Besluit ontwerp Actieplan geluid 2018-2023

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen > Ontwerpbesluit > Besluit ontwerp Actieplan geluid 2018-2023

Besluit ontwerp Actieplan geluid 2018-2023

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 31-07-2019
Soort bekendmaking: mededelingen

 Burgemeester en wethouders van Beverwijk maken bekend dat zij in hun vergadering van 2 juli december 2019 hebben besloten om het ontwerp Actieplan geluid 2018-2023 vrij te geven voor de inspraak.

Ontwerp actieplan geluid

De Europese Richtlijn Omgevingslawaai heeft als doel ervoor te zorgen dat minder mensen last hebben van omgevingslawaai. De gemeente is verplicht om elke vijf jaar geluidsbelastingkaarten en een actieplan op te stellen. In 2017 zijn de geluidsbelastingkaarten voor lawaai door wegverkeer vastgesteld. Op basis van deze kaarten is een ontwerp actieplan geluid voor de periode 2018-2023 opgesteld. Binnen de planperiode worden in het kader van groot wegonderhoud de deklagen van verkeerswegen vervangen. Langs deze verkeerswegen kan sprake zijn van forse geluidsbelastingen op de gevels van de woningen gelegen aan deze wegen. De intentie is om op deze wegen stil asfalt toe te passen om de geluidsbelastingen op woningen te verlagen. Bij de projectvoorbereiding van het groot onderhoud wordt per situatie beoordeeld of toepassing van stil asfalt tot de mogelijkheden behoort en welk asfaltmengsel dan het meest in aanmerking komt.

Inzage

U kunt het ontwerp actieplan geluid vanaf heden inzien in het stadhuis. Ook is het actieplan beschikbaar via www.beverwijk.nl.

Reageren

Van 26 juli 2019 tot 6 september 2019 kunnen belanghebbenden, bij voorkeur schriftelijk,  een zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 450, 1940 AL Beverwijk. Zienswijzen worden meegewogen bij het besluit tot het definitief vaststellen van het actieplan geluid.

Beverwijk, 31 juli 2019