Bestemmingsplan Fort bij Velsen

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen > Bestemmingsplan > Bestemmingsplan Fort bij Velsen

Bestemmingsplan Fort bij Velsen

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 11-04-2016
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

Vooraankondiging start bestemmingsplan “Fort bij Velsen”, gemeente Beverwijk

(Artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en 3.12, eerste en tweede lid, Algemene wet bestuursrecht).

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk maakt bekend dat binnenkort een bestemmingsplan in procedure wordt genomen voor het forteiland (onderdeel van de Stelling van Amsterdam) en het water rondom het eiland, gelegen nabij de ingang naar Haven de Pijp, rondom / nabij het adres Kanaalweg 2 te Beverwijk.

Het bestemmingsplan omvat een correctie op het eerder vastgestelde bestemmingsplan voor Haven de Pijp-Parallelweg. Bij het bestemmingsplan zal worden onderzocht of en hoe een zwaardere bedrijvencategorie toegelaten kan worden en of er mogelijkheden zijn om meer bebouwing toe te staan, waarbij de Stelling van Amsterdam gerespecteerd zal worden. Tevens zal de aanwezige woonbestemming (erf) en een specifieke aanduiding voor een ligplaats voor een woonschip en een tjalk worden verwijderd.
Ook wordt onderzoek gedaan naar een PlanMER of deze procedure noodzakelijk is voor dit perceel.
Aangezien de eigenaren en omliggende bedrijven bekend zijn met de problematiek, de kansen en de mogelijkheden, wordt afgezien van een inspraakronde. Over enige tijd zal direct een ontwerp van het bestemmingsplan ter visie worden gelegd waartegen zienswijzen kunnen worden ingediend.

Op dit moment liggen er nog geen stukken ter visie, maar tijdens de ontwerpfase zal dat wel gedurende zes weken het geval zijn. Ook zullen diverse instanties benaderd worden, die vanuit hun vakgebied kunnen adviseren over de uitgangspunten van het plan. Dit is het wettelijk vooroverleg.

Na verwerking en afweging van alle belangen volgt de vaststelling van het plan door de gemeenteraad en ook daarvan wordt weer mededeling gedaan, waarna eventueel de mogelijkheid van beroep open staat.

Beverwijk 6 april 2016.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd.