Burgemeester Rothestraat 53 A

Burgemeester Rothestraat 53 A

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 04-07-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 1949CC53A

2019WB0157,  vervangen toiletgebouw camping Banjaert, ontvangen d.d. 27-6-2019