Ontwerp omgevingsvergunning voor het realiseren van 11 appartementen - Arendsweg 57

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning regulier > Ontwerp omgevingsvergunning voor het realiseren van 11 appartementen - Arendsweg 57

Ontwerp omgevingsvergunning voor het realiseren van 11 appartementen - Arendsweg 57

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 31-07-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Gemeente Beverwijk

Burgemeester en wethouders van Beverwijk maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van de artikelen 2.10 en 2.15 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van 11 appartementen in de voormalige pastorie, patronaatsgebouw en U.L.O. school, Arendsweg 57 te Beverwijk middels de activiteiten: bouwen (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo) en wijzigen van een rijksmonument (artikel 2.1 lid 1 onder f Wabo);

De school, de pastorie en de St. Jozefzaal zijn losstaande rijksmonumenten en worden gerenoveerd. De renovatie bestaat uit:

o          Het vervangen van enkele bestaande (rotte) kozijnen en het plaatsen van dubbele beglazing in bestaande kozijnen;

o          Het schilderen van kozijnen en daklijsten;

o          Het plaatsen van een raam in de gevel van de pastorie;

o          Het plaatsen van dakramen in de school;

o          Diverse inpandige werkzaamheden zoals het plaatsen van tussenwanden en het slopen en plaatsen van badkamers en keukens.

De termijn dat de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage ligt duurt zes weken, deze begint op donderdag 1 augustus 2019. Binnen deze termijn kan een ieder zijn of haar zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning en overige ontwerp besluiten naar voren brengen.

Op werkdagen zijn de ontwerp omgevingsvergunning en overige ontwerp besluiten in te zien bij de informatiebalie van het Stadhuis van Beverwijk, Stationsplein 48 in Beverwijk. De informatiebalie is geopend op donderdag van 09:00 uur tot 20:00 uur en op overige werkdagen van 09:00 uur tot 16:00 uur. Alleen op dinsdag zijn de openingstijden van 09:00 uur tot 12:30 uur. De ontwerp omgevingsvergunning zonder bijbehorende stukken is ook te raadplegen op www.beverwijk.nl via het kopje ‘publicaties’, ‘bekendmakingen’ en vervolgens ‘omgevingsvergunningen uitgebreid’.

U kunt uw zienswijze zowel schriftelijk als mondeling naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijzen richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Beverwijk, postbus 450, 1940 AL Beverwijk.

Na verwerking van eventueel ingediende zienswijzen neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit omtrent de omgevingsvergunning. Indien ons college besluit om de omgevingsvergunning te verlenen, dan wordt de omgevingsvergunning ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen dan gedurende zes weken beroep instellen bij rechtbank Noord-Holland.

Beverwijk, 31 juli 2019