Aanwijzing toezichthouders Drank- en Horecawet

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen > Drank- en horecavergunning > Aanwijzing toezichthouders Drank- en Horecawet

Aanwijzing toezichthouders Drank- en Horecawet

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 05-12-2018
Soort bekendmaking: drank- en horecavergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Gemeente Beverwijk

De burgemeester van gemeente Beverwijk,

OVERWEGENDE DAT

gemeente Beverwijk en Omgevingsdienst IJmond overeen zijn gekomen dat Omgevingsdienst IJmond in de periode tot 1 april 2019 enkele toezichtscontroles in het kader van de Drank- en Horecawet uitvoert voor gemeente Beverwijk

het noodzakelijk is hiertoe ambtenaren in dienst van Omgevingsdienst IJmond aan te wijzen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van voorschriften en regels, gesteld bij of krachtens de Drank- en Horecawet.

BESLUIT

Voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

  1. de medewerkers Omgevingsrecht in dienst bij Omgevingsdienst IJmond, voor zover zij voldoen aan de eisen die de Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet stelt aan ambtenaren die aangewezen worden toezicht te houden op de artikelen als genoemd in artikel 44a Drank- en Horecawet, te belasten met het toezicht op de naleving van de bepalingen als genoemd in artikel 44a Drank- en Horecawet en het bepaalde bij of krachtens artikel 10 Drank- en Horecawet.
  2. de medewerkers Omgevingsrecht die niet voldoen aan de eisen die de Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet stelt aan hun toezichthoudende taakuitvoering, te belasten met het toezicht op hetgeen is bepaald bij of krachtens artikel 10 Drank- en Horecawet.
  3. te bepalen dat deze aanwijzing vervalt met ingang 1 april 2019, danwel het dienstverband met een der betrokken en aangewezen medewerkers Omgevingsrecht op relevante punten is gewijzigd, dan wel eindigt.
  4. Deze beschikking wordt bekendgemaakt conform artikel 3:41 Algemene wet bestuursrecht en treedt in werking na bekendmaking.