2017

    

  • Zeestraat 135

   ·         2017WB0096, Zeestraat 135, plaatsen van een personenlift, bekendmaking 24-07-2017

    

  • Burgemeester Rohtestraat 65C

    2017WB0082, Burgemeester Rothestraat 65C, garage/berging wijzigen in zelfstandige woonruimte, bekendmaking 18-7-17

  • Korte Boeweg 1 t/m 15, Boeweg 17 t/m 47, Willem Passtoorstraat 2 t/m 20 en 1 t/m 11, Romerkerkweg 1 t/m 11, 12 t/m 30 , 53 t/m 73, Jan Vermeijenstraat 1 t/m 40 en Thomas Wijckstraat 2, 3 t/m 20

    2017WB0084, Korte Boeweg 1 t/m 15, Boeweg 17 t/m 47, Willem Passtoorstraat 2 t/m 20, 1 t/m 11, Romerkerkweg 1 t/m 11, 12 t/m 20, 53 t/m 73, Jan Vermeijenstraat 1 t/m 40 en Thomas Wijckstraat 2, 3 t/m 20, vernieuwen kozijnen, bekendmaking 18-7-2017.

  • Annie Palmenlaan ongenummerd

    2017WB00078, Annie Palmenlaan ongenummerd, plaatsen van een informatiecentrum voor de periode van 4 jaar, bekendmaking 18-7-17.

  • Schans 10

    2017WB0094, Schans 10, het realiseren van een bierbrouwerij, bekendmaking 19-7-2017

  • Hoflanderweg 10

    2017WB0088, Hoflanderwg 10, het legaliseren van een opslagruimte, bekendmaking 21-7-2017.

  • Melis Stokelaan 35

    2017WB0072, Melis Stokelaan 35, plaatsen tuinkamer, bekendmaking 21-7-2017.

  • Passage 1

    2017BW0075, Passage 1, het wijzigen van een restaurant naar een casino, ingetrokken 21-07-2017

  • Creutzberglaan 73

   ONTWERP BESLUIT WET GELUIDSHINDER OMGEVINGSVERGUNNING CREUTZBERGLAAN 73 TE BEVERWIJK

   Burgemeester en wethouders van Beverwijk hebben ten behoeve van de omgevingsvergunning Creutzberglaan 73 een verzoek om vaststelling van een hogere waarde voor de geluidsbelasting ingediend bij Omgevingsdienst IJmond. De hogere waarde voor de geluidbelasting heeft betrekking op industrielawaai. De bevoegdheid van het college tot vaststelling van hogere waarden voor de geluidbelasting is gedelegeerd aan het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst IJmond. De directeur van de Omgevingsdienst IJmond, gemandateerd bevoegd namens genoemd algemeen bestuur, maakt bekend dat er een ontwerp besluit voor het vaststellen van de hogere waarde voor de geluidbelasting is genomen.

   Het ontwerp besluit tot vaststelling van de hogere waarde voor de geluidbelasting ligt met ingang van 28 juli 2017 gedurende zes weken, ter inzake in het Stadhuis van Beverwijk (Stationsplein 48 in Beverwijk) en bij Omgevingsdienst IJmond (Stationsplein 48b in Beverwijk) op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur.

   Gedurende de termijn van de tervisielegging kunnen belanghebbenden schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt worden bij Omgevingsdienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp besluit tot vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder voor omgevingsvergunning Creutzberglaan 73 te Beverwijk'. Voor mondelingen zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak maken met Omgevingsdienst IJmond, telefoonnummer 0251-263 863.

  • Koningshof 18A
  • Haagdoornhof 18
  • Schans, ingetrokken aanvraag
  • Munnikenweg 145
  • Breestraat 99
  • Wim Sonneveldlaan 27
  • Populierenlaan 12
  • Hornlaan 13
  • Cypresstraat 9
  • Schans 2
  • Prins Bernhardlaan 5
  • Sint Aagtendijk 11
  • Vondellaan 53
  • Bankenlaan 40
  • Kanaalweg 55
  • Herman Heijermanslaan 71
  • Stationsplein nabij nr. 49
  • Dreef 4
 • Standplaatsvergunning

 • Exploitatieplan

 • Gebruik gemeentegrond

 • Feestweek

  • Sluitingstijden horeca Feestweek 2017

    Eind- en sluitingstijden

   De burgemeester van Beverwijk heeft op 18 juli 2017 besloten om, in het belang van de openbare orde en veiligheid, de leefbaarheid, zedelijkheid en gezondheid, op grond van artikel 2:29 van de Apv afwijkende sluitingstijden vast te stellen voor alle horecabedrijven in de stad Beverwijk. De horecabedrijven zijn hiervan tevens per brief op de hoogte gesteld.

   In de periode van woensdag 9 augustus tot en met zaterdag 12 augustus 2017 zijn de volgende sluitingstijden van toepassing:
   1. de nacht van woensdag 9 augustus op donderdag 10 augustus 2017 en de nacht van donderdag 10 augustus op vrijdag 12 augustus 2017 02.00 uur;
   2. de nacht van vrijdag 12 augustus op zaterdag 13 augustus 2016 en de nacht van zaterdag 13 augustus op zondag 14 augustus 2016 03.00.

    Alle buitenactiviteiten dienen om (uiterlijk) 01.00 uur te zijn beëindigd.

    

  • Gebruik bevoegdheid gebiedsverbod Feestweek 2017

   Gebiedsverbod:
   De burgemeester van Beverwijk heeft op 18 juli 2017 besloten tijdens de kermis en feestweek van 2017 van 9 t/m 13 augustus 2017, indien noodzakelijk, gebruik te zullen maken van de bevoegdheid ingevolge artikel 2:78 lid 2 Apv 2013 en aan diegene die tijdens de kermis of feestweek de openbare orde verstoort, dan wel wanneer een ernstige vrees bestaat dat de openbare orde verstoord zal gaan worden, een gebiedsontzegging op te leggen tot 7:00 in volgende ochtend. Bij herhaalde overtreding zal een gebiedsverbod van maximaal 72 opgelegd kunnen worden.


    

    

  • Afgegeven vergunningen en ontheffingen Feestweek 2017

    Afgegeven vergunningen en ontheffingen Feestweek 2017:

   ·         2017EV020, Breestraat – Peperstraat - Koningstraat, het organiseren van de Wielerronde tijdens de Feestweek 2017 op woensdag 8 augustus 2017 door BRC Kennemerland, bekendmaking: 26-07-2017

   ·         2017EV021, Nieuwstraat, evenementenvergunning voor het organiseren van een muziekevenement tijdens de Feestweek 2017, van 9 t/m 12 augustus 2017 door Café De Babbelaar, bekendmaking 26-07-2017.

   ·         2017EV021, Nieuwstraat, ontheffing voor het verstrekken van alcohol buiten een horecainrichting tijdens de Feestweek 2017, van 9 t/m 12 augustus 2017 door Café De Babbelaar, bekendmaking 26-07-2017.

   ·         2017EV027, Zeestraat, het organiseren van het ringsteken en een rondrit met paarden tijdens de Feestweek 2017 op woensdag 8 augustus 2017 door Stichting het aangespannen paard burgemeester Han van Leeuwen, bekendmaking 26-07-2017.

   ·         2017EV028, Breestraat, Meerstraat en Zeestraat, het organiseren van activiteiten tijdens de Feestweek 2017 van 9 t/m 12 augustus 2017 door Lima Horeca B.V., bekendmaking 26-07-2017.

   ·         2017EV028, Breestraat, Meerstraat en Zeestraat, ontheffing voor het verstrekken van alcohol buiten een horecainrichting tijdens de Feestweek 2017 van 9 t/m 12 augustus 2017 door Lima Horeca B.V., bekendmaking 26-07-2017.

   ·         2017EV030, Stationsplein, het organiseren van een eendjesrace tijdens de Feestweek 2017 op zaterdag 12 augustus 2017 door Rotary Club Beverwijk, bekendmaking 26-07-2017.

   ·         2017EV032, Meerplein, het organiseren van de kermis tijdens de Feestweek 2017 van 9 t/m 13 augustus 2017 door bureau De Kermisgids, bekendmaking 26-07-2017.

   ·         2017DHO001, Meerplein, ontheffing voor het verstrekken van alcohol bij de poffertjeskraam tijdens de kermis van 9 t/m 13 augustus 2017, bekendmaking 26-07-2017.

   ·         2017EV036, Koningstraat, het organiseren van een muziekevenement tijdens de Feestweek 2017 van 9 t/m 12 augustus 2017 door Notelle Bar en Absurd Eten & Drinken, bekendmaking: 26-07-2017.

   ·         2017EV036, Koningstraat, ontheffing voor het verstrekken van alcohol buiten een horecainrichting tijdens de Feestweek 2017 van 9 t/m 12 augustus 2017 door Notelle Bar en Absurd Eten & Drinken, bekendmaking: 26-07-2017.

   ·         2017EV040, Breestraat, het organiseren van de kortebaandraverij tijdens de Feestweek 2017 op donderdag 10 augustus 2017 door Beverwijkse Harddraverijstichting Prins Bernhard, bekendmaking 26-07-2017.

