Hoflanderweg 200

Hoflanderweg 200

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 14-10-2015
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 1945ZJ200

Burgemeester en wethouders van Beverwijk maken bekend dat zij besloten hebben om met toepassing van artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor het project betreffende de bouw van 13 ééngezinswoningen aan de Hoflanderweg 200 in Beverwijk.

Het plangebied is gelegen in de gemeente Beverwijk tussen de Beneluxlaan, de Hoflanderweg en het politiebureau op de Laan der Nederlanden. Het project bevindt zich op het perceel “Klein Oosterwijk” aan de Hoflanderweg 200 / 202.

De aanvraag ziet op de volgende omgevingsvergunningplichtige activiteiten:

  • handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening;
  • bouwen.

Het project is in afwijking van de vigerende beheersverordening "Overbos, Adrichem, Willem Alexander plantsoen", vanwege de bouw van 13 ééngezinswoningen, de bouw plaatsvindt buiten het bouwvlak en het overschrijden van de goot- en nokhoogte met 0,8 meter.

Beroep

Vanaf donderdag 15 oktober 2015 ligt het besluit met bijbehorende bescheiden gedurende zes weken ter inzage. Aangezien afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, vangt de beroepstermijn aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. De beroepstermijn vangt derhalve aan op vrijdag 16 oktober 2015 en duurt tot en met donderdag 26 november 2015.

Binnen deze termijn van zes weken kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend dan wel belanghebbenden die redelijkerwijze niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend beroep instellen bij de rechtbank Haarlem. In uw beroepschrift vermeldt u uw naam en adres, de datum de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en waarom u het niet eens bent met het besluit. U stuurt een kopie van dit besluit met het beroepschrift mee. U ondertekent de brief en stuurt deze naar de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift wordt griffierecht in rekening gebracht.

Het is mogelijk om gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening (verzoek om schorsing) in te dienen bij de rechtbank. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Raadplegen besluit

Het projectgebied en de kennisgeving van het besluit is te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (tabblad Bestemmingsplannen). Het identificatienummer van het besluit is NL.IMRO.0375.OVHoflanderweg200-VG01.

Op werkdagen is het besluit met alle bijbehorende stukken in te zien bij het Centraal Publieksbureau van het Stadhuis van Beverwijk, Stationsplein 48 te Beverwijk. Het Centraal Publieksbureau is geopend op donderdag van 9.00 uur tot 20.00 uur, op dinsdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en op overige werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Verdere verloop procedure

Het besluit treedt in werking op de dag direct na afloop van de beroepstermijn. Dit geldt echter niet als er een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de rechtbank wordt gedaan, waarvoor ook griffierecht verschuldigd is. Na een uitspraak van de rechter is nog hoger beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk