Vaststelling definitieve locaties ondergrondse containers voor restafval project Wingerd, Westertuinen en Bankenlaan (deel Hornlaan–Laan van Blois)

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen > Vastgestelde beheersverordening > Vaststelling definitieve locaties ondergrondse containers voor restafval project Wingerd, Westertuinen en Bankenlaan (deel Hornlaan–Laan van Blois)

Vaststelling definitieve locaties ondergrondse containers voor restafval project Wingerd, Westertuinen en Bankenlaan (deel Hornlaan–Laan van Blois)

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 29-05-2019
Soort bekendmaking: huisafval

Burgemeester en wethouders van Beverwijk maken bekend dat zij in hun vergadering van 14 mei 2019 de definitieve locaties voor ondergrondse containers voor restafval hebben vastgesteld in het projectgebied Wingerd, Westertuinen (ventweg met huisnummer 1 - 29) en Bankenlaan (deel tussen Hornlaan en Laan van Blois).

De inspraak over het plan is verleend door toepassing van afdeling 3.4 (openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen de vaststelling van de locaties van de ondergrondse containers is beroep mogelijk. Ingevolge artikel 20.3 van de Wet Milieubeheer kan degene wiens belang rechtstreeks bij de vaststelling van de locaties voor inzameling van huishoudelijk afval, zoals opgenomen in het definitief ontwerp, is betrokken een beroepschrift indienen. Het beroepschrift kan alleen in de periode van 6 weken na publicatie waarin het definitief ontwerp gedurende zes weken ter inzage ligt worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het beroep.

Beverwijk, 29-05-2019

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag       9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag         9.00 - 16.00

Op maandag 1 juni (2e Pinsterdag) is het Stadhuis gesloten. 

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk