Ontwerp omgevingsvergunning 22 huurwoningen Sparrenstraat

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning uitgebreid > Ontwerp omgevingsvergunning 22 huurwoningen Sparrenstraat

Ontwerp omgevingsvergunning 22 huurwoningen Sparrenstraat

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 06-05-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 1943

Burgemeester en wethouders van Beverwijk maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van 22 huurwoningen (14 grote eensgezinswoningen en 8 beneden-bovenwoningen) aan de Sparrenstraat te Beverwijk. De aanvraag ziet op de volgende omgevingsvergunningplichtige activiteiten:

-           bouwen
-           handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

De aanvraag heeft betrekking op het laagbouwdeel van fase 5 van de Plantage te Beverwijk. Met de beoogde ontwikkeling worden ter plaatse van de Sparrenstraat 2 woningen meer gerealiseerd dan op grond van het vigerende bestemmingsplan is toegestaan. Tevens worden 4 gestapelde woningen gerealiseerd (op de hoeken van bouwblok D, E en F) die elk in twee aparte woningen worden opgeplitst (dus totaal 8 boven – benedenwoningen), terwijl op grond van het bestemmingsplan ter plaatse van de aanduiding ‘aaneengebouwd’ uitsluitend aaneengebouwde woningen mogen worden gebouwd. Deze aanvraag maakt het realiseren van het hierboven beschreven project planologisch mogelijk.

De volgende ontwerp besluiten zullen met toepassing van afdeling 3.5 van de algemene wet bestuursrecht gelijktijdig ter visie worden gelegd:

a) de ontwerp omgevingsvergunning voor de realisatie van 22 huurwoningen aan de Sparrenstraat te Beverwijk, op grond van artikel 2.1, eerst lid, onder a en c, Wabo;
b) Het ontwerp m.e.r.-beoordelingsbesluit, op grond van artikel 7.16 Wet Milieubeheer.

De termijn dat de ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerp m.e.r.-beoordelingsbesluit ter inzage liggen duurt zes weken, deze begint op donderdag 2 mei 2019. Binnen deze termijn kan een ieder zijn of haar zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning naar voren brengen. Op werkdagen is de ontwerp omgevingsvergunning in te zien bij de informatiebalie van het Stadhuis van Beverwijk, Stationsplein 48 in Beverwijk. De ontwerp omgevingsvergunning zonder bijbehorende stukken is ook te raadplegen op www.beverwijk.nl via het kopje ‘publicaties’, ‘bekendmakingen’ en vervolgens ‘omgevingsvergunningen uitgebreid’. U kunt uw zienswijze zowel schriftelijk als mondeling naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijzen richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Beverwijk, postbus 450, 1940 AL Beverwijk. Na verwerking van eventueel ingediende zienswijzen neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit omtrent de omgevingsvergunning. Indien ons college besluit om de omgevingsvergunning te verlenen, dan wordt de omgevingsvergunning ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen dan gedurende zes weken beroep instellen bij rechtbank Noord-Holland.

Beverwijk, 01-05-2019

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag       9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag         9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk