Haven De Pijp

Home > Inwoners & Ondernemers > Haven De Pijp

Haven De Pijp

Zeehaven De Pijp Beverwijk

Zeehaven De Pijp is belangrijk voor Beverwijk en het Noordzeekanaalgebied (NZKG). De haven is toegankelijk voor binnenvaart- en zeeschepen tot een diepgang van 8 meter en beschikt over meer dan 700 meter kade en talrijke bedrijven. De Pijp is jaarlijks goed voor de overslag van circa 900.000 ton aan goederen (inclusief de binnenvaart) en een toegevoegde waarde van ongeveer zestig miljoen euro. De zeehaven biedt directe en indirecte werkgelegenheid aan ongeveer vijfhonderd personen bij circa vijftig bedrijven. Zeehaven De Pijp is een belangrijke haven op het gebied van de export van pootaardappelen. Naast deze landbouwproducten vindt er ook overslag plaats van onder meer hout, houtsnippers, cement, (gemalen) slakzand, containers, staalproducten en schroot. Elk jaar verwerkt de zeehaven meer dan tweehonderd zeeschepen en ruim 850 binnenvaartschepen. De gemeente Beverwijk bevindt zich in een traject van heroriëntatie op de toekomstige ontwikkeling van de gemeentelijke zeehaven De Pijp. De gemeente werkt toe naar een organisatorische en economische versterking van de haven van Beverwijk. De ontwikkelingsmogelijkheden worden mede bepaald door de keuze voor verkleuring naar wonen en werken in het gebied (Toekomstvisie NZKG 2040).
 

Ontstaan van de haven

In de 16e eeuw werd een kanaal naar het Beverwijkse haventje aan het Meerplein aangelegd, vooral om overstromingen tegen te gaan. Dit kanaal werd De Pijp genoemd. Na 1900 werd de tuinbouw belangrijk in Beverwijk en dan vooral de aardbeien. Deze tuinbouwproducten werden voornamelijk via de haven over water vervoerd naar onder andere Amsterdam. Rond deze tijd werd er ook een spoorlijn tussen Haarlem en Uitgeest aangelegd. Deze spoorlijn passeerde het toevoerkanaal van De Pijp en de haven werd hierna alleen toegankelijk voor kleine schepen, de grootte werd namelijk beperkt door de doorvaarhoogte van de spoorbrug. In 1954 werd de Velsertunnel aangelegd en kwam er naast de spoorbrug een snelweg te liggen. Hierdoor werd de haven nog slechter toegankelijk. De havenactiviteiten werden toen verplaatst naar De Pijp, het oude toevoerkanaal van de haven van Beverwijk. De Pijp werd toen verbreed en uitgediept.
 

Informatie over ligplaatsen en maritieme informatie

Havenmeester: de heer B. Visser

Havenkantoor Beverwijk
Noorderkade 1 1948 NR Beverwijk
Tel:      (0251) 224 750
Fax:     (0251) 214 050
Mail:    havenmeester@beverwijk.nl
 

Centraal Nautisch Beheer

Begin jaren negentig besloten de havengemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad om samen te werken als één loket voor de scheepvaart. Dit resulteerde in 1994 in de oprichting van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB). Hierin is de samenwerking geregeld op het gebied van het nautisch beheer.

Beheersgebied

Het beheersgebied van het CNB loopt vanaf 12 mijl voor de koppen van de havenhoofden in IJmuiden tot aan de Oranjesluizen in Amsterdam en de havenbekkens die daarop uitkomen.
 

Taken en uitvoering

Het CNB heeft als taak om een veilige, vlotte en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer te bevorderen. Vanuit het Rijk heeft het CNB mandaat gekregen voor de bediening van de sluizen in IJmuiden en de scheepvaartverkeersbegeleiding in het Noordzeekanaalgebied. De uitvoering van deze taken heeft het CNB belegd bij de Divisie Havenmeester van Port of Amsterdam. Naast de nautische taken voert het CNB ook taken uit die voortkomen uit de Havenbeveiligingswet, de Regionale Havenverordening en de Wet Voorkoming Verontreiniging door Schepen.

Bestuursoverleg

Minimaal twee keer per jaar komt het bestuur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied bij elkaar voor overleg. Het bestuur wordt gevormd door de verantwoordelijke wethouders van de gemeente Amsterdam, Velsen, Zaanstad en Beverwijk. Daarnaast is er een adviesraad CNB met daarin een gezamenlijke vertegenwoordiger van Zeehaven IJmuiden NV en Tata Steel (de twee private havens in het Noordzeekanaalgebied). De agenda en de besluiten die worden genomen, worden gepubliceerd op de website van Port of Amsterdam.
 

Meer informatie

Op de website van Port of Amsterdam kunt u meer achtergrondinformatie vinden over onder meer de afhandeling van zee- en/of binnenvaart, waaronder ontheffingsaanvragen, reparatie-, bunkermeldingen en andere operationele meldingen voor de beroepsvaart doen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk