Vastgesteld Paraplubestemmingsplan Parkeernormen

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen > Bestemmingsplan > Vastgesteld Paraplubestemmingsplan Parkeernormen

Vastgesteld Paraplubestemmingsplan Parkeernormen

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 11-07-2018
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

NL.IMRO.0375.PPParkeernorm2018-VG01

Burgemeester en wethouders van Beverwijk maken ingevolge artikel 3.8, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Beverwijk op 28 juni 2018 het Paraplubestemmingsplan Parkeernormen, met plan-ID: NL.IMRO.0375.PPParkeernorm2018-VG01, heeft vastgesteld.

Het paraplubestemmingsplan werkt aanvullend op de volgende bestemmingsplannen en beheersverordeningen: Groene Westrand (14-11-2013), Haven De Pijp-Parallelweg (28-02-2013), Plesmanweg (29-10-2009), Overbos-Adrichem-W.A. Plantsoen (04-04-2013), Beneluxlaan (02-10-2008), Breestraat e.o. (06-11-2008), Marlo Center-Oranjebuurt (20-06-2013), rest deel van Wijkertoren-Overbos (19-03-2015), Stationsgebied 2012 (27-06-2013), Noorderweg 13 (13-03-2014), De Buitenlanden (26-06-2008), Groene Oostrand herz. okt. 2013 (06-05-2014) en Kagerweg (14-11-2013).

Het paraplubestemmingsplan voorziet uitsluitend in aanvullende planregels met een verwijzing naar de geldende beleidsnota Parkeernormen en is opgesteld vanwege het per 1 juli 2018 komen te vervallen van de stedenbouwkundige bepalingen uit de Bouwverordening Beverwijk, waaronder artikel 2.5.30 van de Bouwverordening. In genoemd artikel was de verplichting opgenomen om bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen te voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Met deze parapluherziening wordt de nota Parkeernormen in bovengenoemde plannen van toepassing verklaard zodat ook na 1 juli 2018 nog eisen kunnen worden gesteld omtrent voldoende parkeergelegenheid bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De consequenties van deze regeling zijn beleidsneutraal: in plaats van een toetsing aan de geldende nota Parkeernormen via toepassing van de Bouwverordening Beverwijk, biedt het betreffende bestemmingsplan de verwijzing naar de nota Parkeernormen, via de aanvullende planregels van het paraplubestemmingsplan.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 12 juli 2018 gedurende 6 weken ter inzage bij de publieksbalie van het stadhuis aan het Stationsplein 48 en bij de Bibliotheek IJmond-Noord, vestiging Beverwijk, aan het Kerkplein 5 te Beverwijk. Het bestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en als pdf-bestand op de website via www.beverwijk.nl > bouwen en verbouwen > bestemmingsplannen.

Gedurende de hierboven vermelde termijn van ter inzage legging bestaat de mogelijkheid beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Deze mogelijkheid staat uitsluitend open voor belanghebbenden die: 

- tijdig tegen het ontwerpbestemmingsplan hun zienswijze naar voren hebben gebracht bij de raad;                         
- geen zienswijzen naar voren hebben gebracht bij de raad, maar wel beroep wensen in te stellen. Zij dienen, om ontvankelijk te worden verklaard in het beroep, aan te tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig hun zienswijze bij de raad naar voren te brengen;

Het paraplubestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Beverwijk, 11 juli 2018

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

logo facebookLogo Twitter

Logo Instagram