Ontwerpbestemmingsplan Woongebied Oost

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen > Bestemmingsplan > Ontwerpbestemmingsplan Woongebied Oost

Ontwerpbestemmingsplan Woongebied Oost

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 10-04-2019
Soort bekendmaking: bestemmingsplan
Bekendmaking heeft betrekking op: Gemeente Beverwijk

Burgemeester en wethouders van Beverwijk maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 11 april 2019 gedurende een periode van zes weken het ontwerpbestemmingsplan Woongebied Oost met onderliggende stukken ter inzage ligt bij de infobalie van het Stadhuis aan het Stationsplein 48 te Beverwijk.

Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl (plan-ID: NL.IMRO.0375.BPWoongebiedOost-OP01) en als pdf-bestand via beverwijk.nl > bouwen en verbouwen > bestemmingsplannen > plannen in voorbereiding/procedure.

Het plangebied betreft alle woonwijken gelegen ten oosten van de Alkmaarseweg, tot aan de gemeentegrens met Heemskerk en inclusief het Marlo Center en de Broekpolder. Woongebied Oost zal in de plaats komen van de volgende huidige regelingen: Plesmanweg (2009), Overbos-Adrichem-W.A. Plantsoen (2013), Beneluxlaan (2008) met uitwerkingen, Merwedestraat (2014), Marlo Center-Oranjebuurt (2013), deel van Wijkertoren-Overbos (2015), Broekpolder-Beverwijk 2009, Spoortunnel Laan der Nederlanden (2003), Herman Heijermanslaan (2015), Broekpolder Zuid-West (2007) met uitwerking Opleidingscentrum (2010) en Spoortrac├ę Beverwijk (2015). De huidige plannen worden geactualiseerd en samengevoegd ter voorbereiding op de implementatie van de nieuwe Omgevingswet.

Het ontwerpbestemmingsplan met bouw- en gebruiksmogelijkheden voor gronden is overwegend consoliderend van aard maar bevat ook ruimtelijke ontwikkelingen waarvan de belangrijkste zijn benoemd in onderdeel 3.9 van de Toelichting. Onder meer wordt een nieuwbouwcomplex aan de Brink 26-28 met maximaal 107 appartementen mogelijk gemaakt en wijzigt de situatie aan de Spoorsingel op het Marlo Center. Ook bevat het plan locaties welke op termijn gewijzigd kunnen worden naar woningbouw, o.a. aan de Kingsford Smithstraat, Zweedselaan, Ann Burtonlaan, en Schouwenaarsstraat 5/Heemskerkerweg. Recent vergunde situaties aan de B├╝llerlaan 4-B en de Schans 48 zijn eveneens verwerkt. Let op: er zijn veel wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het eerder voor inspraak ter inzage gelegde voorontwerpbestemmingsplan, ook ten aanzien van de Regels (waaronder de bestemmingen Gemengd en Recreatie).

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen omtrent het ontwerp naar voren brengen. Zienswijzen dienen schriftelijk per post te worden ingediend en te worden gericht aan: de gemeenteraad van Beverwijk, Postbus 450, 1940 AL Beverwijk. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een telefonische afspraak maken via telefoonnummer 0251-256 256 binnen de termijn. Het indienen van zienswijzen via elektronische weg is vooralsnog niet mogelijk.

Gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan liggen ook ontwerpbesluiten hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage verband houdende met dit ontwerpbestemmingsplan. De hogere waarden besluiten betreffen de ambtshalve vaststelling van de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting op de gevels van diverse geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen het plangebied en betreft een procedure van de Omgevingsdienst IJmond.

Beverwijk, 10 april 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag       9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag         9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk