Omgevingsvergunning uitgebreid

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen

Omgevingsvergunning uitgebreid

 • Arendsweg 57

  Omgevingsvergunning realisatie van 11 appartementen in de voormalige Pastorie, Patronaatsgebouw en ULO School

  Burgemeester en wethouders van Beverwijk maken bekend dat zij bij besluit van 24 oktober 2019 met toepassing van de artikelen 2.10 en 2.15 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor het realiseren van 11 appartementen in de voormalige pastorie, patronaatsgebouw en U.L.O. school, Arendsweg 57 te Beverwijk

  middels de activiteiten: bouwen (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo) en wijzigen van een rijksmonument (artikel 2.1 lid 1 onder f Wabo);

  De school, de pastorie en de St. Jozefzaal zijn losstaande rijksmonumenten en worden gerenoveerd. De renovatie bestaat uit:

  o          Het vervangen van enkele bestaande (rotte) kozijnen en het plaatsen van dubbele beglazing in bestaande kozijnen;

  o          Het schilderen van kozijnen en daklijsten;

  o          Het plaatsen van een raam in de gevel van de pastorie;

  o          Het plaatsen van dakramen in de school;

  o          Diverse inpandige werkzaamheden zoals het plaatsen van tussenwanden en het slopen en plaatsen van badkamers en keukens.

  Beroep

  Vanaf donderdag 31 oktober 2019 ligt het besluit met bijbehorende bescheiden gedurende zes weken ter inzage.

  Aangezien afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, vangt de

  beroepstermijn aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd.

  De beroepstermijn vangt derhalve aan op vrijdag 1 november 2019 en duurt tot en met donderdag 12 december 2019.

  Binnen deze termijn van zes weken kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend dan wel belanghebbenden die redelijkerwijze niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend beroep instellen bij de rechtbank Haarlem. In uw beroepschrift vermeldt u uw naam en adres, de datum de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en waarom u het niet eens bent met het besluit. U stuurt een kopie van dit besluit met het beroepsschrift mee. U ondertekent de brief en stuurt deze naar de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift wordt griffierecht in rekening gebracht.

  Het is mogelijk om gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift tevens een verzoek om

  voorlopige voorziening (verzoek om schorsing) in te dienen bij de rechtbank. Het besluit

  treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn

  een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking

  voordat op dat verzoek is beslist.

  Raadplegen besluit

  Op werkdagen is het besluit met de bijbehorende stukken in te zien bij het centraal Publieksbureau van het Stadhuis van Beverwijk, Stationsplein 48 in Beverwijk. Het Centraal Publieksbureau is geopend op donderdag van 09:00 uur tot 20:00 uur en op overige werkdagen van 09:00 uur tot 16:00 uur. Alleen op dinsdag zijn de openingstijden van 09:00 uur tot 12:30 uur. De bekendmaking van de omgevingsvergunning is ook te raadplegen op www.beverwijk.nl via het kopje ‘publicaties’, ‘bekendmakingen’ en vervolgens ‘omgevingsvergunningen uitgebreid’.

  Verdere verloop procedure

  Het besluit treedt in werking op de dag direct na afloop van de beroepstermijn. Dit geldt

  echter niet als er een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de

  rechtbank wordt gedaan, waarvoor ook griffierecht verschuldigd is. Na een uitspraak van de

  rechter is nog hoger beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van

  State.

  Beverwijk, 30 oktober 2019

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk