Gooiland, tankstation

Gooiland, tankstation

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 30-04-2020
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Gemeente Beverwijk

Ontwerp omgevingsvergunning realisatie onbemand tankstation Gooiland 999 te Beverwijk

Burgemeester en wethouders van Beverwijk maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een onbemand tankstation aan Gooiland 999 te Beverwijk.

De locatie ligt in het zuidwesten van de gemeente Beverwijk nabij de afrit A9 Beverwijk en vormt de entree van het bedrijventerrein Kagerweg. In de huidige situatie zijn de gronden nog onbebouwd. Op het terrein is momenteel een parkeergelegenheid aanwezig.

In de toekomstige situatie wordt een tankstation gerealiseerd. Het betreft een onbemand tankstation zonder de verkoop van LPG.

Het tankstation heeft drie pompeilanden:

-  Particulier pompeiland met twee afleverzuilen. Beide afleverzuilen hebben aan weerszijden drie afnamepunten voor het tanken van Diesel, Euro en E10. Betalingen worden gedaan via in de pompen geintegreerde betaalautomaten.

-  1 transport pompeiland voor trucks met één afleverzuil voor het tanken van diesel (high speed), GTL (high speed) en Adblue. Betalingen worden gedaan via een betaalautomaat.

Het terrein wordt ontsloten door een nieuw te realiseren uitrit op het Gooiland.

Er zal een prijzenpaal worden geplaatst met een afmeting van 6,5 meter hoogte en 1,825 meter breedte.

Het voorliggende project past niet in het geldende bestemmingsplan Kagerweg omdat het in strijd is met de geldende gebruiks- en bouwregels. Het realiseren van een tankstation is niet in de Staat van bedrijfsactiviteiten opgenomen zoals deze binnen de bestemming van toepassing is. Het gebruik van de gronden voor deze twee doeleinden is dan ook strijdig met de bestemming. Daarnaast

is het bebouwen van deze gronden alleen toegestaan wanneer een uitwerkingsplan is opgesteld en in werking is.

Deze aanvraag maakt het realiseren van het hierboven beschreven project planologisch mogelijk.

De termijn dat de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage ligt duurt zes weken, deze begint op 1 mei 2020. Binnen deze termijn kan een ieder zijn of haar zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning naar voren brengen.

Op werkdagen is de ontwerp omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken in te zien bij de informatiebalie van het Stadhuis van Beverwijk, Stationsplein 48 in Beverwijk. De informatiebalie is geopend op donderdag van 09:00 uur tot 20:00 uur en op overige werkdagen van 09:00 uur tot 16:00 uur. Alleen op dinsdag zijn de openingstijden van 09:00 uur tot 12:30 uur. De ontwerp omgevingsvergunning is ook te raadplegen op www.beverwijk.nl via het kopje ‘publicaties’, ‘bekendmakingen’ en vervolgens ‘omgevingsvergunningen uitgebreid’.

In verband met het Corona-virus verzoeken wij u voor het fysiek inzien van de stukken een afspraak te maken via 0251-256256.

U kunt uw zienswijze zowel schriftelijk als mondeling naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijzen richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Beverwijk, postbus 450, 1940 AL Beverwijk.

Na verwerking van eventueel ingediende zienswijzen neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit omtrent de omgevingsvergunning. Indien ons college besluit om de omgevingsvergunning te verlenen, dan wordt de omgevingsvergunning ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen dan gedurende zes weken beroep instellen bij rechtbank Noord-Holland.

Beverwijk, 30 april 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk