Wijkplan Thuis in Oosterwijk

Home > Inwoners & Ondernemers > Nieuwsarchief > Wijkplan Thuis in Oosterwijk

Wijkplan Thuis in Oosterwijk

RSS

Projectpagina Thuis in Oosterwijk

Een wijk- of gebiedsgerichte aanpak vergt een goede samenwerking en betrokkenheid van alle partijen. Van (vrijwillige) professionals tot bewoners, iedereen is nodig voor het doen slagen van een dergelijke aanpak. Onder begeleiding van Atrivé is daarom het wijkplan 'Thuis in Oosterwijk' tot stand gekomen. Het doel van het wijkplan is:

Zo lang mogelijk op een aangename manier zelfstandig thuis wonen in Oosterwijk

Om dit te bereiken is er een werkgroep en kernteam samengesteld bestaande uit diverse bewoners en ondernemers uit Oosterwijk aangevuld met professionals van de gemeenten, coöperaties, welzijn- en zorgorganisaties. Zij hebben de bewoners en ondernemers uit Oosterwijk actief benaderd om te achterhalen welke ideeën en knelpunten er leven in de wijk. Deze zijn opgehaald door middel van een ronde tafel bijeenkomst, een wandeling door de wijk en het organiseren van een wijkcafé. Gedurende de inventarisatie werd duidelijk dat er een breder aantal onderwerpen leeft, dan alleen op het gebied van wonen en zorg. Het ging hierbij om thema’s als:

  1. Sociale veiligheid
  2. Verkeersveiligheid en mobiliteit
  3. Passend woningaanbod
  4. Ontmoeting en eenzaamheid
  5. Communicatie
  6. Openbare ruimte

Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de bewoners heeft de gemeente uitgesproken dat zij hieraan tegemoet wil komen. Na afstemming met de overige betrokken organisaties is besloten om de oorspronkelijke insteek van de pilot gericht op wonen en zorg te verbreden naar zijn huidige vorm en alle benoemde thema’s mee te nemen in de gebiedsgerichte aanpak. De inbreng van de bewoners is aan de hand van de thema’s opgenomen in het wijkplan en omgezet in afspraken.

Beverwijk, 18 september 2018