Bekendmakingen

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen

Bekendmakingen

Bekendmakingen zijn de officiële publicaties van de gemeente.

Op de hoogte blijven van wat er in uw buurt gebeurt?

Meldt u dan aan op zoek.overheid.nl. Geef aan welke bekendmakingen u wilt en u ontvangt ze in uw e-mailbox.

Download de app in de Google play of de App Store.

Zoeken in bekendmakingen bij u in de buurt op zoek.overheid.nl/over uw buurt.


 • Aanwijzingsbesluit

 • Drank- en horecavergunning

 • Omgevingsvergunning regulier

  • Breestraat 54

   2019WB0100,  verbouwen 1e verdieping tot woning, verleend d.d. 8-8-2019, datum van bekendmaking d.d. 9-8-2019

  • Graaf Janstraat 47

   2019WB0149, het realiseren van een uitrit, verleend d.d. 6-8-2019, datum van bekendmaking d.d. 7-8-2019

  • Ontwerp omgevingsvergunning voor het realiseren van 11 appartementen - Arendsweg 57
  • Omgevingsvergunning Sparrenstraat
  • Sparrenstraat 999

   2019WB0152, aanlegvergunning bouwrijp maken grond, verleend d.d. 26-7-2019, datum van bekendmaking d.d. 27-7-2019

  • Lekstraat 45

   2019WB0170,  plaatsen dakopbouw, verleend d.d. 22-7-2019, datum van bekendmaking d.d. 23-7-2019

  • Scheybeecklaan 55

   2019WB0172,  plaatsen erker, verleend d.d. 16-7-2019, datum van bekendmaking d.d. 17-7-2019

  • Plesmanweg 400

   2019WB0102, herindeling gemeenschapsruimte met verplaatste keuken, verleend d.d. 15-7-2019, datum van bekendmaking d.d. 16-7-2019

  • Relweg 70

   2019WB0091,  het aanbouwen aan de achtergevel van het boothuis, verleend d.d. 11-7-2019, datum van bekendmaking d.d.12-7-2019

  • Westerhoutweg 1
   • 2019WB0122, plaatsen van erker, verleend d.d. 11-7-2019, datum van bekendmaking 12-7-2019
  • Stationsplein 2A
   • 2019WB0134, , vergroten gevelkozijn, verleend d.d. 11-7-2019, bekend gemaakt d.d. 12-7-2019
  • Kuikensweg 57

   2019WB0117,  vernieuwen erker en afdak boven voordeur, verleend d.d. 10-7-2019, datum van bekendmaking 11-7-2019

  • Dr. Schuitstraat 51

   2019WB0118, het realiseren van een inrit, geweigerd d.d. 10-7-2019

  • Creutzberglaan 26 en 26A

   2019WB0039, nieuwbouw van een 2-onder -1 kapwoning verleend d.d. 9-7-2019, datum van bekendmaking d.d.10-7-2019

  • Warande 23

   2019WB0139, uitbreiding hoofdgebouw door dakopbouw en gevelwijiziging, verleend d.d. 9-7-2019, datum van bekendmaking d.d.10-7-2019

 • Omgevingsvergunning uitgebreid

  • Zeestraat 300

   Ontwerp weigering omgevingsvergunning voor het realiseren van een recreatiewoning op het achtererf van de Zeestraat 300 te Wijk aan Zee

    

   Burgemeester en wethouders van Beverwijk maken bekend dat zij voornemens zijn om de aangevraagde omgevingsvergunning voor het realiseren van een recreatiewoning (activiteiten: bouwen en handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening) op het achtererf van de Zeestraat 300 te Beverwijk te weigeren, omdat het in strijd is met artikel 2.10, lid 1, sub c en artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

    

   De termijn dat het ontwerp weigering omgevingsvergunning ter inzage ligt duurt zes weken en begint op donderdag 15 augustus 2019. Binnen deze termijn kan eenieder zijn of haar zienswijze over het ontwerp weigering omgevingsvergunning naar voren te brengen.

    

   Op werkdagen is het ontwerp weigering omgevingsvergunning in te zien bij de informatiebalie van het Stadhuis van Beverwijk, Stationsplein 48 in Beverwijk. De informatiebalie is geopend op donderdag van 09:00 uur tot 20:00 uur en op overige werkdagen van 09:00 uur tot 16:00 uur. Alleen op dinsdag zijn de openingstijden van 09:00 uur tot 12:30 uur. Het ontwerp weigering omgevingsvergunning is ook te raadplegen op www.beverwijk.nl via het kopje ‘publicaties’, ‘bekendmakingen’ en vervolgens ‘omgevingsvergunningen uitgebreid’.

    

   U kunt uw zienswijze zowel schriftelijk als mondeling naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Beverwijk, postbus 450, 1940 AL Beverwijk.

    

   Na verwerking van eventueel ingediende zienswijzen neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit omtrent de omgevingsvergunning. Indien ons college besluit om de omgevingsvergunning te verlenen, dan wordt de omgevingsvergunning ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen dan gedurende zes weken beroep instellen bij rechtbank Noord-Holland.

    

   Beverwijk, 8 augustus 2019

   Burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk

  • Noorderweg 8

   Ontwerp omgevingsvergunning voor een functiewijziging van een agrarische bedrijfswoning naar een plattelandswoning op het perceel Noorderweg 8 te Beverwijk.

    

   Burgemeester en wethouders van Beverwijk maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a, onder 3º Wabo van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor een functiewijziging waarbij een agrarische bedrijfswoning wordt omgezet in een plattelandswoning op het perceel Noorderweg 8 te te Beverwijk.

    

   middels de activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo);

    

   De woning heeft geen binding meer met de agrarische bedrijven die op hetzelfde perceel zijn gelegen. De Wet plattelandswoningen maakt het mogelijk om voormalige agrarische bedrijfswoningen in een bestemmingsplan aan te duiden als 'plattelandswoning'. De woning houdt dan een agrarische bestemming en blijft binnen het agrarische bouwvlak gesitueerd, maar de bewoners hoeven niet langer een relatie te hebben met het bijbehorende agrarische bedrijf.

    

   De termijn dat de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage ligt duurt zes weken, deze begint op donderdag 15 augustus 2019. Binnen deze termijn kan een ieder zijn of haar zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning en overige ontwerp besluiten naar voren brengen.

    

   Op werkdagen zijn de ontwerp omgevingsvergunning en overige ontwerp besluiten in te zien bij de informatiebalie van het Stadhuis van Beverwijk, Stationsplein 48 in Beverwijk. De informatiebalie is geopend op donderdag van 09:00 uur tot 20:00 uur en op overige werkdagen van 09:00 uur tot 16:00 uur. Alleen op dinsdag zijn de openingstijden van 09:00 uur tot 12:30 uur. De ontwerp omgevingsvergunning zonder bijbehorende stukken is ook te raadplegen op www.beverwijk.nl via het kopje ‘publicaties’, ‘bekendmakingen’ en vervolgens ‘omgevingsvergunningen uitgebreid’.

    

   U kunt uw zienswijze zowel schriftelijk als mondeling naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijzen richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Beverwijk, postbus 450, 1940 AL Beverwijk.

    

   Na verwerking van eventueel ingediende zienswijzen neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit omtrent de omgevingsvergunning. Indien ons college besluit om de omgevingsvergunning te verlenen, dan wordt de omgevingsvergunning ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen dan gedurende zes weken beroep instellen bij rechtbank Noord-Holland.

    

   Beverwijk, 14 augustus 2019

   Burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk

  • Sparrenstraat 1

   UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING

    2018WB0110 Omgevingsvergunning Sparrenstraat 1 te Beverwijk

   Burgemeester en wethouders van Beverwijk maken bekend dat zij bij besluit van 29 juli 2019 met toepassing van artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor het realiseren van 22 huurwoningen op de locatie Sparrenstraat te Beverwijk.

   De aanvraag ziet op de volgende omgevingsvergunningplichtige activiteiten:

   -           bouwen.

   -           handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

   De aanvraag heeft betrekking op het laagbouwdeel van fase 5 van de Plantage te Beverwijk. Met de beoogde ontwikkeling worden ter plaatse van de Sparrenstraat 2 woningen meer gerealiseerd dan op grond van het vigerende bestemmingsplan is toegestaan. Tevens worden 4 gestapelde woningen gerealiseerd (op de hoeken van bouwblok D, E en F)

   die elk in twee aparte woningen worden opgeplitst (dus totaal 8 boven – benedenwoningen), terwijl op grond van het bestemmingsplan ter plaatse van de aanduiding ‘aaneengebouwd’ uitsluitend aaneengebouwde woningen mogen worden gebouwd. Deze aanvraag maakt het realiseren van het hierboven beschreven project planologisch mogelijk.

   Beroep

   Vanaf donderdag 1 augustus 2019 ligt het besluit met bijbehorende bescheiden gedurende zes weken ter inzage.

   Aangezien afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, vangt de

   beroepstermijn aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd.

   De beroepstermijn vangt derhalve aan op vrijdag 2 augustus 2019 en duurt tot en met donderdag 12 september 2019.

   Binnen deze termijn van zes weken kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend dan wel belanghebbenden die redelijkerwijze niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend beroep instellen bij de rechtbank Haarlem. In uw beroepschrift vermeldt u uw naam en adres, de datum de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en waarom u het niet eens bent met het besluit. U stuurt een kopie van dit besluit met het beroepsschrift mee. U ondertekent de brief en stuurt deze naar de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift wordt griffierecht in rekening gebracht.

   Het is mogelijk om gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift tevens een verzoek om

   voorlopige voorziening (verzoek om schorsing) in te dienen bij de rechtbank. Het besluit

   treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn

   een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking

   voordat op dat verzoek is beslist.

   Raadplegen besluit

   Het projectgebied en de kennisgeving van het besluit is te raadplegen via de landelijke

   website www.ruimtelijkeplannen.nl (tabblad Bestemmingsplannen). Het identificatienummer

   van het besluit is NL.IMRO.0375.OVSparrenstraat-VG01.

   Op werkdagen is het besluit met de bijbehorende stukken in te zien bij de informatiebalie van het Stadhuis van Beverwijk, Stationsplein 48 in Beverwijk. De informatiebalie is geopend op donderdag van 09:00 uur tot 20:00 uur en op overige werkdagen van 09:00 uur tot 16:00 uur. Alleen op dinsdag zijn de openingstijden van 09:00 uur tot 12:30 uur. De omgevingsvergunning (alleen met ruimtelijke onderbouwing) is ook te raadplegen op www.beverwijk.nl via het kopje ‘publicaties’, ‘bekendmakingen’ en vervolgens ‘omgevingsvergunningen uitgebreid’.

   Verdere verloop procedure

   Het besluit treedt in werking op de dag direct na afloop van de beroepstermijn. Dit geldt

   echter niet als er een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de

   rechtbank wordt gedaan, waarvoor ook griffierecht verschuldigd is. Na een uitspraak van de

   rechter is nog hoger beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van

   State.

   Beverwijk, 31 juli 2019

   Burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk

  • Arendsweg 57

   Ontwerp omgevingsvergunning 2018WB0130 voor het realiseren van 11 appartementen in de voormalige Pastorie, Patronaatsgebouw en ULO School aan de Arendsweg 57 te Beverwijk.

   Burgemeester en wethouders van Beverwijk maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van de artikelen 2.10 en 2.15 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van 11 appartementen in de voormalige pastorie, patronaatsgebouw en U.L.O. school, Arendsweg 57 te Beverwijk

   middels de activiteiten: bouwen (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo) en wijzigen van een rijksmonument (artikel 2.1 lid 1 onder f Wabo);

   De school, de pastorie en de St. Jozefzaal zijn losstaande rijksmonumenten en worden gerenoveerd. De renovatie bestaat uit:

   o          Het vervangen van enkele bestaande (rotte) kozijnen en het plaatsen van dubbele beglazing in bestaande kozijnen;

   o          Het schilderen van kozijnen en daklijsten;

   o          Het plaatsen van een raam in de gevel van de pastorie;

   o          Het plaatsen van dakramen in de school;

   o          Diverse inpandige werkzaamheden zoals het plaatsen van tussenwanden en het slopen en plaatsen van badkamers en keukens.

   De termijn dat de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage ligt duurt zes weken, deze begint op donderdag 1 augustus 2019. Binnen deze termijn kan een ieder zijn of haar zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning en overige ontwerp besluiten naar voren brengen.

   Op werkdagen zijn de ontwerp omgevingsvergunning en overige ontwerp besluiten in te zien bij de informatiebalie van het Stadhuis van Beverwijk, Stationsplein 48 in Beverwijk. De informatiebalie is geopend op donderdag van 09:00 uur tot 20:00 uur en op overige werkdagen van 09:00 uur tot 16:00 uur. Alleen op dinsdag zijn de openingstijden van 09:00 uur tot 12:30 uur. De ontwerp omgevingsvergunning zonder bijbehorende stukken is ook te raadplegen op www.beverwijk.nl via het kopje ‘publicaties’, ‘bekendmakingen’ en vervolgens ‘omgevingsvergunningen uitgebreid’.

   U kunt uw zienswijze zowel schriftelijk als mondeling naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijzen richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Beverwijk, postbus 450, 1940 AL Beverwijk.

   Na verwerking van eventueel ingediende zienswijzen neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit omtrent de omgevingsvergunning. Indien ons college besluit om de omgevingsvergunning te verlenen, dan wordt de omgevingsvergunning ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen dan gedurende zes weken beroep instellen bij rechtbank Noord-Holland.

   Beverwijk, 31 juli 2019

   Burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

logo facebookLogo Twitter

Logo Instagram