Parallelweg 1A

Parallelweg 1A

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 05-12-2018
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Gemeente Beverwijk

Burgemeester en wethouders van Beverwijk maken bekend dat zij met toepassing van:

artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een Foodplaza op de locatie Parallelweg 1A te Beverwijk.

De aanvraag ziet op de volgende omgevingsvergunningplichtige activiteiten:

-           bouwen.

-           handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

Op de hoek van Parallelweg en de Lijndenweg staat sinds 2007 een gebouw leeg (dat tijdelijk ook anti‐kraak verhuurd is geweest). Voor deze strategische plek aan het begin van de Boulevard is sindsdien gezocht naar een passende functie om de leegstand teniet te doen. Vanwege de specifieke constructieve kenmerken van het bestaande gebouw is het niet mogelijk om het gebouw te verbouwen naar een andere functie dat voldoet aan de huidige maatstaven. De eigenaar 'Stichting 4 Jaargetijden' van het gebouw is een samenwerking aangegaan met KFC en Burger King om een Foodplaza te ontwikkelen. Dit betekent dat het bestaande gebouw wordt gesloopt en twee gebouwen worden gerealiseerd die nieuw elan geven aan de poort van Beverwijk. Deze aanvraag maakt het realiseren van het hierboven beschreven project planologisch mogelijk.

De volgende besluiten zullen met toepassing van afdeling 3.5 van de algemene wet bestuursrecht gelijktijdig ter visie worden gelegd:

a) de omgevingsvergunning voor de realisatie van Foodplaza op de Parallelweg 1a, te Beverwijk, op grond van artikel 2.1, eerst lid, onder a en c, Wabo;

b) Het besluit van de Omgevingsdienst IJmond voor het aanpassen van het voorschrift inzake de venstertijden voor het vullen van het LPG-vulpunt van de omgevingsverguning van het tankstation op de Parallelweg 1a, te Beverwijk, op grond van artikel 2.1, eerste lid 1, onder e, Wabo; en

c) Het besluit van de burgemeester van de gemeente Beverwijk voor de aanpassing van de openingstijden horeca in het Foodplaza op de Parallelweg 1a, te Beverwijk, op grond van artikel 2.30 APV Beverwijk.

d) Het m.e.r.-beoordelingsbesluit, op grond van artikel 7.16 Wet Milieubeheer.

Beroep

Vanaf donderdag 6 december 2018 ligt het besluit met bijbehorende bescheiden gedurende zes weken ter inzage. Aangezien afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, vangt de beroepstermijn aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd.

De beroepstermijn vangt derhalve aan op vrijdag 7 december 2018 en duurt tot en met donderdag 17 januari 2019.

Binnen deze termijn van zes weken kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend dan wel belanghebbenden die redelijkerwijze niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend beroep instellen bij de rechtbank Haarlem. In uw beroepschrift vermeldt u uw naam en adres, de datum de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en waarom u het niet eens bent met het besluit. U stuurt een kopie van dit besluit met het beroepsschrift mee. U ondertekent de brief en stuurt deze naar de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift wordt griffierecht in rekening gebracht.

Het is mogelijk om gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening (verzoek om schorsing) in te dienen bij de rechtbank. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Raadplegen besluit

Het projectgebied en de kennisgeving van het besluit is te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (tabblad Bestemmingsplannen). Het identificatienummer van het besluit is NL.IMRO.0375.OVParallelweg1-VG01.

Op werkdagen is het besluit met de bijbehorende stukken in te zien bij het centraal Publieksbureau van het Stadhuis van Beverwijk, Stationsplein 48 in Beverwijk. Het Centraal Publieksbureau is geopend op donderdag van 09:00 uur tot 20:00 uur en op overige werkdagen van 09:00 uur tot 16:00 uur. Alleen op dinsdag zijn de openingstijden van 09:00 uur tot 12:30 uur. De omgevingsvergunning (alleen met ruimtelijke onderbouwing) is ook te raadplegen op www.beverwijk.nl via het kopje ‘publicaties’, ‘bekendmakingen’ en vervolgens ‘omgevingsvergunningen uitgebreid’.

Verdere verloop procedure

Het besluit treedt in werking op de dag direct na afloop van de beroepstermijn. Dit geldt echter niet als er een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de rechtbank wordt gedaan, waarvoor ook griffierecht verschuldigd is. Na een uitspraak van de rechter is nog hoger beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.