   ·         2017EV041, Koningstraat 57, het organiseren van een muziekevenement tijdens de Feestweek 2017 van 10 t/m 12 augustus 2017 door Café De Koningen, bekendmaking: 26-07-2017.

   ·         2017EV041, Koningstraat 57, ontheffing voor het verstrekken van alcohol buiten een horecainrichting tijdens de Feestweek 2017 van 10 t/m 12 augustus 2017 door Café De Koningen, bekendmaking: 26-07-2017.

   ·         2017SP002, Breestraat, vergunning voor innemen standplaats voor de verkoop van snacks tijdens de Feestweek 2017 van 9 t/m 12 augustus 2017 door Joey’s Streetfood, bekendmaking: 26-07-2017.

   ·         2017EV017, Breestraat 21, ontheffing gebruik gemeentegrond t.b.v. een terras tijdens de Feestweek 2017 van 9 t/m 12 augustus 2017 door Gasterij Meijershof, bekendmaking: 26-07-2017.

   ·         2017EV024, Breestraat 110, ontheffing gebruik gemeentegrond t.b.v. een terras tijdens de Feestweek 2017 van 9 t/m 12 augustus 2017 door Brasserie Noordeloos, bekendmaking: 26-07-2017.

    

 • Agenda en notulen

 • Bestemmingsplan

  • Wijk aan Duinerweg 171-173

   Besluit hogere waarden Wet geluidhinder omgevingsvergunning Wijk aan Duinerweg 171-173 te Beverwijk

    

   Burgemeester en Wethouders van Beverwijk hebben ten behoeve van bestemmingsplan ‘Woongebied West’ te Beverwijk een verzoek om vaststelling van hogere waarden voor de geluidbelasting ingediend bij de Omgevingsdienst IJmond. De hogere waarden voor de geluidbelasting hebben betrekking op wegverkeerslawaai.

    

   De bevoegdheid van het college tot vaststelling van hogere waarden voor de geluidbelasting is gedelegeerd aan het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond.

    

   De directeur van Omgevingsdienst IJmond, gemandateerd bevoegd namens genoemd algemeen bestuur, maakt bekend dat hij ten behoeve van de omgevingsaanvraag voor de bouw van een appartementencomplex met 22 appartementen (OLO-2622493, d.d. 28-10-2016) in het deelgebied Wijck aan Duin (Wijk aan Duinerweg 171-173), een besluit voor het vaststellen van hogere waarden voor de geluidbelasting heeft genomen.

    

   Het besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met ingang van 4 augustus 2017 gedurende zes weken ter inzage in het Stadhuis van Beverwijk (Stationsplein 48 te Beverwijk). Tevens kunt u het besluit inzien bij de Omgevingsdienst IJmond (Stationsplein 48b te Beverwijk) op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

    

   Belanghebbenden ten aanzien van het definitieve besluit inzake de hogere waarden kunnen gedurende zes weken beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag, onder vermelding van ‘Besluit hogere waarden Wet geluidhinder omgevingsvergunning Wijk aan Duinerweg 171-173 te Beverwijk’.

  • Ontwerpbestemmingsplan Wijk aan Zee

   Burgemeester en wethouders van Beverwijk maken bekend dat voor Wijk aan Zee een ontwerpbestemmingsplan is opgesteld in de vorm van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte en ontwikkelingsgebieden. Dat betekent dat hier sprake is van een pilot waarbij vooruit gelopen wordt op de Omgevingswet en de daaruit voortkomende omgevingsplannen. Een dergelijk experiment behoeft de instemming van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en daartoe is in februari 2016 een verzoek ingediend op basis van de Crisis- en herstelwet (Chw). Dat verzoek is op 12 oktober 2016 gehonoreerd in de vorm van een Algemene Maatregel van Bestuur welke op diezelfde datum is afgekondigd in Staatsblad 381 (14e tranche Chw) en die één dag later in werking is getreden. Binnen zo’n plan met verbrede reikwijdte en ontwikkelingsgebieden kunnen diverse vormen van beleid worden geïntegreerd wat bij een gewoon bestemmingsplan niet mogelijk is. Bovendien kan van de reguliere regels worden afgeweken. Er moet wel aan een aantal criteria worden voldaan die in het plan omschreven worden. Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte heeft betrekking op Wijk aan Zee, van de grens van het terrein van Tata Steel tot de grens met de gemeente Heemskerk, de grens met de gemeente Velsen, alsmede het strand, de duinen en een deel van de Noordzee. Binnen dit gebied zijn enkele locaties aangewezen als ontwikkelingsgebied. De ontwikkelingsgebieden liggen alle binnen de bebouwde omgeving van Wijk aan Zee. Deze gebieden staan op een kaart (verbeelding) aangegeven.

  • Bestemmingsplan Fort bij Velsen
 • Evenementenvergunning

 • Mededelingen

  • Verwijdering van aanhangwagen zonder kenteken
  • Informatieavond ontwerpbestemmingsplan Wijk aan Zee

   Informatieavond ontwerpbestemmingsplan Wijk aan Zee

   Op 6 juni 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Beverwijk besloten om het ontwerpbestemmingsplan voor Wijk aan Zee ter visie te leggen. De officiële publicatie vindt u op onze website, in De Kennemer en in de Staatscourant van vandaag. Omdat het hier gaat om een bijzonder bestemmingsplan (een pilot op basis van de Crisis- en herstelwet) heeft het college besloten om een extra informatieavond te organiseren om uit te leggen hoe dit plan functioneert en richting kan geven aan de mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Het plan loopt vooruit op de toekomstige Omgevingswet die een andere manier van werken en denken vraagt.

   Om dit uit te kunnen leggen is er op dinsdag 27 juni 2017 om 19.30 uur in de sporthal bij De Moriaan te Wijk aan Zee (Dorpsduinen 4) een bijeenkomst waar aan de hand van een presentatie wordt uitgelegd hoe het plan in elkaar zit. Een ieder die hier kennis van wil nemen is van harte uitgenodigd. Er zal ook gelegenheid zijn om vragen te stellen.

   De stukken liggen ter visie van vrijdag 16 juni 2017 tot en met donderdag 27 juli 2017Alleen binnen de 6 weken waarin de stukken ter visie liggen kan een ieder zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad van Beverwijk. Indien u dit schriftelijk doet is het adres:

   Gemeenteraad van Beverwijk, postbus 450, postcode 1940 AL Beverwijk.

   Indien u dit mondeling wenst te doen kunt u contact opnemen met de Afdeling Ruimte, team vergunningen, telefoon 0251-256256. U kunt ook een afspraak maken.

   Het ontwerpplan (met bijlagen) ligt ter visie in het gemeentehuis van Beverwijk (Stationsplein 48 te Beverwijk), op werkdagen tijdens de openingsuren en mede in de bibliotheek aan het Kerkplein 5 te Beverwijk, tijdens openingsuren.

   Ook op www.ruimtelijkeplannen.nl is het plan met bijlagen te zien onder de naam: NL.IMRO.0375.BPWijkaanZee2016-OP01 of zoeken bij Wijk aan Zee.

   Er is ook een mogelijkheid om de stukken in te zien in Dorpshuis De Moriaan aan de Dorpsduinen 4 te Wijk aan Zee (in dezelfde periode als boven vermeld).

   De extra informatieavond in de sporthal is bedoeld voor uitleg en niet voor inspraak.

  • Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

   Op grond van artikel 14, lid 3 van het Besluit registers kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelwerk maken burgemeester en wethouders van Beverwijk bekend, dat de volgende locaties op verzoek van de Stichting Welzijn Beverwijk als peuterspeelzalen uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) zijn verwijderd:                                                                                                                     

   • Montessori SWB, Laan van Blois 100, 1943 MN Beverwijk (reg.nr.194154567)
   • Roetsjj!, Anjelierenlaan 6, 1943 DA Beverwijk (reg.nr.186003468)
   • ’t Zeepaardje, Dorpsduinen 12, 1949 EG Wijk aan Zee (reg.nr.140680354)
   • Dribbel, Wilgenhoflaan 2 C, 1944 TD Beverwijk (reg.nr.286832628)
   • De Bereboot, Drechtstraat 9, 1946 AZ Beverwijk (reg. 179030693)
   • Calimero, Hoflanderweg 45. 1947 ZB Beverwijk (reg.nr.788341212)
   • Kleine Beer, Van der Hoopstraat 80, 1945 TT Beverwijk (reg.nr.111968549)
   • Ahoy, Laan van Blois 193, 1943 MH Beverwijk (reg.nr.552861704)

   Vooruitlopend op de harmonisatie peuterspeelzalen zijn deze locaties nu in het LRKP opgenomen als peuteropvang (kinderdagverblijf) met de volgende registratienummers

   • Montessori SWB, 876436002
   • Roetsjj! 253999133
   • ’t Zeepaardje, 260552471
   • Dribbel, 355127994
   • Plons (was De Bereboot), 144871610
   • Calimero, 281349770
   • Kleine Beer, 715298446
   • Ahoy, 725229445

   Ouders/verzorgers die een contract hebben met een van deze kindercentra, kunnen nu een kinderopvangtoeslag aanvragen. U kunt hiervoor kijken op www.toeslagen.nl. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag voor de peuteropvang, betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de locatie van het kindercentrum.

   Beverwijk, 14 juni 2017

  • Breestraat
 • Overige mededelingen

  • Nieuwe beleidsregels schuldhulpverlening
  • Horeca Interventiedraaiboek
  • Verkeersbesluit aanwijzen bushaltes

   INT-17-36706, aanwijzen bushaltes Laan der Nederlanden, Warande, Plantage en Koude Horn.

   Beverwijk, 28 juni 2017.

  • Erfgoedverordening 2017
  • Concept Welstandsbeleid 2018 ‘Over smaak wil je twisten’

   Burgemeester en wethouders van Beverwijk maken bekend dat voor Beverwijk en Wijk aan Zee nieuw welstandsbeleid is opgesteld onder de naam Concept Welstandsbeleid gemeente Beverwijk 2018 ‘Over smaak wil je twisten’. De gemeente is eind 2013 een proef gestart met bouwen zonder welstandstoets. De objectieve en subjectieve effecten zijn onderzocht en beoordeeld. Op basis van de bevindingen en gesprekken over welstandsvrij bouwen is nieuw beleid geformuleerd. Het voorstel is dat de gemeente welstandsvrij blijft, op drie gebieden na. Dat zijn het centrum van Beverwijk, het kustdorp Wijk aan Zee en de nieuwe woonwijk Binnenduin. De gebieden hebben gemeen dat ze van grote emotionele en cultuurhistorische waarde zijn. Het stuk ligt gedurende 6 weken ter inzage, met ingang van vrijdag 16 juni 2017 tot en met donderdag 27 juli 2017 op het Stadhuis en in Bibliotheek IJmond-Noord aan het Kerkplein 5. Binnen de 6 weken waarin het stuk ter visie ligt kan een ieder reageren. Indien u dit schriftelijk doet is het adres Gemeente Beverwijk, postbus 450, 1940 AL Beverwijk. Indien u dit mondeling wenst te doen kunt u contact opnemen met de Afdeling Ruimte, team Omgeving, telefoon 0251-256256. U kunt ook een afspraak maken. U kunt het stuk  onder dit bericht downloaden. 

   Beverwijk, 14 juni 2017

  • Kastanjelaan
  • Zwaansmeerstraat
  • 2e publicatie verwijdering van buitenlands voertuigwrak
  • Van Riemsdijklaan
 • Verkeersmaatregel

  • Verkeersbesluiten

   Op 9 augustus 2017 zijn in de Staatscourant de volgende verkeersbesluiten bekend gemaakt:

   • 2017RKBSL006, Ongedaan maken geslotenverklaring Hoflanderweg 85 - 109a te Beverwijk en verwijderen borden C01 en onderborden
   • 2017RKBSL007, Laan van Archeologie 1, een verkeersbesluit t.b.v. het realiseren van voetgangersoversteekplaatsen Laan van Archeologie thv Johanna van Woudelaan

   De verkeersbesluiten zijn een dag na publicatie in de Staatscourant in werking getreden. 

  • Ontheffing van het reglement verkeersregels en verkeerstekens
 • Omgevingsvergunning uitgebreid

  • Noorderweg 13B

   ANTERIEURE OVEREENKOMST NOORDERWEG 13B BEVERWIJK

   Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk maakt bekend dat ten behoeve van een bouwplan een exploitatieovereenkomst als bedoeld in artikel 6.24, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening is aangegaan met PTW Adventure BV.

    

   Deze zogenoemde anterieure overeenkomst heeft betrekking op de realisatie van een restaurant met bijbehorende parkeergelegenheid aan de Noorderweg 13B te Beverwijk.

    

   Conform artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening ligt vanaf 28 juli 2017 gedurende zes weken een korte zakelijke beschrijving van de inhoud van de exploitatieovereenkomst ter inzage op werkdagen in het Stadhuis van Beverwijk, Stationsplein 48 te Beverwijk.

  • Eikenstraat (bouwen)
  • Eikenstraat (ruimtelijke ordening)
  • Kuikensweg 20
 • Kabels en leidingen

 • Omgevingsvergunning ontvangen aanvraag

Contact

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Telefoon

0251 - 256 256

WhatsApp 

(tijdens openingstijden)
 

06-11614998


Iets vragen

Volg ons

logo facebookLogo TwitterLogo Instagram