Dierenwelzijn

Home > Inwoners & Ondernemers > Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Dieren verdienen onze zorg en aandacht. De gemeente Beverwijk staat voor diervriendelijk handelen en wil naar haar inwoners uitdragen dat er respectvol met dieren moet worden omgegaan. Dit geldt zowel voor gezelschapsdieren als voor in het wild levende dieren. Het welzijn van dieren staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling. Veel besluiten en handelingen van een gemeente zijn van invloed op het welzijn van dieren.
De gemeenteraad van Beverwijk heeft in haar vergadering van 19 maart 2015 de Nota Dierenwelzijn 2015–2017 vastgesteld. Naast een morele verantwoordelijkheid tegenover dieren heeft de gemeente ook een juridische verantwoordelijkheid. Dieren die in de gemeente gevonden worden, vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

De wettelijke opvang- en verzorgingsplicht voor gevonden dieren wordt door de gemeente uitbesteed aan gespecialiseerde organisaties in de regio:

Regelgeving en handhaving

Het Rijk gaat over de regelgeving en de handhaving op het gebied van dierenwelzijn, niet een gemeente. Een gemeente is meer voorwaardescheppend, zoals het financieel ondersteunen van de regionale dierenwelzijnsorganisaties.

Meeuwenoverlast

Vooral in het voorjaar en in de zomermaanden (het broedseizoen) kunnen meeuwen veel overlast veroorzaken. Wij kunnen hier niet zo veel aan doen. Meeuwen worden beschermd door de Wet Natuurbescherming (voorheen de Flora- en Faunawet). Wel zijn er maatregelen te nemen die de overlast kunnen wegnemen of verminderen. Dit leest u in het document (onderaan deze pagina) ‘Voorkom of verminder meeuwenoverlast’.

Circussen met (wilde) dieren

In de nota Dierenwelzijn is vastgelegd dat er circussen worden uitgenodigd die het beste aansluiten bij de ambities op het gebied van dierenwelzijn in de gemeente Beverwijk. Een van de ambities is dat er een duidelijke voorkeur bestaat voor circussen die tijdens voorstellingen geen gebruik maken van dieren. Het gebruik van wilde dieren is inmiddels bij wet verboden. Wel is er een zogenaamde ‘positieflijst’ waarop dieren staan genoemd die nog wel mogen ‘optreden’. Verbieden kan niet. Wel kan een gemeente zelf circussen zonder dieren selecteren en uitnodigen. De mogelijkheden tot het geven van circusvoorstellingen zijn beperkt en daarom gaan wij graag zorgvuldig te werk bij het maken van een keuze voor een circus. Jaarlijks verleent de gemeente Beverwijk aan maximaal 2 circussen een evenementenvergunning. De beleidsregel voor het selecteren van circussen vindt u onderaan deze pagina.

Wat kunt u zelf voor een dier betekenen?

Als u een dier in nood ziet of vermoedt dat een dier mishandeld wordt, kunt u dit melden via het meldnummer 144 RED EEN DIER. Uw privacy is beschermd conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Als u het nummer 144 belt, krijgt u de politie aan de lijn. Het meldpunt is een onderdeel van de Nationale Politie. Speciaal hiervoor opgeleide politiemensen beoordelen de meldingen en sturen zo nodig de regionale eenheid op een dier in nood af. Ook kunnen zij een dierenambulance of gespecialiseerde diensten (de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de Nederlandse Voedsel -en Waren Autoriteit (NVWA) inschakelen.

Dierenmishandeling

Een dier mishandelen is verboden. Fysiek geweld tegen dieren is mishandeling, ook het uithongeren of verwaarlozen. Dieren hebben 5 zogenaamde vrijheden. Een dier moet vrij zijn van:

  • honger, dorst of verkeerde voeding
  • fysiek en fysiologisch ongemak
  • ziektes, pijn of verwondingen
  • angst of
  • (chronische) stress om natuurlijk en soorteigen gedrag te vertonen

Vermissing van een dier

U kunt als eigenaar aangifte doen bij de politie en ook de melding doen bij een centraal meld- en registratiepunt. Dit kan voor dieren die zijn aangetroffen in de gemeente Beverwijk bij de Dierenambulance Kennemerland of het Kerbert Dierentehuis. Ook kunt u bij Stichting Amivedi een vermissing aanmelden. Als het dier een identificatie heeft (chip, tatoeage of een halsband met de naam en het adres van de eigenaar) is de kans het grootst dat u uw dier snel terugkrijgt. Kosten voor verzorging en opvang zijn voor rekening van de eigenaar. Identificatie van honden middels een chip is vanaf 2011 landelijk verplicht. Deze plicht geldt nog niet voor katten maar het chippen van uw huisdier wordt sterk aangeraden omdat zo de herenigingskansen worden vergroot.

Zwerfdieren en dode dieren

Wanneer u een dier zwervend aantreft of een kadaver vindt, kunt u de Dierenambulance inschakelen. Het vervoeren van zwervend aangetroffen dieren of het ruimen van kadavers wordt in onze regio uitgevoerd door de Dierenambulance Kennemerland.