Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst Brink 26-28 (Beverwijk)

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen > Overige mededelingen > Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst Brink 26-28 (Beverwijk)

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst Brink 26-28 (Beverwijk)

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 10-04-2019
Soort bekendmaking: overig
Bekendmaking heeft betrekking op: 1947

De gemeente Beverwijk heeft op 28 maart 2019 een zogenaamde anterieure exploitatieovereenkomst gesloten voor een bouwplan aan de Brink 26-28 te Beverwijk, kadastraal bekend gemeente Wijk aan Zee en Duin, sectie D, nummers 273, 283 en 406. De ruimtelijke ontwikkeling wordt planologisch mogelijk gemaakt via het (ontwerp)bestemmingsplan Woongebied Oost.

Scheybeeck Vastgoed XXI B.V. is voornemens om binnen het kader van het (ontwerp) bestemmingsplan Woongebied Oost als exploitant maximaal 107 wooneenheden tot ontwikkeling te brengen op de locatie aan de Brink 26-28 te Beverwijk, waar zich momenteel een autohandel en garagebedrijf bevindt en waartegenover reeds een woningbouwproject wordt gerealiseerd. De bebouwing die thans op het perceel staat zal worden gesloopt. De exploitant wil het bouwplan ontwikkelen volledig op gronden die hij heeft aangekocht.

Daarbij is de exploitant volledig zelf verantwoordelijk voor de grond- en opstalexploitatie. Als gevolg van het bouwplan maakt de gemeente kosten. In de anterieure exploitatieovereenkomst zijn afspraken gemaakt met de exploitant, waardoor het verhaal van deze kosten op de exploitant voldoende is verzekerd. Een dergelijke overeenkomst is een wettelijke voorwaarde (artikel 6.12 jo. artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening) om bij een wijziging van het vigerende ruimtelijk besluit af te kunnen en mogen zien van de anders verplichte vaststelling van een exploitatieplan. De overeenkomst regelt ook de verhaalbaarheid van eventuele planschade en nadeelcompensatie. Voorts zijn in de overeenkomst afspraken gemaakt over de stedenbouwkundige kwaliteit waaraan de ter plaatse beoogde plannen moet voldoen, zijn locatie-eisen meegegeven en zijn afspraken gemaakt over de herinrichting van de openbare ruimte direct grenzend aan de gronden waarop het beoogde vastgoed zal worden gerealiseerd.

Het betreft een overeenkomst tussen twee partijen op basis van het burgerlijk recht. Het betreft tevens een overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening. Daarmee is het geen besluit in de zin van het bestuursrecht en staat er voor derden geen bezwaar of beroep tegen open.

Beverwijk, 10 april 2019

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag       9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag         9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk