Rietlanden 5A

Rietlanden 5A

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 26-07-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 1948NE5A

2019WB0174,  verbouw pand tot timmerfabriek, ontvangen d.d. 26-7-2019