Annie Palmenlaan 2 - 8

Annie Palmenlaan 2 - 8

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 06-02-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Gemeente Beverwijk

Burgemeester en wethouders van Beverwijk maken bekend dat zij bij besluit van 31 januari 2019 met toepassing van artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor het realiseren van vier woningen op de locatie Annie Palmenlaan 2-8 te Beverwijk.

De aanvraag ziet op de volgende omgevingsvergunningplichtige activiteiten:

-           bouwen.

-           handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

Met de beoogde ontwikkeling worden ter plaatse van de Annie Palmenlaan 2-8 twee extra woningen geraliseerd ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan. In de huidige situatie zijn hier reeds twee woningen mogelijk. Deze aanvraag maakt het realiseren van het hierboven beschreven project planologisch mogelijk.

Beroep

Vanaf donderdag 7 februari 2019 ligt het besluit met bijbehorende bescheiden gedurende zes weken ter inzage. Aangezien afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, vangt de beroepstermijn aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. De beroepstermijn vangt derhalve aan op vrijdag 8 februari 2019 en duurt tot en met donderdag 21 maart 2019.

Binnen deze termijn van zes weken kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend dan wel belanghebbenden die redelijkerwijze niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend beroep instellen bij de rechtbank Haarlem. In uw beroepschrift vermeldt u uw naam en adres, de datum de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en waarom u het niet eens bent met het besluit. U stuurt een kopie van dit besluit met het beroepsschrift mee. U ondertekent de brief en stuurt deze naar de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift wordt griffierecht in rekening gebracht.

Het is mogelijk om gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening (verzoek om schorsing) in te dienen bij de rechtbank. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Raadplegen besluit

Het projectgebied en de kennisgeving van het besluit is te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (tabblad Bestemmingsplannen). Het identificatienummer van het besluit is NL.IMRO.0375.OVAPalmenl2tot8-VG01.

Op werkdagen is het besluit met de bijbehorende stukken in te zien bij het centraal Publieksbureau van het Stadhuis van Beverwijk, Stationsplein 48 in Beverwijk. Het Centraal Publieksbureau is geopend op donderdag van 09:00 uur tot 20:00 uur en op overige werkdagen van 09:00 uur tot 16:00 uur. Alleen op dinsdag zijn de openingstijden van 09:00 uur tot 12:30 uur.

Verdere verloop procedure

Het besluit treedt in werking op de dag direct na afloop van de beroepstermijn. Dit geldt echter niet als er een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de rechtbank wordt gedaan, waarvoor ook griffierecht verschuldigd is. Na een uitspraak van de rechter is nog hoger beroep mogelijk bij de Afdeling estuursrechtspraak van de Raad van State.

Beverwijk, 06-02-2019