Bekendmakingen

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen

Bekendmakingen

Bekendmakingen zijn de officiële publicaties van de gemeente.

Op de hoogte blijven van wat er in uw buurt gebeurt?

Meldt u dan aan op zoek.overheid.nl. Geef aan welke bekendmakingen u wilt en u ontvangt ze in uw e-mailbox.

Download de app in de Google play of de App Store.

Zoeken in bekendmakingen bij u in de buurt op zoek.overheid.nl/over uw buurt.


 • Agenda en notulen

  • Voorlopige agenda raadsvergadering 30 oktober 2019

   Voorlopige agenda voor de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beverwijk op woensdag 30 oktober 2019, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal van het Stadhuis.

   1 Vaststelling agenda.

   2 Vragen van raadsleden.

   3 Mededelingen en ingekomen stukken.

   4 Rvs. Integraal Veiligheids- en Handhavingsplan 2020-2024.

   5 Rvs. Evaluatie proef Aanpak Afvaldumpingen Beverwijk 2018/2019.

   6 IJmondrvs. Regionale cultuurvisie 1.0.

   7 Sluiting.

   N.B.: De vergaderstukken zijn te raadplegen via www.beverwijk.nl. 

   Beverwijk, 24 oktober 2019

 • Drank- en horecavergunning

 • Omgevingsvergunning regulier

  • Meerstraat 108/ Slangenwegje 17

   2019WB0251, wijzigen bestemming begane grond naar 4 appartementen, verleend d.d. 4-12-2019 en bekendgemaakt d.d. 5-12-2019

  • Grote Houtweg 134
   • 2019WB0250, samenvoegen van 2 woningen, verleend d.d. 2-12-2019 en bekendgemaakt d.d. 3-12-2019
  • Kees Delfsweg 12

   2019WB0193, het realiseren van een dakopbouw, verleend d.d. 25-11-2019 en bekendgemaakt d.d. 26-11-2019

  • Laan van Broekpolder 122

   2019WB0252,  het plaatsen van een dakopbouw, verleend d.d. 25-11-2019 en bekendgemaakt d.d. 26-11-2019

  • Melis Stokelaan 61

   2019WB0264, realiseren overkapping in voorerfgebied, verleend d.d. 18-11-2019 en bekendgemaakt d.d. 19-11-2019

  • Lijsterbeslaan 42

   2019WB0255, realiseren van een dakuitbouw en dakkapel, verleend d.d. 13-11-2019 en bekendgemaakt d.d. 14-11-2019

  • Alkmaarseweg 191

   2019WB0261, het wijzigen van de entree, verleend d.d. 07-11-2019 en bekendgemaakt d.d. 08-11-2019

  • Rietlanden 4

   2019WB0243,  gevelwijziging, verleend d.d. 31-10-2019 en bekendgemaakt d.d. 01-11-2019

  • Zeestraat 33

   2019WB0218,  functiewijziging en oprichten woningverleend d.d. 31-10-2019 en bekendgemaakt d.d. 01-11-2019

  • Meerstraat 98

   2019WB0227,  functiewijziging begane grond, ontvangen d.d. 20-09-2019

 • Omgevingsvergunning uitgebreid

  • Arendsweg 57

   Omgevingsvergunning realisatie van 11 appartementen in de voormalige Pastorie, Patronaatsgebouw en ULO School

   Burgemeester en wethouders van Beverwijk maken bekend dat zij bij besluit van 24 oktober 2019 met toepassing van de artikelen 2.10 en 2.15 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor het realiseren van 11 appartementen in de voormalige pastorie, patronaatsgebouw en U.L.O. school, Arendsweg 57 te Beverwijk

   middels de activiteiten: bouwen (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo) en wijzigen van een rijksmonument (artikel 2.1 lid 1 onder f Wabo);

   De school, de pastorie en de St. Jozefzaal zijn losstaande rijksmonumenten en worden gerenoveerd. De renovatie bestaat uit:

   o          Het vervangen van enkele bestaande (rotte) kozijnen en het plaatsen van dubbele beglazing in bestaande kozijnen;

   o          Het schilderen van kozijnen en daklijsten;

   o          Het plaatsen van een raam in de gevel van de pastorie;

   o          Het plaatsen van dakramen in de school;

   o          Diverse inpandige werkzaamheden zoals het plaatsen van tussenwanden en het slopen en plaatsen van badkamers en keukens.

   Beroep

   Vanaf donderdag 31 oktober 2019 ligt het besluit met bijbehorende bescheiden gedurende zes weken ter inzage.

   Aangezien afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, vangt de

   beroepstermijn aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd.

   De beroepstermijn vangt derhalve aan op vrijdag 1 november 2019 en duurt tot en met donderdag 12 december 2019.

   Binnen deze termijn van zes weken kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend dan wel belanghebbenden die redelijkerwijze niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend beroep instellen bij de rechtbank Haarlem. In uw beroepschrift vermeldt u uw naam en adres, de datum de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en waarom u het niet eens bent met het besluit. U stuurt een kopie van dit besluit met het beroepsschrift mee. U ondertekent de brief en stuurt deze naar de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift wordt griffierecht in rekening gebracht.

   Het is mogelijk om gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift tevens een verzoek om

   voorlopige voorziening (verzoek om schorsing) in te dienen bij de rechtbank. Het besluit

   treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn

   een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking

   voordat op dat verzoek is beslist.

   Raadplegen besluit

   Op werkdagen is het besluit met de bijbehorende stukken in te zien bij het centraal Publieksbureau van het Stadhuis van Beverwijk, Stationsplein 48 in Beverwijk. Het Centraal Publieksbureau is geopend op donderdag van 09:00 uur tot 20:00 uur en op overige werkdagen van 09:00 uur tot 16:00 uur. Alleen op dinsdag zijn de openingstijden van 09:00 uur tot 12:30 uur. De bekendmaking van de omgevingsvergunning is ook te raadplegen op www.beverwijk.nl via het kopje ‘publicaties’, ‘bekendmakingen’ en vervolgens ‘omgevingsvergunningen uitgebreid’.

   Verdere verloop procedure

   Het besluit treedt in werking op de dag direct na afloop van de beroepstermijn. Dit geldt

   echter niet als er een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de

   rechtbank wordt gedaan, waarvoor ook griffierecht verschuldigd is. Na een uitspraak van de

   rechter is nog hoger beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van

   State.

   Beverwijk, 30 oktober 2019

   Burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk